Contaplus

Confederación Empresarios Lugo
En Lugo

Curso gratis
subvencionado por el Estado
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

  • Subvencionado a trabajadores
  • Lugo
  • 60 horas lectivas
Descripción

Información importante
Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Consultar
Lugo
Pza. Santo Domingo, 6-8-2º, 27001, Lugo, España
Ver mapa

Temario

Área Informática: Ofimática Modalidade Mixta Data de Comezo 02-04-2008 Data de Remate 08-05-2008 Provincia Lugo Total Horas Lectivas 60 Horarios Horario: De luns a xoves de 20:00 a 22:00. Non hai clase os días 30 de abril e 1 de maio. O curso levarase a cabo na modalidade mixta, por tanto os alumnos deberán realizar as horas presenciais do curso e os módulos de sensibilización medioambiental e formación para a igualdade que se levan a cabo a distancia. As datas e horarios indicados pertencen á parte presencial. Prezo Subvencionado Obxetivos Obxectivo Xeral:
Que os participantes adquiran as competencias, é dicir os coñecementos, habilidades e actitudes necesarias para a mellora da xestión contable de cualquera empresa e as súas relacións co entorno empresarial utilizando para elo a aplicación SP ContaPlus, o estándar de contabilidade máis vendido do mercado.
Obxectivos Específicos:
-Coñecer para que serve un programa informático de contabilidade, descargar de internet ContaPlus Elite, e instalalo no PC do alumno.
- Saber acceder ao programa, coñecer a súa estrutura de fiestras e botóns, aprender a manexar a axuda.
- Aprender a crear empresas en ContaPlus para almacenar nelas a información contable.
- Que o alumno aprenda a manexar os rexistros básicos da información contable: as contas e as subcuentas.
- Aprender a introducir a información fundamental da contabilidade dunha empresa: os asentos contables.
- Aprender utilidades que permiten aforrar tempo e minimizar erros na introdución de asentos. Repasar a contabilidade empregando o punteo e a casación. Rexistrar os movementos de "caixa"
- Aprender utilidades que optimizan a xestión da información contable: modificar, comprobar e borrar asentos contables, buscar e repasar a información contable, e teletrabajar.
- Que o alumno domine as operacións que un peche de contas leva: Regularización, Amortización, peche e apertura de novo exercicio.
- Elaborar os libros de contabilidade: Diario, Maior, e Inventarios e Contas Anuais.
- Controlar as previsións de tesourería na empresa e contabilizar cobros e pagos de xeito automático. Xerar automaticamente documentos de pago: cheques e pagarés.
Realizar previsións orzamentarias.
-Elaborar os libros de IVE de facturas expedidas e recibidas. Saber como cumprimentar con axuda de ContaPlus os modelos da Axencia Tributaria seguintes: 300, 320, 390, 349 e 347.
- Comprender as necesidades de seguridade da información contable e coñecer as ferramentas para logralo: control dos usuarios e copias de seguridade dos datos.

Obxectivos do módulo "Sensibilización Ambiental":
-Preténdese concienciar ós asistentes da necesidade de adoptar unha serie de boas prácticas dende o punto de vista medioambiental.
-Coñece-las principias técnicas empregadas na actualidade para reducir as emisións contaminantes á atmosfera.
-Coñece-los principais tratamentos empregados na eliminación de substancias contaminantes presentes nas augas residuais.
-Coñecer-las principais alteracións que poden ter lugar no solo.
-Coñece-la definición e caracterización dos diferentes tipos de residuos especialmente os problemas asociados á contaminación acústica.
Obxectivos do módulo "Formación para a Igualdade de Oportunidades":
-Sensibilizar ós participantes das vantaxes das Políticas de Igualdade.
-Coñecer as informacións básicas para traballar a igualdade de oportunidades.
-Remarcar a aportación positiva que tódalas persoas poden facer á sociedade.


Programa Módulo 1:Aspectos previos
-Para que sirve SP ContaPlus e calquera programa de contabilidade?
-Obxectivos do curso
-SP ContaPlus Elite e outros Programas de Xestión de SP
-Descarga de SP ContaPlus desde internet versión demostrativa (opcional). Visita páxina SP.
-Instalación de SP ContaPlus
Instalación Monopuesto e en rede.
Desinstalación.
-Configuración de Contaplus
Periféricos.
Aparencia
-Enlace de Contaplus con outras aplicacións de SP.
Módulo 2: Familiarización con Contaplus
-Entrada ao programa
-Pantalla xeral de ContaPlus
A barra de título - A barra de menús - A barra de botóns - Área de traballo - Varra de estado -
-Botóns máis comúns en calquera fiestra
-O menú fiestra
-O menú axuda
Contido - Índice - Buscar - Documentación adicional - Acerca de... - Sabías que... -
-O menú Se on-line
Rexistrarse en Se on-line - Buscador de Se on-line ?
-Menú Util.
Configuración aparencia de Contaplus.
Organización de ficheiros.
Ferramentas.
Axenda.
Avisos de Inicio.
Barra de botóns.
Módulo 3: Creación dunha empresa
-Engadir unha empresa.
-Enlace con outra aplicacións SP.
-Datos de empresas
Módulo 4: Contas e subcuentas contables
-Contas do Plan Xeral de Contabilidade
-Desgloses
-Subcuentas contables
Creación dunha subcuenta normal - Creación dunha subcuenta de emisores ou receptores de facturas - Creación dunha subcuenta de I.V.A. - Outros aspectos a destacar das subcuentas-
-Outras iconas de interese
Módulo 5: Introdución de asentos contables
-Introdución de asentos
-Introdución de asentos con IVE
-Asentos de facturas rectificativas
-Modificar e/ou eliminar asentos e apuntes contables
-Algúns aspectos importantes na introdución de asentos
Comentarios dos asentos - Configuración da contorna - Outros botóns na introdución de asentos
Módulo 6: Introdución de asentos contables
-Os asentos predefinidos
Crear un asento predefinido - Comprobar o asento predefinido - Predefinidos xa deseñados - Encadear predefinidos -
-A caixa auxiliar
Anotar movementos de caixa - Traspasar ao Diario os movementos de caixa -
-O punteo e a casación
-A contabilidade analítica ou de custos:
Breve introdución á contabilidade de custos.
Departamento e proxectos.
-O novo Plan Xeral Contable do 2008. Normativa NIC.
Módulo 7: Utilidades de asentos
-Eliminar asentos contables
-Renumerar asentos
-Mover subcuentas no Diario
-Copiar asentos
-Comprobar asentos
-Procuras atípicas
-Teletrabajo con ContaPlus
Exportación de datos - Importación de datos -
-Procuras de comentarios
Módulo 8: O proceso de Peche: A Regularización, O Libro de Bens de Investimento, peche e apertura de exercicios contables.
-O libro de Bens de Investimento:
Xestión de Inventario.
Amortizacións.
-Proceso de Regularización.
-Peche con apertura sobre unha empresa xa existente
-Peche con creación simultánea de empresa
-Investimento do peche
-Outros aspectos do peche a ter en conta
Garantía da información contable - Moeda estranxeira - Datas de peche e apertura
Módulo 9: Listaxes: Libros contables e Informes
-O Libro Diario
-O Libro Maior
-O Libro de Inventarios e Contas Anuais
Inventario inicial e final - Balances trimestrais de comprobación - Balance de Situación - Conta de Perdas e Ganancias - Memoria e Cadro de Financiamento ?
-Informes:
Estatísticas e informes.
Informes Excel.
Cocientes.
Gráficos.
Módulo 10: O ficheiro de vencimientos e o control orzamentario.
-Previsións de cobros e de pagos
Como introducir vencimientos - Preproceso e procesamiento de vencimientos - Informes de tesourería
-Vencimiento de efectos anticipados ou descontados.
-Orzamentos.
Plan orzamentario
-Orzamentos anuais
Módulo 11: Libros e impresos fiscais
-Libros de IVE de Facturas Expedidas e de Facturas Recibidas
-Obrigacións periódicas respecto do IVE
-Obrigacións anuais respecto do IVE
-Outros aspectos relacionados co IVE
Asento regularización - Cartas referidas ao modelo 347 ?
Módulo 12: Seguridade en ContaPlus
-Creación de usuarios e asignación de accesos
Creación de usuarios - Asignación de accesos - Entrada ao programa
-Os grupos de usuarios
-Facer copias de seguridade
-Recuperar copias de seguridade.
MÓDULOS
(5 horas) Sensibilización Ambiental
-Concepto de Medio ambiente
-O Deterioro do Medio Natural
Contaminación atmosférica.
Contaminación do solo
Contaminación das augas
Contaminación acústica
Impacto paisaxístico e Ocupación do solo
(10 horas) Formación para a igualdade de Oportunidades
-Concepto de iguladade: introducción. o concepto de igualdade
-Políticas, programas e leis de igualdade
-As accións positivas. o mainstreaming de xénero
-Os plans de igualdade
-Novo contrato social mulleres-homes: obxectivos e estratexias

Logros de este Centro