Curs per preparar l'accés a formació superior. Presencial i online

Garantia aprobar. Gratis repetidors

Accés a Cicles Formatius Grau Superior

CETUC
En Barcelona
Precio Emagister

501-1000
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

  • Curso intensivo
  • Barcelona
  • 350 horas lectivas
  • Duración:
    Flexible
  • Cuándo:
    A elegir
Descripción

Et vols seguir formant però no tens accés a estudis superiors? Amb aquest curs podràs superar les barreres que s’interposen en el teu camí i podràs complir el teu objectiu, ja que aquesta formació et prepararà per poder superar les proves i entrar al Cicle Formatiu de Grau Superior que desitgis.

La formació és de caràcter intensiu i té una durada lectiva de 350 hores. Es cursa de forma presencial a Barcelona però també tens l’opció de poder-la fer online i així poder compaginar millor els estudis amb la teva vida laboral o amb qualsevol altre activitat.

Per poder accedir a la formació has d’haver complert els 19 anys l’any 2013 o bé tenir 18 anys i haver fet un Cicle Formatiu de Grau Mitjà.

Al curs adquiriràs els coneixements necessaris per accedir als CFGS’s, aprendràs les matèries comunes de llengua, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques. També treballaràs les matèries específiques que siguin reclamades depenent de l’opció que escullis, com biologia, ciències de la terra, educació física, química, tecnologia industrial, dibuix tècnic, economia i organització d’empreses i psicologia, entre d’altres.

Prepara't per accedir a estudis superiors, preparat per millorar la teva formació mitjançant l’oferta formativa d’emagister.com.

Información importante

Precio a usuarios Emagister: Descuento de 20€ mensuales

Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
A elegir
A elegir
Barcelona
Almogàvers 68, 08018, Barcelona, España
Ver mapa

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Tenir 19 anys l'any 2015 Tenir 18 anys si ha fet un cicle formatiu de grau mitjà

Opiniones

No hay opiniones de este curso todavía
Pregunta a los Antiguos Alumnos qué les pareció.

Su experiencia te será de mucha ayuda para decidirte.

¿Qué aprendes en este curso?

Geografía económica
Álgebra
Ingeniería química
Polinomios
Psicología industrial
Llengua
Llengua estrangera
Matemàtiques
Biología
Ciències de la terra i el medi ambient
Educació física
Física
Química
Tecnología industrial
Dibuix tècnic
Geografia social i econòmica
Economia i organització d'empreses
Psicología
La comunicació i el llenguatge
Comunicació i expressió oral
Aritmètica i àlgebra
El conjunt de nombres reals
Geometría
Estadística i probabilitat
Anàlisi de textos

Profesores

Joan Bargalló Soriano
Joan Bargalló Soriano
Director

Temario

Temaris d’assignatures de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior

Matèries comunes

I. Llengua

II. Llengua estrangera (anglès, francès o Alemany)

III. Matemàtiques

Matèries específiques

IV. Biologia

V. Ciències de la terra i el medi ambient

VI. Educació física

VII. Física

VIII. Química

IX. Tecnologia industrial

X. Dibuix tècnic

XI. Geografia social i econòmica

XII. Economia i organització d'empreses

XIII. Psicologia

XIV. Segona llengua estrangera (anglès o francès)

_____________________________________________________________________

I. Llengua

a) Temari

1. La comunicació i el llenguatge.

1.1 Comunicació i expressió oral. Conversa i debat.

1.2 Registres no formals i col.loquials.

1.3 Registres formals.

1.4 Registre estàndard.

1.5 La lectura expressiva i comprensiva.

2. La creació d'un text escrit.

2.1 Tècnica de selecció i ordenació d'idees.

2.2 Procediment d'elaboració i producció.

2.3 Criteris i normes de revisió i correcció.

2.4 Estil i presentació.

2.5 Anàlisi de textos.

3. Tipologia textual.

3.1 Text descriptiu.

3.2 Text narratiu.

3.3 Text explicatiu-expositiu.

3.4 Text informatiu.

3.5 Text argumentatiu.

3.6 Registres estàndards: cartes, textos d'opinió, documents tècnics,

documents administratius .instàncies, sol.licituds, etc.

4. Estructura d'un text.

4.1 Idees principals.

4.2 Idees secundàries.

4.3 Els paràgrafs.

4.4 Els connectors textuals.

4.5 Coherència, cohesió, adequació, ordre.

5. El comentari de text: comprensió, resum i esquema.

6. Normes ortogràfiques.

7. Estructures lingüístiques.

7.1 Morfosintaxi.

7.2 Categoria de les paraules.

7.3 Regles morfològiques bàsiques.

7.4 El verb.

7.5 Estructura de l'oració.

7.6 Complements verbals.

8. Lèxic.

8.1 Sinònims i antònims.

8.2 Hipònims i hiperònims.

8.3 Locucions i frases fetes.

8.4 Derivats.

8.5 Sentits propis i figurats.

II. Llengua estrangera (anglès, francès, alemany o italià)

a) Temari

1. Continguts funcionals.

1.1 Descriu i compara persones, objectes, situacions i processos. Fa

definicions.

1.2 Demana i genera informació sobre fets i esdeveniments. Resumeix.

1.3 Narra esdeveniments i fets presents, passats i futurs.

1.4 Expressa les nocions d'existència o d'inexistència, presència o absència,

disponibilitat o indisponibilitat, capacitat o incapacitat, quantitat, mida i

mesura.

1.5 Expressa creença i dubte, expressa un fet com a possible o impossible,

probable i improbable, necessari o obligatori/prohibit/conseqüència lògica d'un

altre fet.

1.6 Expressa opinió, sentiments, interès, preferència, fruïció. Expressa acord i

desacord. Lamenta, demana perdó i perdona.

1.7 Demana i dóna instruccions. Suggereix, aconsella i recomana una actuació.

1.8 Invita a fer alguna cosa. Demana/dóna/denega permís per fer alguna

cosa/que algú faci alguna cosa.

2. Àrees temàtiques.

2.1 Informació personal, aspecte físic, caràcter, família, amics, interessos, etc.

2.2 Professions i ocupacions: tipus de feina, lloc, formació, condicions,

ingressos, etc.

2.3 L'habitatge: situació, tipus, mobiliari, serveis, etc.

2.4 Educació: matèries, escolarització, sistema educatiu, formació al llarg de la

vida.

2.5 Entreteniment i lleure: afeccions, esports, música, cinema, teatre, premsa,

etc.

2.6 Les noves tecnologies de la informació i la comunicació: ordinadors,

Internet, telèfon mòbil, diaris digitals, televisió digital, etc.

2.7 Viatges i mitjans de transports: vacances, hotels, idiomes, informació

turística, situacions habituals en estacions de tren, autobús, aeroports i en els

diferents mitjans de transport.

2.8 Relacions socials: invitacions, correspondència formal i informal, etc.

2.9 Salut, benestar i medi ambient: parts del cos, malalties, accidents, serveis

mèdics.

2.10 Botigues i llocs on anar a comprar: aliments i begudes, roba, preus, mides.

Serveis: correus, missatgeria, policia, banca, assegurances, etc.

2.11 Llocs i països: accidents geogràfics, orientacions, distàncies.

III. Matemàtiques

a) Temari

1. Aritmètica i àlgebra.

1.1 El conjunts numèrics.

1.1.1 Revisió dels conjunts dels nombres naturals, enters i racionals.

Operacions.

1.1.2 Els nombres irracionals.

1.1.3 El conjunt de nombres reals. La recta real. Ordenació. Valor absolut.

Distància. Intervals.

1.1.4 Estimació i aproximació de quantitats. Truncament i arrodoniment. Errors.

1.1.5 Potències i arrels.

1.1.6 Notació científica. Operacions amb notació científica.

1.1.7 Logaritmes decimals i neperians. Propietats i aplicacions.

1.1.8 Ús de la calculadora.

1.2 Polinomis.

1.2.1 Expressions polinòmiques amb una indeterminada.

1.2.2 Valor numèric.

1.2.3 Operacions amb polinomis.

1.2.4 Algoritme de Ruffini. Teorema del residu.

1.2.5 Arrels i factorització d'un polinomi.

1.2.6 Simplificació i operacions amb expressions fraccionàries senzilles.

1.3 Equacions.

1.3.1 Equacions de primer grau i segon grau amb una incògnita.

1.3.2 Equacions polinòmiques amb arrels enteres.

1.3.3 Equacions irracionals senzilles.

1.3.4 Sistemes d'equacions amb dues o tres incògnites.

1.3.5 Classificació de les equacions i dels sistemes segons les seves solucions.

1.3.6 Equacions exponencials i logarítmiques senzilles.

1.3.7 Utilització de les equacions i els sistemes en la resolució de problemes.

1.3.8 Interès simple i compost.

2. Geometria.

2.1 Trigonometria.

2.1.1 Descripció i propietats elementals de les figures planes i dels cossos

elementals. Càlcul d'àrees i volums.

2.1.2 Mesures d'angles. Unitats.

2.1.3 Raons trigonomètriques d'un angle agut.

2.1.4 Relacions fonamentals entre les raons trigonomètriques.

2.1.5 Raons trigonomètriques d'angles. Circumferència goniomètrica.

2.1.6 Resolució de triangles rectangles i no rectangles.

2.1.7 Escales.

2.2 Nombres complexos.

2.2.1 Necessitat dels nombres complexos.

2.2.2 Notació dels nombres complexos.

2.2.3 Operacions amb nombres complexos.

2.3 Vectors al pla.

2.3.1 El pla com a conjunt de punts. Coordenades dels punts del pla.

2.3.2 Mòdul, direcció i sentit d'un vector.

2.3.3 Components d'un vector. Operacions amb vectors.

2.3.4 Angle entre vectors. Paral.lelisme i perpendicularitat.

2.3.5 Equacions de la recta. Posició relativa de rectes.

2.3.6 Distància entre dos punts i entre un punt i una recta.

3. Funcions i gràfiques.

3.1 Funcions.

3.1.1 Concepte de funció. Diferents formes d'expressar una funció.

3.1.2 Imatge. Antiimatge. Domini. Recorregut.

3.1.3 Funcions lineals: proporcional/afí/constant.

3.1.4 Funció quadràtica. Paràbola.

3.1.5 Funcions algebraiques, polinòmiques, racionals i irracionals.

3.1.6 Funció exponencial.

3.1.7 Continuïtat de funcions.

3.1.8 Límits puntuals. Límits laterals.

3.1.9 Límits cap a infinit.

3.1.10 Asímptotes.

3.2 Derivades.

3.2.1 Taxa de variació mitjana. Concepte de derivada. Càlcul de derivades de

funcions elementals.

3.2.2 Equació de la recta tangent a una corba en un punt.

3.2.3 Creixement i decreixement.

3.2.4 Màxims i mínims.

3.2.5 Gràfiques de funcions senzilles.

3.2.6 Aplicació del càlcul de derivades de funcions polinòmiques a problemes

d'optimació.

4. Estadística i probabilitat.

4.1 Estadística descriptiva unidimensional.

4.1.1 Variables discretes i contínues.

4.1.2 Recompte i presentació de dades. Determinació d'intervals i marques de

classe.

4.1.3 Elaboració i interpretació de taules de freqüències, gràfiques de barres i

de sectors histogrames i polígons de freqüència.

4.1.4 Càlcul i interpretació dels paràmetres de centralització i dispersió usuals:

mitjana, moda, mediana, recorregut, variància i desviació típica.

4.2 Estadística descriptiva bidimensional.

4.2.1 Distribucions bidimensionals. Representacions gràfiques. Núvol de punts.

Interpretació de fenòmens a partir de núvols de punts.

4.2.2 Dependència funcional i estadística entre dues variables. Estudi intuïtiu de

la correlació.

4.3 Probabilitat.

4.3.1 Experiments aleatoris i successos.

4.3.2 Probabilitat simple i composta.

Per falta d’espai no es pot ampliar el temari de les específiques que es detallen a continuació. Per ampliar aquesta informació podeu consultar-ho al web de CETUC.

Logros de este Centro

Información adicional

Informació sobre el preu: Matrícula 120 euros, 150 euros mensuals

Observacions: Aquest curs també es pot fer on-line

Convalidacions: assignatures específiques per experiència laboral o per haver fet un cicle formatiu de grau mitjà

Alumnes por classe: 25

Persona de contacte: Joan

Usuarios que se interesaron por este curso también se han interesado por...
Ver más cursos similares