Educación Social

UDG - Facultat d'Educació i Psicologia

Precio a consultar
¿Quieres hablar gratis con un asesor sobre este curso?
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

  • Diplomatura
  • Girona
  • Duración:
    3 Años
Descripción

Objetivo del curso: Su objetivo es dotar al alumno de los conocimientos y habilidades sobre Educación Social.
Dirigido a: Alumnos interesados en: Título de Diplomado en Educación Social.

Información importante

Nota de corte: 6.02

Créditos: 200

Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Consultar
Girona
C/Emili Grahit, 77, 17071, Girona, España
Ver mapa

Temario

DESCRIPCIÓN BREVE: Su objetivo es dotar al alumno de los conocimientos y habilidades sobre Educación Social ALUMNO OBJETIVO: Alumnos interesados en: Título de Diplomado en Educación Social PROGRAMA: Primer curso Títol assignatura Descriptor NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'EDUCACIÓ Recursos didàctics i noves tecnologies: utilització en les seves diferents aplicacions didàctiques, organitzatives i administratives. Utilització dels principals instruments informàtics i àudiovisuals. Les noves tecnologies aplicades a la búsqueda de documentació i informació. SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL Nocions bàsiques de sociologia i antropologia social. Valors socials i jurídico-polítics. Grups ètnics i culturals a Espanya. Marginació social. DIDÀCTICA GENERAL Components didàctics del procés d’ensenyament-aprenentatge. Models d’ensenyament i de currículums: disseny curricular base i elaboració de projectes curriculars. Les funcions del professor. Tasques d’ensenyament i organització de processos d’ensenyament. Anàlisi de mitjans didàctics. L’avaluació del procés ensenyament-aprenentatge.La conceptualització del procés d’ensenyament/aprenentatge i la seva incidència en la concepció i actuació professional de l’educador/a social. El disseny, aplicació i avaluació de propostes d’intervenció en Educació Social (anàlisi de necessitats, formulació d’objectius i continguts, disseny d’estratègies metodològiques, activitats i avaluació). EDUCACIÓ PERMANENT Conceptualització d'educació i educació permanent. Paulo Freire: herència política i pedagògica. Analfabetismes i alfabetització. Formació bàsica i instrumental de persones adultes. La formació de persones adultes immigrades. PROGRAMES D'ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL Disseny de programes d’animació sòciocultural. Desenvolupament comunitari i organització de la comunitat. Recursos personals, metodològics i tècnics d’animació sòciocultural. Estimulació de la participació de sectors socials. Context d’emergència, antecedents i desenvolupament de l’animació sòciocultural. La dimensió educativa de l’animació sòciocultural i la seva relació amb l’educació social. Modalitats i tipologies de programes i projectes d’animació sòciocultural. INTRODUCCIÓ ALS ÀMBITS DE L'EDUCACIÓ SOCIAL Concepte i fonaments de l’educació social. La dimensió social del fet educatiu: socialització, comunicació i grup en l’educació. L’educació social en relació amb l’educació formal, no formal i informal. Les figures educatives que intervenen en l’educació social. Els àmbits d’intervenció de l’educador social. Sectors, institucions, funcions i tasques pròpies de l’educador/a social en els diferents àmbits d’intervenció. BASES METODOLÒGIQUES DE LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA Teoria del coneixement científic en educació. Paradigmes d’investigació educativa. Investigació educativa en el camp de l’educació social. Les etapes del procés d’investigació educativa. Mètodes d’investigació educativa des de les diferents perspectives epistemològiques. Paper dels diferents mètodes en la investigació en el camp de l’educació social. Investigació avaluativa i investigació-acció. Fonaments d’estadística aplicada. Aspectes ètics implicats en la investigació educativa. Segundo curso Títol assignatura Descriptor TEORIES I INSTITUCIONS CONTEMPORÀNIES DE L'EDUCACIÓ Teories contemporànies de l’educació. Moviments i institucions educatives contemporànies. Evolució històrica de l'educació. L’educació no formal. Anàlisi interdisciplinar dels factors que influeixen en el desenvolupament de l’educació. El pensament sociopolític contemporani i les repercussions en les discursos i les pràctiques educatives en el nostre context. PSICOLOGIA SOCIAL I DE LES ORGANITZACIONS Teories i tècniques en psicologia social. Actituds socials. Psicologia dels grups. Comportament col•lectiu. Dimensió psicològica de les organitzacions. Tipologia d’organitzacions. Les organitzacions educatives. INTERVENCIÓ EDUCATIVA SOBRE PROBLEMES FONAMENTALS DE DESADAP Problemes fonamentals de desadaptació social Estratègies d'intervenció. La intervenció educativa com a estratègia fonamental. PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT Dimensions i aspectes del desenvolupament. Les etapes del desenvolupament. Psicologia de l’edat adulta i la vellesa. FONAMENTS INSTITUCIONALS, ADMINISTRATIUS I LEGALS DE L'EDUCA Principals disposicions legislatives en el camp de l’Educació Social. Els seus fonaments a la Constitució, i desenvolupament a les normatives legals del nostre context. Estructura administrativa i institucional dels diferents àmbits d’intervenció de l’educació social. La funció de l’educador/a social a la societat contemporània des de la perspectiva legal: responsabilitat social i professional. INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN EL CAMP DE LES DISCAPACITATS Les discapacitats en la societat actual. Barreres arquitectòniques i barreres socials. Principis de normalització i d’integració. Les persones amb discapacitats sensorials, motòriques, psíquiques i psicòtico-comportamentals: persones amb problemes de salut mental: característiques diferencials, necessitats d’intervenció i orientacions per l’acció educativa amb aquests col•lectius. Diferents serveis i projectes on es treballa amb aquests col•lectius. El paper de l’educador/a social en relació als altres professionals en els entorns de treball amb persones amb discapacitats. Noves discapacitats en la societat contemporània associades a diferents condicions: envelliment, sida... Tercer curso Títol assignatura Descriptor PRÀCTICUM: PRÀCTIQUES EN UNA INSTITUCIÓ D'EDUCACIÓ SOCIAL Conjunt integrat de pràctiques educatives que posin en contacte l’alumne amb la realitat educativa. Observació i intervenció educativa en centres, projectes i programes d’Educació Social. Participació en les dinàmiques professionals del centre. Elaboració d’un diari de camp amb les reflexions sobre la seva pràctica professional com educador/a social. TREBALL PRÀCTICUM Elaboració i presentació d’un treball escrit individual a partir dels continguts rebuts al llarg dels estudis, i relacionat amb l’estada de pràcticum o un àmbit d’intervenció de l’educador social. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE CENTRES I PROJECTES EDUCATIUS Les principals teories de l’organització i la seva aplicació a l’organització educativa i social. Característiques específiques de les organitzacions de l’educació social en relació amb altres camps. L’estructura de l’organització. Capital físic, humà i social. Diferents formes d’organització segons el tipus d’agent social. Coordinació d’equips. Principis i funcions de la gestió d’una institució. Coneixement bàsic de l’organització escolar en el marc del sistema educatiu. EDUCACIÓ SOCIAL I SALUT COMUNITÀRIA Concepte i determinants de la salut. Promoció de la salut, educació i intervencions comunitàries. Programes i activitats específiques des de l’educació per la salut en els diferents àmbits d’intervenció de l’educador social. Alcoholisme, tabaquisme i altres drogodependències: la intervenció educativa des de la prevenció i el tractament. Comportaments sexuals de risc i les malalties de transmissió sexual. Bases d’higiene i de primers auxilis. Alimentació i nutrició: intervenció educativa per l’adquisició d’hàbits alimentaris saludables. ANÀLISI DE LA PRÀCTICA PROFESSIONAL DE L'EDUCADOR SOCIAL Anàlisi i reflexió sobre l’acció educativa de l’educador/a social. Possibilitats i límits de la intervenció educativa en diferents camps de l’educació social. L’acció educativa amb els subjectes/grups/col•lectius. L’acció de l’educador/a social en el marc del treball interprofessional. Optativas Títol assignatura Descriptor HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ SOCIAL A L'ESPANYA CONTEMPORÀNIA Incidència de les idees i les pràctiques pedagògiques contemporànies. Del moviment de l’Escola Activa fins a la Desescolarització. Aportacions de la renovació pedagògica a l’escola i a altres àmbits: marginació social, educació permanent, temps lliure, etc. La Ciutat educadora. PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS Principis generals de la psicologia bàsica. El fet educatiu explicat des de la psicologia. Factors psicològics que influeixen en les relacions humanes. INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITATS Concepte: condicionants i modalitats d’integració sociolaboral de persones amb discapacitats. Treball amb suport: fonaments teòrics, característiques, experiències. Intervenció de l’Educador/a Social en experiències de treball amb suport. Experiències i programes de transició a la vida adulta de persones amb discapacitats: integració a la comunitat i vida autònoma. Orientacions per a les accions educatives facilitadores de la integració sociolaboral de persones amb discapacitats: accions amb persones amb discapacitats i amb l’entorn sociolaboral. ORIENTACIÓ I FORMACIÓ LABORAL TÈCNIQUES I RECURSOS PER A LA DINAMITZACIÓ DE GRUPS EN EDUCA Tècniques i recursos que faciliten la relació educativa i contribueixen al treball en equip: tècniques de dinamització de grups, tècniques de presentació, tècniques de coneixement personal, tècniques de concentració, etc. Estratègies per l'organització i dinàmica grupal. La presa de decisions en grup i el treball coordinat POLÍTIQUES SOCIAL: INFÀNCIA, JOVENTUT I TERCER EDAT Evolució històrica de les iniciatives en matèria de política social a Catalunya i a l'Estat Espanyols. Àmbit competencial i agents d'intervenció en les polítiques socials adreçades a la infància, la joventut i la tercera edat. Coneixement dels principals programes i accions que configuren aquestes polítiques des de les diferents administracions. El treball de l'educador i l'educadora social en l'àmbit de les polítiques socials. ELABORACIÓ DE PROJECTES EN EDUCACIÓ SOCIAL L'edició del projecte com a instrument bàsic per dissenyar, concretar, proposar, iniciar i executar qualsevol experiència educativa. El projecte com a encàrrec social i formalització de les polítiques socials. Tipologies de projectes d’acord amb les característiques de les institucions. Diferents aspectes de l’elaboració i disseny formal de projectes en el camp educatiu i social. MOVIMENTS SOCIALS CONTEMPORANIS Manifestacions socials, reivindicatives: característiques principals, tipologies, localització, context d’emergència, reacció social, reaccions polítiques i transformacions aconseguides. El moviment de dones, el moviment d’aturats, ocupació, moviments d’alliberament sexual i moviments revolucionaris. EDUCACIÓ SOCIAL I INTERCULTURALITAT A LA SOCIETAT CONTEMPORÀ El paper de l’educació social i de la interculturalitat a les nostres societats. Migracions i diversitat cultural. Anàlisi del paper de l’educació i dels factors que la influeixen en les societats receptores de emigrants estrangers. L’educació social com a resposta al racisme i la xenofòbia, i com a eina per a la integració social i cultural en un marc plural. L'ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA COM A EINA D'INTERVENCIÓ DE L L'activitat física com a eina preventiva i rehabilitadora aplicada a diferents col•lectius. La promoció mitjançant la pràctica física regular, de les actituds, capacitats i conductes que ajuden a prevenir els comportaments de risc. La potenciació de les capacitats físiques i esportives personals: la millora de l'estat físic i de l'adaptació social. L'estructura del temps lliure i el joc esportiu. La psicomotricitat i l'expressió corporal com eina educativa L'EDUCACIÓ ARTÍSTICA A L'EDUCACIÓ SOCIAL L'educació artística adaptada als diferents àmbits de l'educació social. Les activitats d'expressió plàstica com a eina d'intervenció de l'educador social. Recursos artístics en l'educació social i en processos d'integració i rehabilitació PSICOPATOLOGIA PER EDUCADORS trastorns mentals, drogodependències, descripció, classificaió, etiologia ASPECTES JURÍDICS I LEGALS D'INCIDÈNCIES A L'EDUCACIÓ SOCIAL Coneixement dels aspectes juriodics bàsics aplicats a les necessitats educatives del tractament en diferents situacions i temes vinculats al treball de l'educador/a social: adopció, majoria d'edat, responsabilitat civil, maltractaments, dret a la família, codi civil i penal, incapacitat jurídica, etc.

Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares