Utilización de ferramentas ofimáticas

Academia Técnica Universitaria

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

  • Curso
  • A distancia
  • 60 horas de estudio
Descripción

Información importante

Opiniones

No hay opiniones de este curso todavía
Pregunta a los Antiguos Alumnos qué les pareció.

Su experiencia te será de mucha ayuda para decidirte.

Temario

ÍNDICE

1. Procesador de textos
1.1. Introdución
1.2. Aspectos xerais
1.2.1. Inicio da aplicación
1.2.2. O cursor e a liña de estado
1.2.3. Principais teclas
1.2.4. Fin de páxina
1.2.5. Axuda
1.2.6. Códigos de control
1.3. Editar un texto
1.3.1. Inserir/sobrescribir
1.3.2. Bloques
1.3.3. Borrado de texto
1.3.4. Restaurar texto
1.3.5. Mover e copiar texto
1.3.6. Buscar e substituír
1.4. Melloras básicas de textos
1.4.1. Letra grosa
1.4.2. Subliñado
1.4.3. Cursiva
1.4.4. Centrados
1.4.5. Aliñacións
1.4.6. Sangrados
1.4.7. Maiúsculas e minúsculas
1.5. Xestión de ficheiros
1.5.1. Combinación e separación de ficheiros
1.5.2. Lista de arquivos
1.5.3. Utilización simultánea
1.5.4. Protección dun ficheiro
1.6. Gravación e recuperación de textos
1.7. Imprimir un texto
1.7.1. Menú imprimir
1.7.2. Control impresión
1.7.3. Ver documento
1.7.4. Iniciar impresora
1.8. Táboas
1.8.1. Tamaño táboas
1.8.2. Formato táboas
1.8.3. Opcións
EXERCICIO 1
SOLUCIÓNS
1.9. Resumo de contidos
AUTOAVALIACIÓN 1
SOLUCIÓNS

2. Base de datos
2.1. Introdución
2.2. Introdución ao concepto de bases de datos
2.2.1. Definición
2.2.2. Tipos de datos
2.2.3. Tipos de bases de datos
2.2.4. Estrutura dunha base de datos
2.2.5. Aplicacións dunha base de datos
2.3. Preparación e inicio
2.3.1. Instalación
2.3.2. Entrada e inicio
2.3.3. Menú de asistencia
2.3.4. Axuda
2.3.5. Saída da aplicación
2.4. Creación, edición e visualización de datos
2.4.1. Creación dun ficheiro de base de datos
2.4.2. Nomear unha base de datos
2.4.3. Introdución de datos
2.4.4. Finalización do proceso de introdución de datos
2.4.5. Engadir datos ao ficheiro de base de datos
2.4.6. Borrado de datos ou ficheiros
2.4.7. Visualización de rexistros e ficheiros base de datos
2.4.8. Listaxe de datos na impresora
2.4.9. Edición dunha base de datos
2.4.10. Mantemento de ficheiros: duplicación, copia e borrado
2.5. Ordenación, indexación e resumo de datos
2.5.1. Organización dos datos nun ficheiro de base de datos
2.5.2. Busca de datos nun ficheiro de base de datos indexado
2.5.3. Operacións nun ficheiro indexado
2.5.4. Cálculo e resumo dos rexistros
EXERCICIO 2
SOLUCIÓNS
2.6. Resumo de contidos
AUTOAVALIACIÓN 2
SOLUCIÓNS

3. Follas de cálculo
3.1. Introdución
3.2. Introdución ao concepto de folla de cálculo
3.2.1. Entrada na folla de cálculo
3.2.2. Partes da ventá
3.2.3. Movementos do cursor
3.2.4. Selección e modificación de rangos
3.2.5. Tipos de datos: numéricos, alfanuméricos e fórmulas
3.2.6. Teclas funcionais
3.3. Parámetros globais da folla de cálculo
3.3.1. Tipos de letras
3.3.2. Formato numérico
3.3.3. Outros
3.4. Borrado de datos
3.5. Almacenar e recuperar unha folla de cálculo
3.6. Operacións básicas da folla de cálculo
3.6.1. Copiar celas
3.6.2. Mover celas
3.6.3. Inserción de filas
3.6.4. Inserción de columnas
3.6.5. Inserción de follas
3.6.6. Supresión de filas
3.6.7. Supresión de columnas
3.6.8. Ocultar filas e columnas
3.6.9. Visualizar filas e columnas
3.7. Protección de follas de cálculo
3.8. Títulos
3.9. Ventás
3.10. Asignación de nomes ás celas
3.11. Busca e substitución de texto nunha folla de cálculo
3.12. Impresión dunha folla
3.12.1. Zonas de impresión
3.12.2. Especificacións de impresión
3.12.3. Formas de impresión
3.13. Funcións e cálculos
3.13.1. Orde de operación
3.13.2. Funcións matemáticas
3.13.3. Funcións estatísticas
3.13.4. Expresións condicionais
3.13.5. Funcións financeiras
EXERCICIO 3
SOLUCIÓNS
3.14. Resumo de contidos
AUTOAVALIACIÓN 3
SOLUCIÓNS

RESUMO

EXAME

BIBLIOGRAFÍA

Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares