Curso actualmente no disponible

Administratius Generalitat de Catalunya

Xenium

Preparación de oposiciones

Online

Precio a consultar

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Descripción

  • Tipología

    Oposiciones

  • Metodología

    Online

Objetivo del curso: Tema 1.- La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional. Tema 2.- La Corona. Les Corts Generals. Composició, organització, atribucions i funcionament del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Govern: designació i remoció. Relacions del Govern amb les Corts Generals.

Información importante

Administración: Generalitat de Catalunya

A tener en cuenta

· Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. · Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa. · Tenir el títol de graduat escolar,...

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Opiniones

Materias

  • Funcionarios de justicia

Temario

I. DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLÍTICA I ADMINISTRATIVA DE L'ESTAT
· Tema 1.- La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional.
· Tema 2.- La Corona. Les Corts Generals. Composició, organització, atribucions i funcionament del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Govern: designació i remoció. Relacions del Govern amb les Corts Generals.
· Tema 3.- El poder judicial: funcions i principis. L'organització judicial espanyola. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
· Tema 4 .- L'organització administrativa espanyola: l'Administració central, l'Administració autonòmica, l'Administració local i l'Administració institucional.
· Tema 5.- Organització i funcionament de l'Administració general de l'Estat. Òrgans superiors i òrgans directius. Òrgans territorials. Els delegats del Govern a les comunitats autònomes.
· Tema 6.- L'organització territorial de l'Estat. L'Administració local: ens que l'integren. El municipi. La província L'organització comarcal de Catalunya.
· Tema 7.- Les comunitats autònomes: constitució i competències. Els estatuts d'autonomia: naturalesa jurídica i contingut. Distribució de competències. Tipologia competencial.
· Tema 8.- L'organització de les comunitats autònomes. El finançament de les comunitats autònomes. Les comunitats autònomes amb dues llengües oficials.

II. L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA I INSTITUCIONAL DE CATALUNYA. FORMES DE GOVERN I D'ADMINISTRACIÓ

· Tema 9.- Les institucions de la Catalunya medieval i moderna. L'origen de la Generalitat de Catalunya.
· Tema 10.- Catalunya dins l'Estat espanyol (s. XVIII i XIX). El Decret de Nova Planta. L'estructura i evolució de l'Administració central a Catalunya.
· Tema 11.- La Mancomunitat de Catalunya: marc legal i funcionament. La Generalitat de Catalunya a la II República: les seves atribucions.
· Tema 12.- La implantació del franquisme a l'Administració de Catalunya.
· Tema 13.- L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 1979: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Contingut del títol preliminar. Els procediments de reforma. Competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, concurrents i executives.
· Tema 14.- El Parlament de Catalunya: composició i funcions. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.
· Tema 15.- El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, atribucions i funcions.
· Tema 16.- L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els organismes autònoms. Les empreses públiques.

III. LA UNIÓ EUROPEA

· Tema 17.- Configuració de la Unió Europea: els tractats originaris i de modificació. Fonts del dret comunitari: els tractats, els reglaments, les directives. Les llibertats bàsiques comunitàries.
· Tema 18.- Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes. Mitjans financers i personals de la Unió Europea.

IV. L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL DRET ADMINISTRATIU

· Tema 19.- L'Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. Les fonts del dret administratiu. Jerarquia. Principis constitucionals.
· Tema 20.- La relació juridicoadministrativa. Els subjetes de la relació juridicoadministrativa. El ciutadà com a titular de drets davant l'Administració.
· Tema 21.- Principis de l'organització administrativa. L'òrgan administratiu: concepte, elements, naturalesa. Classes d'òrgans. Els òrgans col·legiats.
· Tema 22.- La competència administrativa: concepte. La jerarquia administrativa. La delegació, l'avocació i la substitució. La coordinació administrativa.
· Tema 23.- L'acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. El silenci administratiu i els actes pressumptes.
· Tema 24.- L'eficàcia de l'acte administratiu. La notificació i la publicació. Invalidesa dels actes: actes nuls i actes anul·lables. La utilització de mitjans tècnics en el procediment administratiu.
· Tema 25.- El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
· Tema 26.- Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius.
· Tema 27.- Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d'ofici. Els recursos administratius: concepte i classes. Recurs ordinari i recurs de revisió. El recurs contenciós administratiu. La responsabilitat de les administracions públiques.
· Tema 28. La contractació administrativa: concepte i fonts. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. La selecció del contractista. Drets i deures del contractista i de l'Administració.
· Tema 29.- Les formes d'activitat administrativa. L'activitat de limitació, arbitral, de servei públic i de foment. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta. La concessió.
· Tema 30. El domini públic i privat de l'Administració: règim jurídic i naturalesa. Ús del domini públic.

V. LA FUNCIÓ PÚBLICA. EL DRET DEL TREBALL

· Tema 31.- El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics. El personal al servei de les administracions públiques.
· Tema 32.- La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. La selecció de personal. L'oferta d'ocupació pública. Requisits per a l'accés a la funció pública.
· Tema 33.- La provisió de llocs de treball. Sistemes de provisió: concurs, lliure designació i altres formes d'adscripció als llocs de treball. La promoció professional. El grau personal. Les relacions de llocs de treball.
· Tema 34.- Drets i deures dels funcionaris. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Situacions administratives del personal funcionari. Reingrés al servei actiu.
· Tema 35.- Responsabilitat civil, penal i administrativa dels funcionaris públics. Règim disciplinari.
· Tema 36.- Les retribucions del personal. Nòmines: estructura i normes de confecció. Altes i baixes: justificació. Conceptes retributius. Retribucions bàsiques. Retribucions complementàries.
· Tema 37.- Les relacions laborals. Sistemes de representació i participació en l'Administració pública. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals.
· Tema 38.- El dret del treball. Principis fonamentals que l'inspiren. Fonts del dret del treball. L'Estatut dels treballadors: contingut bàsic. Els convenis col·lectius.
· Tema 39.- El contracte de treball: concepte, subjectes i forma. El contingut del contracte de treball. Modalitats de contracte de treball.
· Tema 40.- El sistema espanyol de la Seguretat Social. Principis de la Llei de bases. El text refós de la Llei general de la Seguretat Social. Les entitats gestores de la Seguretat Social a Catalunya. Règim general i règims especials.
· Tema 41.- Afiliació i cotització al sistema de la Seguretat Social. Altes i baixes. Acció protectora: contingències cobertes i prestacions. Assistència sanitària. Incapacitat temporal. Maternitat. Invalidesa. Jubilació. Mort i supervivència.

VI.GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

· Tema 42.- El pressupost de la Generalitat: estructura i classificació. La Llei de pressupostos. El cicle pressupostari: preparació, discussió i aprovació. Modificacions pressupostàries: crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Transferències.
· Tema 43.- L'execució del pressupost. Procediment general d'execució: autorització, disposició, obligació i pagament. Documents comptables. Procediments especials d'execució de la despesa. Procediment de pagament. El control pressupostari.
· Tema 44.- L'execució pressupostària i la contractació administrativa. Contracte d'obres, de subministraments i de gestió de serveis. Els contractes d'assistència tècnica amb empreses consultores o de serveis. La contractació de treballs específics i concrets no habituals.
· Tema 45.- El dret tributari: concepte i contingut. Les fonts del dret tributari. Els principis de l'ordenament tributari espanyol. Els tributs: concepte, naturalesa i elements. El fet imposable.
· Tema 46.- El patrimoni de la Generalitat de Catalunya. La Llei de patrimoni de la Generalitat. Adquisició, alienació i cessió dels béns de la Generalitat. Afectació i desafectació.

VII. SISTEMES D'INFORMACIÓ

· Tema 47.- L'automatització d'oficines: sistemes més utilitzats. La informàtica com a eina de suport en els processos administratius. Components i funcionament general d'un sistema informàtic.
· Tema 48.- Els sistemes d'informació de personal. Els sistemes d'informació econòmica. Dades i processos.
· Tema 49.- L'organització i els circuits administratius. Els serveis d'informació administrativa. Atenció a l'administrat: acollida i informació.
· Tema 50.- Recepció i registre de documents. Tipologia de documents. L'arxiu de documents. Avaluació, tria i eliminació de documentació.

TEMARI D'OFIMÀTICA

Bloc 1. Sistema operatiu Windows XP Professional.
· Tema 1. Conceptes bàsics. Finestres: moure finestres, dimensionar, minimitzar, tancar, alternar entre finestres obertes.
· Tema 2. Gestió de documents, carpetes i fitxers. Veure el contingut de "El meu PC". Cerca ràpida de fitxers i de carpetes. Utilitzar l'Explorador. Desar arxius en unitats d'emmagatzematge. Copiar i moure fitxers, canviar-ne el nom. Crear carpetes, canviar-ne el nom, moure, copiar, eliminar.
· Tema 3. Impressió des de Windows. Seleccionar impressora. Configurar impressora.

Bloc 2. Editor de textos Microsoft Word 2003.

· Tema 1. Conceptes bàsics. Interfície de Word. Finestra de document. Creació de document. Guardar, tancar i obrir un document.
· Tema 2. Edició de documents. Secció. Columnes. Alineació. Autotext.
· Tema 3. Formats. Aplicar formats. Formats de caràcter, de paràgraf i de pàgina. Addició de vinyetes i números. Salts de pàgina. Creació de capçaleres i peus de pàgina. Nota al peu de pàgina. Utilització d'estils.
· Tema 4. Revisió de documents: ortografia i gramàtica. Autocorrecció. Ús del diccionari. Correctors de línies. Cercar i reemplaçar text.
· Tema 5. Taules. Creació i format de taules. Ajust. Inserció de cel·les i columnes.
· Tema 6. Inserció d'objectes. Inserir imatges i objectes gràfics. Eines de dibuix de Word. Aplicació d'un quadre a una imatge. Definició d'un marc per un gràfic. Enganxada especial. Inserir símbols.
· Tema 7. Combinar documents. Imprimir documents, sobres i etiquetes. Configurar les opcions de pàgina. Presentació preliminar. Impressió. Creació i impressió de documents combinats.
· Tema 8. Plantilles. Assistents. Creació d'una plantilla. Creació a partir d'un document existent. Modificar estils.

Bloc 3. Full de càlcul Microsoft Excel 2003.

· Tema 1. Conceptes bàsics: elements del full de càlcul. Llibre de treball. Fulls del llibre. Cel·la, cel·la activa. Barra de fórmules. Inserció i eliminació de files i columnes. Entrada i edició de dades. Format de textos i de cel·les. Formats per a dades numèriques, dates, horaris i altres. Quaderns i fulls.
· Tema 2. Rangs i cel·les. Rang. Anomenar cel·les i rangs. Copiar i enganxar el contingut d'un rang d'un full de càlcul. Moure o arrossegar dades d'un rang a un altre. Enganxada amb format.
· Tema 3. Fórmules i referències de cel·la. Entrada de fórmules. Referències absolutes i relatives. Referències a altres fulls. Referències a altres llibres o fitxers.
· Tema 4. Funcions. Ús de l'assistent per a funcions. Funcions més comunes.
· Tema 5. Gràfics. Dibuix lliure. Gràfics automàtics. Gràfics amb l'assistent.
· Tema 6. Presentació d'un full de càlcul. Protecció del contingut d'un full. Impressió de documents.

Nota importante

Modalitats: Presencial, Semipresencial i Online
GARANTIM LA TEVA PREPARACIÓ FINS QUE ACONSEGUEIXIS LA TEVA PLAÇA O ET RETORNEM EL 100% DELS TEUS DINERS.
Fora de Catalunya la formació és a distància.

Objetivos

Tema 1.- La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional.
Tema 2.- La Corona. Les Corts Generals. Composició, organització, atribucions i funcionament del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Govern: designació i remoció. Relacions del Govern amb les Corts Generals.

Requisitos

· Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
· Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
· Tenir el títol de graduat escolar, de formació professional de primer grau, o qualsevol altre que sigui equivalent a aquests, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d'obtenir-lo. Si es tracta d'u ANYS.n títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació i Ciència.
· Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
· No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar, mitjançant una declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l'accés a la Funció Pública en el seu estat d'origen.

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Administratius Generalitat de Catalunya

Precio a consultar