Curso actualmente no disponible
Xenium

Administratius Institut Català de la Salut

Xenium
Semipresencial Barcelona ()

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Oposiciones
Metodología Semipresencial
  • Oposiciones
  • Semipresencial
Descripción

A tener en cuenta

· Requisitos

- Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un altre estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o ostentar el dret a la lliure circulació de treballadors conforme al Tractat de la Unió Europea o a altres tractats ratificats per Espanya o tenir reconegut aquest dret per norma legal. - Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Temario

1. Dret constitucional. Organització politica i administrativa de l'Estat. 3 Temes.
2. Administració Pública. Formes de govern i d'administració. L'empresa púlica. El dret administratiu. 7 Temes.
3. Àrea de recursos humans. 8 Temes.
4. Àrea econòmica i financera. 3 Temes.
5. Prevenció de riscos laborals. 2 Temes.
6. Organització del treball i sistemes d'informació. 6 Temes

Nota importante

Modalidades: Presencial, Semipresencial y Online

GARANTIM LA TEVA PREPARACIÓ FINS QUE ACONSEGUEIXIS LA TEVA PLAÇA O ET RETORNEM EL 100% DELS TEUS DINERS.

A Barcelona la formació es presencial y semi-presencial. Fora de Catalunya la formació és a distància.

Requisitos

- Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un altre estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o ostentar el dret a la lliure circulació de treballadors conforme al Tractat de la Unió Europea o a altres tractats ratificats per Espanya o tenir reconegut aquest dret per norma legal.
- Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
- Estar en possessió del titol de batxillerat o equivalent.
- Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
- No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar, mitjançant una declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l'accés a la Funció Pública en el seu estat d'origen.

Compara para elegir mejor:
Ver más cursos similares