Administrativo

Grup prepara't

Preparación de oposiciones

Semipresencial Tarragona

hasta 150 €

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a Viernes de 9h a 20h.

Descripción

  • Tipología

    Oposiciones

  • Metodología

    Semipresencial

  • Lugar

    Tarragona

Información importante

Administración: Ayuntamientos y administraciones locales

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Tarragona
Ver mapa
Av. Paisos Catalans 15, local C, 43007

Inicio

Consultar

A tener en cuenta

o Haver complert els 18 anys i no excedir l’edat de jubilació o Tenir la nacionalitat espanyola o pertànyer a un dels Estats Membres de la Unió Europea o Estar en possessió del títol de Batxillerat, formació de segon grau o equivalent o No haver estat separat mitjançant expedient administratiu del servei de qualsevol Administració Pública. o No tenir en curs cap causa legal de incompatibilitat o incapacitat legal.

Preguntas & Respuestas

Añade tu pregunta

Nuestros asesores y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Déjanos tus datos para recibir respuesta

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Opiniones

Temario

v PROVES QUE CAL SUPERAR

o PRIMERA PROVA: obligatòria i eliminatòria: consta de 3 exercicis:

§ 1r exercici: prova tipus test de 60 preguntes basada en les àrees temàtiques detallades en el següent apartat.

§ 2n exercici: qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives per avaluar el grau d’adequació dels aspirants al perfil professional

§ 3r exercici: supòsit pràctic sobre els coneixements i funcions pròpies de l’escala administrativa. Es valora els coneixements, la capacitat d’anàlisi i síntesi i l’expressió escrita. Es puntua de 0 a 10.

o SEGONA PROVA: ofimàtica pràctica:

§ Elaboració d’un document administratiu

§ Processament de textos

§ Full de càlcul

o TERCERA PROVA:

§ Coneixements de llengua catalana. Consta de dues parts, una avaluació escrita i una exposició oral. Quedaran exempts els aspirants que acreditin el nivell C de català o equivalent.

§ Coneixements de llengua castellana per estrangers.

v ÀREES TEMÀTIQUES

o Dret constitucional. Organització política i administrativa de l'Estat

o L'organització política i institucional de Catalunya. Formes de govern i d'administració

o La Unió Europea

o L’Administració Pública. El dret administratiu.

o La Funció Pública. El dret del treball.

o Gestió pressupostària.

o Sistemes d’informació.

Información adicional

Observaciones:

Fiquem a la teva disposició tutories individualitzades per preparar la teva oposició. Grup Prepara’t confecciona un sistema d’estudi personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a Viernes de 9h a 20h.

Administrativo

hasta 150 €