Curso actualmente no disponible

Administrativo/va Contable

Curso subvencionado para desempleados

En Cornellá ()

Curso gratis
subvencionado por el Estado

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti, y podrás financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 64 94 94

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Descripción

 • Tipología

  Subvencionado a desempleados

 • Horas lectivas

  314h

¿Te gustaría formarte como administrativo/ contable? ¿Has pensado que podría ser una buena salida profesional? Entonces deberías echarle un vistazo al Administrativo/va Contable impartido por COLISEUM, Centre de Formació.

El curso está dividido en dos grandes unidades con el objetivo de formarte en este sector. A lo largo de su temario, estudiarás los fundamentos de la administración contable (terminología, técnicas, métodos, ciclos, balances, libros, planes de contabilidad, entre otros).

Asimismo, aprenderás a analizar aspectos operativos como la organización del trabajo contable, codificación y valoración de la información, registro de la información contable manual e informatizada. Finalmente, verás aspectos legales de la contabilidad.

¿Qué esperas aprovechar esta oportunidad? Puedes solicitar más información por medio de emagister.com, nuestros profesionales estarán muy gustosos de despejar tus dudas y brindarte toda la ayuda que necesites. ¡Inscríbete!

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Materias

 • Administrativo
 • IVA
 • Empresa
 • Contabilidad
 • Contabilidad pública
 • Contabilidad general
 • Contabilidad básica
 • Contabilidad fiscal
 • Contabilidad en Excel
 • Contabilidad financiera
 • Contabilidad bancaria
 • Finanzas personales
 • Finanzas públicas
 • Formularios
 • Declarac
 • Declaración de la renta
 • Libros
 • Activos financieros
 • Pasivo
 • Comunicación eficaz

Temario

1. TÈCNIQUES D’ADMINISTRACIÓ COMPTABLE

DURACIÓ DEL MÒDUL: 200 HORES

CONTINGUTS TEORICS I PRÀCTICS

1.L’empresa i la comptabilitat

· L’empresa i l’activitat econòmica:

Definició d’empresa

L’empresa com organització: recursos humans, recursos materials

El cicle del negoci

· La comptabilitat i la seva necessitat:

Introducció al concepte de comptabilitat

L’activitat comptable: elaboració de la informació, comunicació de la informació comptable, verificació de la informació comptable, anàlisi e interpretació.

Concepte de comptabilitat d’empreses

Terminologia comptable.

· Nocions de patrimoni empresarial:

L’esquema representatiu del patrimoni

L’inventari

Els elements patrimonials

Idea de les masses patrimonials: actiu, passiu i net.

1. Tècniques comptables:

· Principis bàsics de la comptabilitat

Els fets comptables i les seves classes

Els comptes. La teoria del càrrec i abonament

Mètodes de comptabilitat: partida doble

Mètode especulatiu i administratiu de portar els comptes

Balanç: tipus

Els llibres de comptabilitat

El cicle comptable

· El pla general de comptabilitat

Principis comptables

Quadrat de comptes: balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria

Normes de valoració

· Definicions i relacions comptables: Compres i vendes, la seva cotització

· L’impost sobre el “Valor añadido” (IVA): Quadre de comptes i procés comptable, règim general: IVA suportat, repercutit, regles de prorrateig i la seva comptabilització. Règims especials, recàrrec i equivalència.

· Operacions en moneda estrangera: concepte, crèdits en moneda estrangera, deutes en moneda estrangera, valoració i registre comptable.

· Operacions de tràfic i altres.

· Més despeses e ingressos del exercici

· Despeses de personal i comptes d’administracions públiques

· Les existències i el seu tractament comptable

· “El immobilitzat”

· Les fonts de finançament propi i aliè

· Operacions prèvies al tancament del exercici comptable

- Les amortitzacions

- Les provisions

- Els períodes

- La regularització

- Comptabilització de l’impost sobre Societats. Positius i negatius

2. Aspectes operatius

· Organització del treball comptable

· Preparació del treball comptable

- Fonts d’informació en l’empresa: departaments, àrees

- Anàlisi e identificació dels documents comptables

- Codificació i valoració de la informació

- Registre de la informació comptable manual e informatitzada

- Síntesi. El·laboració dels estats financers

3. Introducció als aspectes bàsics de l’anàlisi comptable.

· Documents comptables de síntesi

- Balanç de situació: Components de l’actiu i del passiu.

- Compte de pèrdues i guanys

· Estructura dels diferents elements patrimonials i fonts de finançament

- Els elements patrimonials

- Les fonts de finançament

- El capital de funcionament

- Correlació entre actiu i passiu

- Ratios e indicadors més significatius

4. Aspectes legals

· Legislació sobre els llibres de comptabilitat

- Llibres obligatoris

- Procés de legalització

· Principis i normes de comptabilitat

- Codi de comerç

- Legislació sobre societats

- Pla general de comptabilitat

- Adaptacions sectorials

- Normes de publicitat i registre

- Registre mercantil

- Normes a desenvolupar per l’Institut de comptabilitat i Auditor de comptes

- Altres

· Auditories

- Concepte i utilitats

- Obligatorietat

- A partir d’un supòsit convenientment descrit, preparar l’estat de l’inventari, inclosos els elements patrimonials previstos per P.G.C

- Calcular el capital net per diferència

· Donada una situació de partida i enunciant diferents aconteixements

- Realitzar un quadre d’operacions comptables bàsiques

- Realitzar anotacions en els llibres diari i major d’una forma simplificada.

· A partir d’un supòsit sobre operacions de compres i vendes:

- Realitzar les anotacions en el llibre diari tenint en comte l’IVA

- Realitzar les anotacions en el llibre major

· Donada una situació de partida amb despeses e ingressos d’explotació i financers:

- Realitzar anotacions en el llibre diari

- Realitzar anotacions en el llibre major

- Realitzar balanç de comprovació de sumes i saldos

· A partir d’un supòsit d’operacions d’immobilitzat

- Realitzar anotacions en els llibres major i diari

- Calcular amortitzacions anuals

- El·laboracions de quadres d’amortitzacions

· Anotacions en els llibres a partir de sumes a una data determinada fins el tancament de l’exercici a realitzar.

· A partir d’un cas pràctic, efectuar el tancament de l’exercici.

2. TÈCNIQUES D’ADMINISTRACIÓ FISCAL

DURACIÓ DEL MÒDUL: 80 HORES

CONTINGUTS TEORICS I PRÀCTICS

1. El sistema fiscal

· Tipus d’impostos: imposició directa i indirecta

· Les grans línies d’imposició

· Persones físiques i persones jurídiques.

2. Impostos que graven l’activitat

· L’impost sobre activitats econòmiques. IAE

· L’impost sobre el valor afegit: IVA

3. Impostos que graven la renda/benefici

· L’impost sobre la renda de les persones físiques. IRPF

· L’impost sobre societats: Llei i reglament del IS

4. Classificar els impostos que afecten una activitat empresarial.

5. Per una activitat empresarial determinada:

· Escollir règim d’IVA aplicables

· Recopilar la documentació per complimentar la declaració

6. A partir d’informacions simulades, efectuar els càlculs pertinents.

· Emplenar la documentació de la declaració.

7. A partir d’un cas en relació amb la declaració de l’IRPF

· Escollir el mètode de determinació de rendiment aplicable

· Efectuar els càlculs corresponents segons mètode escollit

· Formalitzar la declaració completa

8. Per a una societat mercantil determinada i a partir de les informacions subministrades:

· Seleccionar els impresos necessaris per formalitzar la declaració

· Emplenar el formulari

· Elaborar una planificació/calendari fiscal, on apareguin els pagaments fraccionats i períodes de liquidació en relació a L’IVA, IRPF e Impost de Societats.

Información adicional

Alumnos por clase: 14
Persona de contacto: Mari Angeles Sanchez

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti, y podrás financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 64 94 94

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Administrativo/va Contable

Curso gratis
subvencionado por el Estado