Curso actualmente no disponible
Xenium

Agent Rural de la Generalitat de Catalunya

Xenium
En Barcelona ()

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Oposiciones
  • Oposiciones
Descripción

Objetivo del curso: Tema 1
La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional. Tema 2
Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

A tener en cuenta

· Requisitos

· Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. · Haver complert 18 anys i no superar l'edat de 55 anys. · Tenir el títol de graduat escolar, de formació professional de primer grau...

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Qué aprendes en este curso?

Ecología
Hidráulica
Agricultura orgánica
Piscifactorías

Temario

Tema 1
La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional.

Tema 2
Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Tema 3
Institucions de la Generalitat de Catalunya. El Parlament. El President. El Govern. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.

Tema 4
L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments de la Generalitat. Els organismes autònoms. Les empreses públiques.

Tema 5
El pressupost de la Generalitat de Catalunya. Les lleis de pressupostos: contingut bàsic.

Tema 6
Configuració de la Unió Europea. Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments. Les directives. Els fonaments de la Comunitat Europea. Les llibertats bàsiques comunitàries.

Tema 7
L'Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. L'acte administratiu: concepte. El procediment administratiu: concepte i principis generals.

Tema 8
La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu.

Tema 9
La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. Les responsabilitats de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 10
El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació.

Tema 11
La planificació i la gestió dels recursos humans a les administracions públiques. La selecció de personal. L'oferta d'ocupació pública. Els plans d'ocupació. La provisió de llocs de treball. La promoció professional. Les relacions de llocs de treball.

Tema 12
Drets i deures dels funcionaris públics. Situacions administratives. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Els sistemes de retribució dels empleats públics. La Seguretat Social del personal al servei de les administracions públiques: règim general.

Part específica del temari
Tema 13
Ecologia: definició. L'Agenda 21 a Catalunya. La protecció constitucional del medi ambient. Distribució constitucional i estatutària de competències. El Departament de Medi Ambient i Habitatge: competències i estructura.

Tema 14
El Cos d'Agents Rurals: funcions, estructura i organització. Els seus drets, deures i incompatibilitats. Normativa reguladora.

Tema 15
El procediment administratiu sancionador: principis, incoació, tramitació i resolució. Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, relatius a la protecció de la flora i fauna, i d'incendis forestals.

Tema 16
Normativa forestal estatal i autonòmica. Forests públiques i forests privades. Declaracions d'utilitat pública, ocupacions. Els plans tècnics de gestió forestal. Camins ramaders.

Tema 17
Aprofitaments forestals. Normativa catalana respecte al sector tofoner, la recollida i comercialització de la pinya del pi pinyer, l'obtenció del suro i del pelagrí i els aprofitaments forestals per a ús domèstic. L'activitat apícola a Catalunya: normativa catalana sobre aquest sector.

Tema 18
Espècies de flora protegides. Regulació del verd nadalenc, del comerç d'arbres de Nadal i del desarrelament d'arbres i arbustos. Normativa comunitària, estatal i autonòmica. Conservació dels hàbitats i de les espècies.

Tema 19
Els espais naturals protegits. Normativa estatal i autonòmica sobre els espais naturals: estructura i contingut. Espais naturals de protecció especial: figures existents. Els plans d'ordenació. El PEIN: normativa de declaració. Els plans especials de protecció. Regulació sobre l'accés motoritzat al medi natural: estructura i contingut.

Tema 20
Normativa reguladora de les activitats extractives i del procediment d'avaluació d'impacte ambiental.

Tema 21
L'Agència de Residus de Catalunya: funcions i estructura. La Llei de Residus de Catalunya. Normativa catalana en matèria de dejeccions ramaderes.

Tema 22
Normativa catalana en matèria de contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica.

Tema 23
L'Agència Catalana de l'Aigua: funcions i estructura. Legislació en matèria d'aigües a Catalunya. Regulació del domini públic hidràulic.

Tema 24
L'activitat piscícola a Catalunya. Normativa sobre aquest sector. Regulació sobre la pesca esportiva a les aigües continentals. Els guardes de pesca fluvial. Les espècies de peixos d'aigües continentals a Catalunya: identificació, distribució, biologia, ecologia i problemàtica. Els crancs de riu. Piscifactories. Repoblacions. Aspectes sanitaris.

Tema 25
Les reserves marines a Catalunya: normatives reguladores. Els biòtops d'interès pesquer al litoral català. Extracció d'organismes marins vius: normativa reguladora. Fanerògames marines: normativa bàsica. La preservació de les espècies i ecosistemes marins. L'extracció del corall vermell (Corallum rubrum): normativa reguladora.

Tema 26
L'activitat cinegètica a Catalunya. Normativa sobre aquest sector. Espècies cinegètiques: identificació, distribució, biologia, ecologia i gestió. Zones de caça: definició i distribució a Catalunya. Reserves nacionals de caça, zones de caça controlada, àrees privades i locals de caça, zones de seguretat i refugis de fauna salvatge. Granges cinegètiques. Repoblacions. Aspectes sanitaris.

Tema 27
Regulació sobre la protecció dels animals a Catalunya: estructura i contingut. Establiments de venda d'animals i nuclis zoològics. Regulació de la fauna exòtica i autòctona. Regulació internacional i comunitària sobre el comerç d'espècies. Centres de recuperació de fauna. Regulació d'activitats relacionades amb la protecció dels animals. Taxidèrmia, falconeria i activitats fotogràfiques, científiques i esportives.

Tema 28
El Reglament d'armes: estructura i contingut. Tipus d'armes i llicències. Tinença i ús d'armes. Guies de tinença i revista d'armes. Armes dipositades i decomissades.

Tema 29
Mesures de prevenció d'incendis forestals. Normativa catalana sobre aquesta matèria. El Pla d'emergències per incendis forestals a Catalunya. Regulació sobre cremes controlades en zones d'alta muntanya.

Tema 30
Els voluntaris forestals del medi natural i la seva normativa. Les agrupacions de defensa forestal: constitució i regulació.

Tema 31
Cartografia. Interpretació de llegendes i corbes de nivell, càlcul i coordenades UTM.

Tema 32
Geografia física de Catalunya. Característiques dels principals ecosistemes de Catalunya. Divisió comarcal de Catalunya.

Tema 33
Meteorologia. Representació dels fenòmens meteorològics en els mapes. La pressió atmosfèrica, la humitat relativa i els instruments per mesurar-les. Vents: nom i direcció dels principals vents que incideixen sobre el territori català. Les unitats bàsiques de mesura dels fenòmens meteorològics.

Nota importante
GARANTIM LA TEVA PREPARACIÓ FINS QUE ACONSEGUEIXIS LA TEVA PLAÇA O ET RETORNEM EL 100% DELS TEUS DINERS.
Fora de Catalunya la formació és a distància.

Objetivos
Tema 1
La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional.

Tema 2
Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Requisitos
· Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
· Haver complert 18 anys i no superar l'edat de 55 anys.
· Tenir el títol de graduat escolar, de formació professional de primer grau, o qualsevol altre que sigui equivalent a aquests, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d'obtenir-lo. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació i Ciència.
· Posseir el permís de conduir de la classe B, a què fa referència l'article 5.1 del Reial decret 772/1997, de 30 de maig, que autoritza a conduir vehicles automòbils, la massa màxima autoritzada dels quals no excedeixi de 3.500 quilograms i el nombre de seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de 9, d'acord amb les previsions establertes en l'esmentat article, o el permís de conduir de la classe B1, d'acord amb la disposició transitòria primera, apartat c) de l'esmentat Reial decret.
· Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
· No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar, mitjançant una declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l'accés a la Funció Pública en el seu estat d'origen.
· Complir les condicions exigides per la legislació vigent per a l'obtenció del permís d'ús d'armes de foc.

Compara para elegir mejor:
Ver más cursos similares