ANGLÈS A2B (75H)

Curso subvencionado para trabajadores

En TARRAGONA

Curso gratis
subvencionado por el Estado

Descripción

 • Tipología

  Subvencionado a trabajadores

 • Nivel

  Nivel básico

 • Lugar

  Tarragona

 • Horas lectivas

  75h

 • Duración

  3 Meses

 • Inicio

  Fechas a elegir

Descripción

ANGLÈS A.2.
1. Competències Lingüístiques.
2. Competències sociolingüístiques i socioculturals.
3. Competències pragmàtiques.

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

TARRAGONA (Tarragona)
Ver mapa
Rambla Nova 95, 43001

Inicio

Fechas a elegirMatrícula abierta

A tener en cuenta

- Comprendre prou com per a satisfer les necessitats bàsiques. - Extreure la informació essencial i els punts principals de missatges gravats o emesos per mitjans audiovisuals. - Produir intervencions comprensibles, adequades i coherents per a complir les funcions bàsiques de comunicació. - Utilitzar un repertori lingüístic bàsic però suficient per a fer-se comprendre. - Captar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals i detalls rellevants, el registre, formal o informal dins de l'estàndard, de correspondència personal habitual, així com de textos senzills. - Localitzar informació específica en llistats, anuncis, periòdics, pàgines web, etc. i entendre normes o instruccions senzilles, de seguretat, d'ús d'un aparell, etc. - Escriure missatges i textos senzills, relatius a aspectes concrets coneguts, en un registre neutre i amb un control limitat dels recursos lingüístics. - Organitzar els textos i cohesionar-los amb recursos elementals. -- Comprendre els gestos, comportaments i valors diferents als propis. - Aconseguir un repertori suficient d'exponents lingüístics per a les funcions del nivell i utilizar amb correcció les fórmules i estructures apreses. - Aconseguir un control limitat en la construcció del llenguatge, amb els possibles errors sistemàtics del nivell. - Pronunciar de manera clara i comprensible, encara que resulti evident l'accent estranger. - Escriure amb correcció ortogràfica el llenguatge comú treballat. - Apropiació de la terminologia necessària. - Comprensió del paper de l'error.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Materias

 • Gramática inglesa
 • Inglés
 • Speaking
 • Ortografía
 • Inglés básico
 • Oral
 • Listening comprehension
 • Verbos irregulares inglés
 • Lenguas germánicas
 • PRACTICA IDIOMA

Profesores

FRAN CARMONA

FRAN CARMONA

DOCENT

Temario

1. Competències Lingüístiques.1.1. Continguts léxico-semàntics.1.1.1. Ampliació del vocabulari relacionat amb: Identificació personal; vivenda, llar i entorn; Activitats de la vidadiària; Temps Lliure i oci; Viatges; Relacions humanes i socials; educación i formació; Compres i activitatscomercials; Alimentació; Béns i serveis; Llengua i comunicació; Ciencia i Tecnología; Clima, condicionsatmosfèriques i medi ambient.1.1.2. Verbs amb partícula d'ús freqüent (turn on/off).1.1.3. Falsos amics d'ús freqüent (large, honest).1.1.4. Ampliació formació de paraules mitjançant afixes.1.2. Continguts gramaticals.1.2.1. L'Oració: Ordre dels elements; Oracions exclamatives; Oracions de relatiu especificatives; Subordinacions(condicional, final, nominal, causal, consecuti i temporal); Iniciació a l'estil indirecte.1.2.2. Noms i adjectius: número del nom i la seva formació; plurals irregulars; Noms que s'utilitzen únicament enplural; Noms únicament incontables; Repàs i ampliació del genitiu; Contrast entre els adjectius (-ing/-ed);Adjectiu comparatiu de superioritat, formes irregulars; Adjectiu superlatiu i formes irregulars. El comparatiud'igualtat; L'adjectiu modificat per l'adverbi i enfatització.1.2.3. Els Determinants: Interrogatius; Indefinits; Numerals cardinals (fins 4 dígits) i ordinals (fins dos dígits);Partitius més comuns; Altres determinants.1.2.4. Els Pronoms: Personals de complement; Possessius; Interrogatius; Indefinits més freqüents; IndefinitsCompostos; Pronoms Relatius.1.2.5. Els Verbs: Verbs auxiliars; Formes impersonals del verb "be" en passat i perfet; Present continu i Presentsimple; Passat continu, contrast entre el passat simple i el passat continu; El futur simple; Altres verbs modals;la veu passiva en el present i passat simples.1.2.6. Els Adverbis: Expressió de la comparació de superioritat amb els adverbis "more" + adv. "than"; Formessintètiques; Compostos de -where; Forma, ús i posición més freqüent dels adverbis i locucions adverbials perindicar: lloc i direcció, mode, dirección, quantitat i freqüència, afirmació i negació.1.2.7. Els Enllaços: Preposicions de lloc, direcció i temps feqüents i el seu ús; Altres preposicions; Conjuncionsd'ús molt freqüent.1.3. Continguts ortogràfics.1.3.1. Ampliació dels continguts ortogràfics del nivel A1: L'alfabet/els caràcters; Representació gràfica defonemes i sons; Ús dels caràcters en les seves diferents maneres (majúscula, minúscula i cursiva); Els signesortogràfics (accent, apòstrof, dièresi i guió).1.3.2. Ortografia de paraules estrangeres.1.3.3. Estructura sil.làbica. divisió de paraules al final de línea.1.4. Continguts fonètics i fonològics.1.4.1. Reconeixement i producció dels fonemes vocàlics i consonàntics. Diftongs amb major dificultat.1.4.2. Fonemes vocàlics de major dificultat.1.4.3. Fonemes consonàntics de major dificultat al principi de paraula i al final de paraula.1.4.4. Pronunciació de les terminacions -(e)s i -ed.2. Competències sociolingüístiques i socioculturals.2.1. Vida quotidiana: horaris i hàbits de menjars, gastronomía, costums relacionats amb el treball, celebracions,cerimònies i festivitats més significatives.2.2. Activitats d'oci: el món del cinema, esports típics, esdeveniments esportius, mitjans de comunicación.2.3. Relacions humanes i socials: usos i costums de la vida familiar, relacions familiars,generacionals i professionals, relacions entre els diferents grups socials. L'Administraciói altres institucions.2.4. Condicions de vida i treball: introducció al món laboral (cerca d'ocupació,educació), Seguretat social, hàbits de salut i higiene.2.5. Valors, creences i actituds: Tradicions importants, característiques bàsiques del sentit de l'humor, referentsartístic-culturals significatius.2.6. Llenguatge corporal: gestos i postures, proximitat i contacte visual.2.7. Convencions socials: convencions i tabús relatius al comportament, normes de cortesia.2.8. Geografia bàsica: clima i medi ambient. Països més importants en els quals es parla lallengua i ciutats significatives. Incidències geogràfiques en la llengua: introducció bàsica a lesvarietats de llengua.3. Competències pragmàtiques.3.1. Continguts funcionals.3.1.1. Actes assertius: funcions o actes de parla relacionats amb l'expressió del coneixement,l'opinió, la creença i la conjectura: afirmar, negar, anunciar, classificar, descriure, expressaracord i desacord, expressar desconeixement, expressar una opinió, formular hipòtesi,identificar/es, informar, presentar/es, recordar alguna cosa a algú, rectificar, predir i confirmar laveracitat d'un fet.3.1.2. Actes compromissius: funcions o actes de parla relacionats amb l'expressió d'oferiment,intenció, voluntat i decisió: expressar la intenció o la voluntat de fer alguna cosa, convidar, oferir alguna cosa /ajuda, oferir-se a fer alguna cosa, prometre.3.1.3. Actes directius: funcions o actes de parla que tenen com a finalitat que el destinatari faci o no faci algunacosa, tant si això és al seu torn un acte verbal com una acció d'una altra índole:aconsellar, advertir, donar instruccions o permís, denegar, demanar: alguna cosa / ajuda /confirmació /informació /instruccions / opinió / permís / que algú faci alguna cosa / permetre, prohibir, proposar iordenar, sol·licitar.3.1.4. Actes fàtics i solidaris: funcions o actes de parla que es realitzen per a establir omantenir el contacte social i expressar actituds respecte als altres: acceptar / declinar una invitació, agrair,atreure l'atenció, donar la benvinguda, acomiadar-se, expressar aprovació,felicitar, interessar-se per algú / alguna cosa, lamentar, demanar disculpes, refusar, saludar, convidar,presentar/se.3.1.5. Actes expressius: funcions o actes de parla que expressen actituds i sentiments davantdeterminades situacions: expressar alegria / felicitat, apreci /empatia, decepció, desinterès,dubte / desconeixement, esperança, preferència, satisfacció.3.2. Continguts discursius.3.2.1. Coherència textual: Adequació del text al context comunicatiu.a. Tipus i format de text.b. Varietat de llengua.c. Registre.d. Tema: enfocament i contingut: Selecció lèxica. Selecció d'estructures sintàctiques. Seleccióde contingut rellevant.e. Context espai-temporal:- Referència espacial: ús d'adverbis i expressions espacials.- Referència temporal: ús dels temps verbals, adverbis i expressions temporals.3.2.2. Cohesió textual: Organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de launitat textual.a. Inici del discurs:- Iniciadors.- Introducció al tema: Tematització i focalització (ordre de paraules, ús de partícules, (etcètera) Enumeració.b. Desenvolupament del discurs:- Desenvolupament temàtic: Manteniment del tema. Correferència, el·lipsi, repetició,reformulació i èmfasi. Canvi temàtic (digressió i recuperació de tema)- Manteniment i seguiment del discurs oral: presa, manteniment i cessió del tornde paraula, suport, demostració d'enteniment, petició d'aclariment.c. Conclusió del discurs: resum i recapitulació. Indicació de tancament textual. Tancament textual.d. L'entonació com a recurs de cohesió del text oral. Ús dels patrons d'entonació.e. La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit. Ús dels patrons de puntuació.

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti, y podrás financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 64 94 94

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

ANGLÈS A2B (75H)

Curso gratis
subvencionado por el Estado