CURSO SOCIO SANITARIO
CEP FRADA

ATENCIÓN SOCIO SANITARIA PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES

CEP FRADA
En El Vendrell

Curso gratis
subvencionado por el Estado
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Subvencionado a desempleados
Nivel Nivel básico
Lugar El vendrell
Horas lectivas 5h
Duración 1 Cuatrimestre
Inicio 20/01/2020
  • Subvencionado a desempleados
  • Nivel básico
  • El vendrell
  • 5h
  • Duración:
    1 Cuatrimestre
  • Inicio:
    20/01/2020
Descripción

UC1016_2: Preparar i donar suport a les intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn en
l'àmbit institucional indicades per l'equip interdisciplinari.
UC1017_2: Desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a persones dependents en l'àmbit
institucional.
UC1018_2: Desenvolupar intervencions d'atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en
l'àmbit institucional.
UC1019_2: Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial dirigides a persones dependents en
l'àmbit institucional.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas

Ubicación

Inicio

El Vendrell (Tarragona)
Ver mapa
C/Nou, 60-62, bajos, 43700
Horario: DE LUNES A VIERNES DE 9 A 14 H

Inicio

20 ene 2020Matrícula abierta

A tener en cuenta

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Denominació: PREPARAR I DONAR SUPORT A LES INTERVENCIONS D'ATENCIÓ A LES PERSONES I AL SEU ENTORN EN L'ÀMBIT INSTITUCIONAL INDICADES PER L'EQUIP INTERDISCIPLINARI.

· ¿A quién va dirigido?

PERSONAS DESOCUPADAS CON VOCACION PARA EL TRABAJO SOCIAL Y CUIDADO DE LAS PERSONAS

· Requisitos

ESTAR INSCRITO OFICINA DEL PARO DNI DISPONIBILIDAD HORARIA PARA ASISTIR AL CURSO

· Titulación

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

· ¿Qué distingue a este curso de los demás?

ESTE CURSO ES UN CURSO QUE TRAS REALIZAR LO SE REALIZARÁN PRÁCTICAS EN EMPRESAS DEL SECTOR CON POSIBILIDADES DE INCORPORACIÓN EN EL MERCADO LABORAL

· ¿Qué pasará tras pedir información?

TE INFORMAREMOS EN LO QUE NECESITES DUDAS ACLARACIONES

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

¿Qué aprendes en este curso?

Cuidados geriátricos
Primeros Auxilios
Sanitario
Sociología rural
curas
Enfermería
Enfermería geriátrica
Hospital
Centros de día
Socio
Psicología
Hergonomia

Profesores

YOLANDA YOLANDA
YOLANDA YOLANDA
DOCENTE SOCIO SANITARIO

Temario

acompanyar els usuaris en les realització d'activitats programades i facilitar la participació activade l'usuari en aquestes.CR1.1 L'ajuda prestada i el suport emocional ofert a cada usuari s’adeqüen a les instruccionsi pautes emeses pels professionals, tenint en compte:Els interessos personals.El nivell cultural.L'estat de salut.Les necessitats de relació i comunicació individuals.El moment del procés d'adaptació.CR1.2 L'atenció a l'usuari es fa de forma individualitzada, es respon als seus requeriments, esresolen els dubtes o les qüestions que es plantegin i s’orienta cap al professional competent.CR1.3 L'acompanyament dels usuaris en les activitats programades fora de la institució:excursions, visites culturals, o altres, s'efectuen d'acord amb les directrius i orientacionsrebudes.CR1.4 S'observen i es registren, segons el procediment establert, el desenvolupament de lesactivitats, així com les incidències sorgides durant aquestes.7/24UNIÓ EUROPEAFons Social EuropeuRP2: col·laborar en l'animació i dinamització de la vida diària de la institució, actuar davant lessituacions de conflicte i resoldre, al seu nivell, les incidències relacionals que sorgeixin.CR2.1 La informació que s’obté de l'observació directa i que es transmet a l'equipinterdisciplinari permet comprovar els hàbits i les habilitats dels usuaris.CR2.2 La informació sobre les activitats programades des de la institució es transmet a elsusuaris amb prou antelació, per tal de promoure’n la motivació i facilitar-ne la col·laboracióactiva.CR2.3 Conèixer el calendari d'activitats permet la realització prèvia tant de la preparació,posada a punt i disposició de mobiliari, materials i espais, com de les gestions per aldesenvolupament de l'activitat dins del seu àmbit de competència.CR2.4 La col·laboració en la dinamització del grup es fa aplicant-hi tècniques i estratègiesadaptades al col·lectiu segons les directrius marcades pels professionals corresponents, i escuida la creació del clima adequat i la participació de tots els assistents.CR2.5 La informació obtinguda a través de l'observació realitzada al llarg de l'activitat permetdetectar les situacions de conflicte relacional existents i les incidències personals, familiars i/ogrupals sorgides; la informació es registra i es transmet a l'equip interdisciplinari segons elprocediment establert.CR2.6 La col·laboració en la gestió de conflictes en la vida quotidiana respon als criterisestablerts en l'equip interdisciplinari.RP3: ajudar l'usuari en la realització de les activitats i exercicis de manteniment i entrenamentpsicològic, rehabilitador i ocupacional, seguint les orientacions dels professionals competents.CR3.1 L'atenció i el tracte dispensats als usuaris es fa de manera individualitzada, segons elsseus requeriments i segons els criteris establerts.CR3.2 L'entrenament preveu i proporciona la motivació i la preparació emocionals per afavorirla col·laboració i la disposició de l'usuari.CR3.3 L'ajuda prestada en la realització dels exercicis de manteniment i entrenament s'ajustaal protocol d'actuació i té en compte:Les prescripcions dels professionals.L'estat de salut.El nivell de motivació.La relació establerta amb l'usuari.L'evolució de l'usuari.CR3.4 L'observació efectuada al llarg de la intervenció, així com les incidències sorgides esregistren segons el procediment establert, i es transmeten a l'equip interdisciplinari per podercomprovar l'evolució de l'usuari i fer els ajustos necessaris.RP4: donar suport i estimular la comunicació dels usuaris per afavorir-ne el desenvolupament diari i larelació social, i fer servir, si cal, sistemes alternatius de comunicació.CR4.1 La informació transmesa a l'usuari és clara, precisa i es refereix exclusivament a laintervenció que s’ha de realitzar, per tal de promoure’n la motivació i col·laboració, i ajustar-sea les característiques i necessitats particulars de cada usuari.CR4.2 Els ajustos en la comunicació i activitats previstes es realitzen dins del seu àmbitd'actuació i faciliten la interacció social entre els usuaris, tenint en compte les característiquesd’aquests.CR4.3 L'ús d'ajudes tècniques i sistemes alternatius de comunicació s'aplica segons lesinstruccions rebudes i es verifica que s’ha comprès el missatge emès.CR4.4 L'observació directa dels aspectes comunicatius dins del seu àmbit d'actuació esregistra i es transmet a l'equip interdisciplinari seguint el procediment establert.CR4.5 La informació obtinguda i registrada degudament en els contactes amb l'entorn familiarde l'usuari es transmet a l'equip interdisciplinari perquè en tingui coneixement i l’avaluï.Context professionalMitjans de producció i/o creació de serveisInformació de l'usuari i del seu entorn. Protocols de realització d'activitats individuals de manteniment ientrenament d'autonomia física o psicològica. Material i instruments de comunicació verbal, no verbali alternativa. Material de recollida i transmissió d'informació sobre les activitats i l'evolució dels usuaris.Informació sobre recursos de l'entorn.8/24UNIÓ EUROPEAFons Social EuropeuProductes o resultat del treballUsuaris satisfets en les seves necessitats psicosocials de comunicació, autodeterminació, relació iafecte, i amb nivell d'autonomia optimitzat. Famílies i entorn de l'usuari implicats en la cobertura de lesseves necessitats psicosocials bàsiques. Relacions fluïdes usuari-professional-família. Informaciósobre evolució o necessitats de l'usuari transmesa puntualment a l'equip interdisciplinari. Usuariinformat, motivat i integrat en el seu entorn.Informació utilitzada o generadaExpedient personal. Informes individualitzats. Orientacions i instruccions escrites i orals delsprofessionals competents. Protocols de realització d'activitats i de l'usuari i tasques del professional.Programes de serveis i intervencions de la institució en funció de les seves finalitats. Bibliografiaespecífica.III. FORMACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITATMÒDUL FORMATIU 1Denominació: SUPORT EN L'ORGANITZACIÓ D'INTERVENCIONS EN L'ÀMBIT INSTITUCIONALCodi: MF1016_ 2Nivell de qualificació professional: 2Associat a la unitat de competència:UC1016_2 Preparar i donar suport a les intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn enl'àmbit institucional indicades per l'equip interdisciplinariDurada: 100 horesUNITAT FORMATIVA 1Denominació: SUPORT EN LA RECEPCIÓ I ACOLLIMENT EN INSTITUCIONS DE PERSONESDEPENDENTSCodi: UF0127Durada: 30 horesReferent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP1.Capacitats i criteris d'avaluacióC1: identificar el model organitzatiu tipus i de funcionament d'institucions d'atenció social dirigides acol·lectius d'intervenció.CE1.1 Descriure els requisits i les característiques organitzatives i funcionals que han decomplir les institucions residencials dirigides a persones dependents.CE1.2 Identificar la composició de l'equip interdisciplinari d’una institució residencial iconcretar les funcions de cadascun dels membres i procediments de coordinació.CE1.3 Enumerar i descriure les funcions del seu paper professional en una institució com amembre d’un equip interdisciplinari i esmentar el procediment de transmissió d'informació icol·laboració en aquest.CE1.4 Explicar la forma de donar suport a altres professionals en l'acompanyament al nouusuari a l'arribada a una institució seguint un protocol de recepció