Curso actualmente no disponible

Auxiliar Administratiu Universitat de Barcelona

Xenium

Preparación de oposiciones

Online

Precio a consultar

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Descripción

  • Tipología

    Oposiciones

  • Metodología

    Online

Objetivo del curso: Estructura i contingut de la Constitució espanyola de 1978. -Estructura i contingut de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. -Els drets i deures fonamentals. -L'organització territorial de l'Estat

Información importante

Administración: Universidades públicas

A tener en cuenta

-Tenir la nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També podran ésser admesos els seus descendents, el cònjuge i els descendents del cònjuge,...

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Opiniones

Materias

  • Catalán jurídico

Temario

- Estructura i contingut de la Constitució espanyola de 1978
- Estructura i contingut de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya
- Els drets i deures fonamentals
- L'organització territorial de l'Estat
- Els principis d'organització i actuació de les administracions públiques: eficàcia, jerarquia, descentralització, coordinació i submissió al dret
- Els òrgans de les administracions públiques segons la Llei del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
- Les fonts del dret públic: la llei i el reglament
- L'Autonomia Universitària
- Els principis generals de la Llei Orgànica d'Universitats i la Llei d'Universitats catalana
- L'estatut de la Universitat de Barcelona
- Estructura, organització i òrgans de govern de la Universitat de Barcelona
- El procediment administratiu
- L'acte administratiu
- El control de l'activitat administrativa: recursos administratius i control jurisdiccional
- Anàlisi i disseny de documents administratius: sol-licituds, certificats, anuncis, informes, resolucions i notificacions
- Els drets i deures dels ciutadans davant de l'Administració Pública
- El sistema de funció pública i els drets i deures dels funcionaris públics
- Els principis generals dels contractes de les administracions públiques
- El contracte de treball en les administracions públiques
- La prevenció dels riscos laborals en les administracions públiques

Nota importante

Modalidades: Presencial, Semipresencial y Online
GARANTIM LA TEVA PREPARACIÓ FINS QUE ACONSEGUEIXIS LA TEVA PLAÇA O ET RETORNEM EL 100% DELS TEUS DINERS.
Fora de Catalunya la formació és a distància.

Objetivos

- Estructura i contingut de la Constitució espanyola de 1978
- -Estructura i contingut de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya
- -Els drets i deures fonamentals
- -L'organització territorial de l'Estat

Requisitos

-Tenir la nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També podran ésser admesos els seus descendents, el cònjuge i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió

Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits pel la UE i ratificats per l'Estat espanyol, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre i quan els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors, i els familiars de nacionals d'altres estats quan així estigui previst en els tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya.

- Haver complert divuit anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

-Posseir el títol acadèmic de graduat escolar, graduat en educació secundària obligatòria, batxillerat elemental, formació professional de primer grau, tècnic auxiliar (LOGSE), o un d'equivalent, o bé qualsevol altre de nivell superior.

Els requisits acadèmics de titulació obtinguts a l'estranger hauran d'estar acompanyats de l'ordre ministerial corresponent de reconeixement del títol expedit en aquests estats d'acord amb el que preveu el Reial Decret 104/1988, de 29 de gener, sobre homologació i consolidació de títols i estudis estrangers d'educació no universitària (BOE núm. 41, de 17 de febrer de 1988).

-Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades. Pel que fa a les persones disminuïdes, s'atindran al que estableix el Decret 66/1999, de 9 de març.

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Auxiliar Administratiu Universitat de Barcelona

Precio a consultar