Curso actualmente no disponible
Xenium

Auxiliars Administratius de l'institut Català de la Salut

Xenium
Semipresencial Barcelona ()

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Oposiciones
Metodología Semipresencial
  • Oposiciones
  • Semipresencial
Descripción

Información importante

Administración: Generalitat de Catalunya

A tener en cuenta

· Requisitos

- Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. - Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Temario

Tema 1
Estructura de la Constitució espanyola de 1978.

Tema 2

Els drets i deures fonamentals constitucionals.

Tema 3

Principis generals de la Llei general de sanitat i de la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya.

Tema 4

Organització de l'Institut Català de la Salut.

Tema 5

Organització de la Divisió d'Atenció Hospitalària i de la Divisió d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut.

Tema 6

Drets i deures dels auxiliars administratius de la funció administrativa de les institucions sanitàries de la Seguretat Social gestionades per l'Institut Català de la Salut.

Tema 7

Funcions pròpies de la categoria d'auxiliar administratiu de la funció administrativa.

Tema 8

Els drets i deures del ciutadà enfront de l'Administració.

Tema 9

Atenció a l'administrat: acollida i informació.

Tema 10

La informàtica com a eina de suport en els processos administratius. Programes ofimàtics més comuns.

Nota importante

Modalidades: Presencial, Semipresencial y Online
GARANTIM LA TEVA PREPARACIÓ FINS QUE ACONSEGUEIXIS LA TEVA PLAÇA O ET RETORNEM EL 100% DELS TEUS DINERS.
Fora de Catalunya la formació és a distància.

Objetivos

Tema 1 - Estructura de la Constitució espanyola de 1978.
Tema 2 - Els drets i deures fonamentals constitucionals.
Tema 3 - Principis generals de la Llei general de sanitat i de la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya.

Requisitos

- Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
- Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
- Tenir el títol de graduat escolar, de formació professional de primer grau, o qualsevol altre que sigui equivalent a aquests, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d'obtenir-lo. Si es tracta d'u ANYS.n títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació i Ciència.
- Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
- No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar, mitjançant una declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l'accés a la Funció Pública en el seu estat d'origen.

Compara para elegir mejor:
Ver más cursos similares