Curso actualmente no disponible
Xenium

Bombers de la Generalitat de Catalunya

Xenium
Semipresencial Barcelona ()

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Oposiciones
Metodología Semipresencial
  • Oposiciones
  • Semipresencial
Descripción

Objetivo del curso: La Constitució Espanyola. Estructura i contingut general. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Estructura i contingut general. Organització de l'Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.

A tener en cuenta

· Requisitos

- Nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea. - -Tenir 18 anys i no superar els 35. - Posseir el graduat escolar, FP I o equivalent. - Posseir el permís de conduir C (un any d'antiguitat en el cas de bombers de la Generalitat). - Tenir la capacitat física i síquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpiess del lloc de treball.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

¿Qué aprendes en este curso?

Bomberos
CORBA
Hidráulica
Etiqueta
Diamantes

Temario

· Tema 1. Legislació
La Constitució Espanyola. Estructura i contingut general. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Estructura i contingut general. Organització de l'Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.


· Tema 2. Legislació
Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya. Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Estructura i contingut general.


· Tema 3. Física
Sistema internacional de mesures. Velocitat i acceleració. Força i pes. Acció i reacció. Treball i potència. Principi de conservació de l'energia.


· Tema 4. Física del foc
Temperatura i fonts de calor. Propagació de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus de combustió. Classes de foc.


· Tema 5. Agents extintors
Agents extintors. Definició. Tipus d'agents extintors: característiques i aplicacions.


· Tema 6. Mecànica
Màquines simples. Palanques i politges. Cargols i rosques. Màquines eina: tipus i característiques, torns, plans inclinats.


· Tema 7. Química
Estats de la matèria i canvis d'estat. Reaccions químiques. Compressió i expansió de gasos. Gasos perfectes. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics. Àcids i bases. Explosió, deflagració, detonació, BLEVE.


· Tema 8. Risc Químic
Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definició d'intoxicacions. DL50, TLV-TWA; TLV-STEL; TLV-C, IPVS.


· Tema 9. Hidràulica
Principis generals. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Cabal, pèrdues de càrrega i efecte Venturi.


· Tema 10. Mecànica vehicles
Motors diesel. Motors benzina. Carburació i injecció. Sobrealimentació, tipologies de motors. Principals parts d'un motor. Potència i parell motor.


· Tema 11. Prevenció i protecció contra incendis
Protecció activa en els edificis: extintors, BIES (boca d'incendis equipada), hidrants, columnes seques, ruixadors, detectors automàtics d'incendis i exutoris de fums. Protecció passiva en els edificis: compartimentació i sectors d'incendi. La ignifugació: concepte i aplicacions bàsiques. Comportament al foc dels elements estructurals i els materials: diferència entre reacció i resistència al foc.


· Tema 12. Atenció sanitària
Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació cardiorespiratòria. Hemorràgies i xoc. Mobilització i immobilització de pacients traumàtics.


· Tema 13. Construcció
Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó armat. Aglomerants i mescles. El ferro i l'acer laminat. La fusta. Els plàstics.


· Tema 14. Construcció
Accions i reaccions en una construcció. Tipus d'esforços. Fonaments: tipus i aplicacions. Estructures: tipus i aplicacions. Tancaments i façanes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions.


· Tema 15. Electricitat
Magnituds elèctriques. Estacions de transformació. Conductors i línies elèctriques. Instal·lacions interiors domèstiques. Quadres de comandament. Dispositius de protecció. Electricitat estàtica.


· Tema 16. Cartografia
Lectura i interpretació de mapes. Ús, funcionament i càlcul de les escales. Simbologia i toponímia. Les corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Triangulació i càlcul de distàncies. Sistemes GPS.


· Tema 17. Geografia física
Les serralades. Els rius. Les valls. Embassaments i llacs. Vegetació i territori. Agricultura i territori. Els boscos en l'arc mediterrani.


· Tema 18. Coneixement del territori català
Comarques i municipis. Els rius i les serralades. Principals eixos de comunicació. Principals nuclis de producció industrial. La producció agrícola. Nuclis de població en zones forestals.


· Tema 19. Meteorologia
Règims pluviomètrics a Catalunya. Règim dels vents. Temperatures. Períodes de retorn dels aiguats. La pressió atmosfèrica

Nota importante

Modalidades: Presencial, Semipresencial y Online
GARANTIM LA TEVA PREPARACIÓ FINS QUE ACONSEGUEIXIS LA TEVA PLAÇA O ET RETORNEM EL 100% DELS TEUS DINERS.
Fora de Catalunya la formació és a distància.

Objetivos

La Constitució Espanyola. Estructura i contingut general. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Estructura i contingut general. Organització de l'Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.

Requisitos

- Nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea.
- -Tenir 18 anys i no superar els 35.
- Posseir el graduat escolar, FP I o equivalent.
- Posseir el permís de conduir C (un any d'antiguitat en el cas de bombers de la Generalitat).
- Tenir la capacitat física i síquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpiess del lloc de treball.
- No trobar-se separat del servei per sanció disciplinària a qualsevol Administració Pública, ni estar inhabilitat per al desenvolupament de les funcions públiques.

Compara para elegir mejor:
Ver más cursos similares