EMAGISTER CUM LAUDE
Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.

Código Técnico de Edificación (CTE)

Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.
Semipresencial Lugo

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Subvencionado a trabajadores
Metodología Semipresencial
Lugar Lugo
Inicio Fechas a elegir
  • Subvencionado a trabajadores
  • Semipresencial
  • Lugo
  • Inicio:
    Fechas a elegir
Descripción

ESCUELA EUROPEA DE FORMACIóN CONTINUA. EEFC. TE PRESENTA EL SIGUIENTE CURSO CON EL QUE PODRáS FORMARTE Y DESARROLLARTE EN TU CARRERA PROFESIONAL. NO DEJES ESCAPAR LA OPORTUNIDAD DE ESTUDIAR EN UN CENTRO COMO ESCUELA EUROPEA DE FORMACIóN CONTINUA. EEFC.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas

Ubicación

Inicio

Lugo
Ver mapa
27003

Inicio

Fechas a elegirMatrícula abierta

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Logros de este Centro

2019

¿Cómo se consigue el sello CUM LAUDE?

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 0 años en Emagister.

¿Qué aprendes en este curso?

Edificación

Temario

Área Oficios y Tecnologías Modalidade Mixta Data de Comezo Data Pendente Data de Remate Data Pendente Provincia Lugo Localidade LUGO Direccion Total Horas Lectivas 40 Horarios .. O curso levarase a cabo na modalidade mixta, por tanto os alumnos deberán realizar as horas presenciais do curso e os módulos de sensibilización medioambiental e formación para a igualdade que se levan a cabo a distancia. As datas e horarios indicados pertencen á parte presencial. Prezo Obxetivos Obxectivo Xeral:
Ofrecer ó alumno unha visión xeral das esixencias que deben cumplir ós edificios e as súas instalacións establecidas nos diferentes Documentos Básicos do Código Técnico de Edificación

Obxectivos Específicos:
-Abordar unha presentación xeral do CTE, os seus antecedentes, a súa justificación e as súas principias novidades.
-Abordar os aspectos relativos á seguridade regulados polo novo CTE (seguridade estructural, seguridade no caso de incendio e seguridade de utilización)
-Analizar os principias cambios e as novedades introducidas polo CTE no marco da habitabilidade (salubridade e aforro de enerxía)
-Profundizar en tódolos aspectos relacionados coa ejecución e o control presentes nos Documentos Básicos.
-Analizar a elección de solucións constructivas e a súa concordancia co CTE.

Obxectivos do módulo "Sensibilización Ambiental":
Preténdese concienciar ós asistentes da necesidade de adoptar unha serie de boas prácticas dende o punto de vista medioambiental.
Para acadar este obxectivo establécense como obxectivos específicos os seguintes:
-Coñece-las principias técnicas empregadas na actualidade para reducir as emisións contaminantes á atmosfera.
-Coñece-los principais tratamentos empregados na eliminación de substancias contaminantes presentes nas augas residuais.
-Coñecer-las principais alteracións que poden ter lugar no solo.
-Coñece-la definición e caracterización dos diferentes tipos de residuos especialmente os problemas asociados á contaminación acústica.

Obxectivos do módulo "Formación para a Igualdade de Oportunidades":
-Sensibilizar ós participantes das ventaxas das Políticas de Igualdade.
-Coñecer as informacións básicas para traballar a igualdade de oportunidades.
-Remarcar a aportación positiva que tódalas persoas poden facer á sociedade.
Programa Módulo 1: Introdución ó novo código técnico de edificación
1.1. Conceptos Xerais
1.2. Estructura do CTE
1.3. Aspectos Prácticos do CTE
Módulo 2: Documentos básicos de seguridade
2.1. Documentos Básicos de Seguridade
2.2. Documentos Básicos de Seguridade Estructural
2.3. Documentos Básicos de Seguridade en caso de Incendio
2.4. Documentos Básicos de Seguridade de Utilización
Módulo 3: Principais novidades do cte no marco da habitabilidade
3.1. Documento Básico de Habitabilidade
3.2. Documento Básico de Salubridade
3.3. Documento Básico de Aforro de enerxía
3.4. Retribucións en especie e o seu tratamento.
Módulo 4: Aspectos de execución e control no CTE
4.1. Execución e control no Documento Básico de Seguridade Estructural
4.2. Execución e control no Documento Básico de Seguridade en caso de Incendio
4.3. Execución e control no Documento Básico de Seguridade de utilización
4.4. Execución e control no Documento Básico de Salubridade
4.5. Execución e control no Documento Básico de Aforro de enerxía
Módulo 5: Solucións constructivas no marco do CTE
5.1. Solucións Constructivas no DB HS 1
5.2. Solucións Constructivas no DB HE 1
5.3. Solucións Constructivas no futuro DB HR
5.4. Catálogo de elementos constructivos


MÓDULOS

(5 horas) Sensibilización Ambiental
-Concepto de Medioambiente
-O Deterioro do Medio Natural
Contaminación atmosférica.
Contaminación do solo
Contaminación das augas
Contaminación acústica
Impacto paisaxístico e Ocupación do solo

(5 horas) Formación para a igualdade de Oportunidades
-Concepto de iguladade: introducción. O concepto de igualdade
-Políticas, programas e leis de igualdade
-As accións positivas. O mainstreaming de xénero
-Os plans de igualdade
-Novo contrato social mulleres-homes: obxectivos e estratexias