Contaplus

Confederación Empresarios Lugo
En Lugo

subvencionado por el Estado
Curso gratis
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Subvencionado a trabajadores
Lugar Lugo
Horas lectivas 60h
  • Subvencionado a trabajadores
  • Lugo
  • 60h
Descripción

Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Consultar
Lugo
Pza. Santo Domingo, 6-8-2º, 27001, Lugo, España
Ver mapa
Inicio Consultar
Ubicación
Lugo
Pza. Santo Domingo, 6-8-2º, 27001, Lugo, España
Ver mapa

Opiniones

No hay opiniones de este curso todavía
Pregunta a los Antiguos Alumnos qué les pareció.

Su experiencia te será de mucha ayuda para decidirte.

Temario

Área Informática: Ofimática Modalidade Mixta Data de Comezo 02-04-2008 Data de Remate 08-05-2008 Provincia Lugo Total Horas Lectivas 60 Horarios Horario: De luns a xoves de 20:00 a 22:00. Non hai clase os días 30 de abril e 1 de maio. O curso levarase a cabo na modalidade mixta, por tanto os alumnos deberán realizar as horas presenciais do curso e os módulos de sensibilización medioambiental e formación para a igualdade que se levan a cabo a distancia. As datas e horarios indicados pertencen á parte presencial. Prezo Subvencionado Obxetivos Obxectivo Xeral:
Que os participantes adquiran as competencias, é dicir os coñecementos, habilidades e actitudes necesarias para a mellora da xestión contable de cualquera empresa e as súas relacións co entorno empresarial utilizando para elo a aplicación SP ContaPlus, o estándar de contabilidade máis vendido do mercado.
Obxectivos Específicos:
-Coñecer para que serve un programa informático de contabilidade, descargar de internet ContaPlus Elite, e instalalo no PC do alumno.
- Saber acceder ao programa, coñecer a súa estrutura de fiestras e botóns, aprender a manexar a axuda.
- Aprender a crear empresas en ContaPlus para almacenar nelas a información contable.
- Que o alumno aprenda a manexar os rexistros básicos da información contable: as contas e as subcuentas.
- Aprender a introducir a información fundamental da contabilidade dunha empresa: os asentos contables.
- Aprender utilidades que permiten aforrar tempo e minimizar erros na introdución de asentos. Repasar a contabilidade empregando o punteo e a casación. Rexistrar os movementos de "caixa"
- Aprender utilidades que optimizan a xestión da información contable: modificar, comprobar e borrar asentos contables, buscar e repasar a información contable, e teletrabajar.
- Que o alumno domine as operacións que un peche de contas leva: Regularización, Amortización, peche e apertura de novo exercicio.
- Elaborar os libros de contabilidade: Diario, Maior, e Inventarios e Contas Anuais.
- Controlar as previsións de tesourería na empresa e contabilizar cobros e pagos de xeito automático. Xerar automaticamente documentos de pago: cheques e pagarés.
Realizar previsións orzamentarias.
-Elaborar os libros de IVE de facturas expedidas e recibidas. Saber como cumprimentar con axuda de ContaPlus os modelos da Axencia Tributaria seguintes: 300, 320, 390, 349 e 347.
- Comprender as necesidades de seguridade da información contable e coñecer as ferramentas para logralo: control dos usuarios e copias de seguridade dos datos.

Obxectivos do módulo "Sensibilización Ambiental":
-Preténdese concienciar ós asistentes da necesidade de adoptar unha serie de boas prácticas dende o punto de vista medioambiental.
-Coñece-las principias técnicas empregadas na actualidade para reducir as emisións contaminantes á atmosfera.
-Coñece-los principais tratamentos empregados na eliminación de substancias contaminantes presentes nas augas residuais.
-Coñecer-las principais alteracións que poden ter lugar no solo.
-Coñece-la definición e caracterización dos diferentes tipos de residuos especialmente os problemas asociados á contaminación acústica.
Obxectivos do módulo "Formación para a Igualdade de Oportunidades":
-Sensibilizar ós participantes das vantaxes das Políticas de Igualdade.
-Coñecer as informacións básicas para traballar a igualdade de oportunidades.
-Remarcar a aportación positiva que tódalas persoas poden facer á sociedade.


Programa Módulo 1:Aspectos previos
-Para que sirve SP ContaPlus e calquera programa de contabilidade?
-Obxectivos do curso
-SP ContaPlus Elite e outros Programas de Xestión de SP
-Descarga de SP ContaPlus desde internet versión demostrativa (opcional). Visita páxina SP.
-Instalación de SP ContaPlus
Instalación Monopuesto e en rede.
Desinstalación.
-Configuración de Contaplus
Periféricos.
Aparencia
-Enlace de Contaplus con outras aplicacións de SP.
Módulo 2: Familiarización con Contaplus
-Entrada ao programa
-Pantalla xeral de ContaPlus
A barra de título - A barra de menús - A barra de botóns - Área de traballo - Varra de estado -
-Botóns máis comúns en calquera fiestra
-O menú fiestra
-O menú axuda
Contido - Índice - Buscar - Documentación adicional - Acerca de... - Sabías que... -
-O menú Se on-line
Rexistrarse en Se on-line - Buscador de Se on-line ?
-Menú Util.
Configuración aparencia de Contaplus.
Organización de ficheiros.
Ferramentas.
Axenda.
Avisos de Inicio.
Barra de botóns.
Módulo 3: Creación dunha empresa
-Engadir unha empresa.
-Enlace con outra aplicacións SP.
-Datos de empresas
Módulo 4: Contas e subcuentas contables
-Contas do Plan Xeral de Contabilidade
-Desgloses
-Subcuentas contables
Creación dunha subcuenta normal - Creación dunha subcuenta de emisores ou receptores de facturas - Creación dunha subcuenta de I.V.A. - Outros aspectos a destacar das subcuentas-
-Outras iconas de interese
Módulo 5: Introdución de asentos contables
-Introdución de asentos
-Introdución de asentos con IVE
-Asentos de facturas rectificativas
-Modificar e/ou eliminar asentos e apuntes contables
-Algúns aspectos importantes na introdución de asentos
Comentarios dos asentos - Configuración da contorna - Outros botóns na introdución de asentos
Módulo 6: Introdución de asentos contables
-Os asentos predefinidos
Crear un asento predefinido - Comprobar o asento predefinido - Predefinidos xa deseñados - Encadear predefinidos -
-A caixa auxiliar
Anotar movementos de caixa - Traspasar ao Diario os movementos de caixa -
-O punteo e a casación
-A contabilidade analítica ou de custos:
Breve introdución á contabilidade de custos.
Departamento e proxectos.
-O novo Plan Xeral Contable do 2008. Normativa NIC.
Módulo 7: Utilidades de asentos
-Eliminar asentos contables
-Renumerar asentos
-Mover subcuentas no Diario
-Copiar asentos
-Comprobar asentos
-Procuras atípicas
-Teletrabajo con ContaPlus
Exportación de datos - Importación de datos -
-Procuras de comentarios
Módulo 8: O proceso de Peche: A Regularización, O Libro de Bens de Investimento, peche e apertura de exercicios contables.
-O libro de Bens de Investimento:
Xestión de Inventario.
Amortizacións.
-Proceso de Regularización.
-Peche con apertura sobre unha empresa xa existente
-Peche con creación simultánea de empresa
-Investimento do peche
-Outros aspectos do peche a ter en conta
Garantía da información contable - Moeda estranxeira - Datas de peche e apertura
Módulo 9: Listaxes: Libros contables e Informes
-O Libro Diario
-O Libro Maior
-O Libro de Inventarios e Contas Anuais
Inventario inicial e final - Balances trimestrais de comprobación - Balance de Situación - Conta de Perdas e Ganancias - Memoria e Cadro de Financiamento ?
-Informes:
Estatísticas e informes.
Informes Excel.
Cocientes.
Gráficos.
Módulo 10: O ficheiro de vencimientos e o control orzamentario.
-Previsións de cobros e de pagos
Como introducir vencimientos - Preproceso e procesamiento de vencimientos - Informes de tesourería
-Vencimiento de efectos anticipados ou descontados.
-Orzamentos.
Plan orzamentario
-Orzamentos anuais
Módulo 11: Libros e impresos fiscais
-Libros de IVE de Facturas Expedidas e de Facturas Recibidas
-Obrigacións periódicas respecto do IVE
-Obrigacións anuais respecto do IVE
-Outros aspectos relacionados co IVE
Asento regularización - Cartas referidas ao modelo 347 ?
Módulo 12: Seguridade en ContaPlus
-Creación de usuarios e asignación de accesos
Creación de usuarios - Asignación de accesos - Entrada ao programa
-Os grupos de usuarios
-Facer copias de seguridade
-Recuperar copias de seguridade.
MÓDULOS
(5 horas) Sensibilización Ambiental
-Concepto de Medio ambiente
-O Deterioro do Medio Natural
Contaminación atmosférica.
Contaminación do solo
Contaminación das augas
Contaminación acústica
Impacto paisaxístico e Ocupación do solo
(10 horas) Formación para a igualdade de Oportunidades
-Concepto de iguladade: introducción. o concepto de igualdade
-Políticas, programas e leis de igualdade
-As accións positivas. o mainstreaming de xénero
-Os plans de igualdade
-Novo contrato social mulleres-homes: obxectivos e estratexias

Usuarios que se interesaron por este curso también se han interesado por...
Ver más cursos similares