Premium Curs per preparar l'accés a formació superior. Presencial i online

Accés a Cicles Formatius Grau Superior

5.0
2 opiniones
 • Todo perfecto.
  |
 • La atención y el trato del profesorado y todo el material que nos ha proporcionado el centro.
  |

Curso

Online

160 €/mes IVA exento

Descripción

 • Tipología

  Curso intensivo

 • Metodología

  Online

 • Duración

  Flexible

 • Inicio

  Fechas a elegir

Descripción

Et vols seguir formant però no tens accés a estudis superiors? Amb aquest curs podràs superar les barreres que s’interposen en el teu camí i podràs complir el teu objectiu, ja que aquesta formació et prepararà per poder superar les proves i entrar al Cicle Formatiu de Grau Superior que desitgis.

La formació és de caràcter intensiu i té una durada lectiva de 350 hores. Es cursa de forma presencial a Barcelona però també tens l’opció de poder-la fer online i així poder compaginar millor els estudis amb la teva vida laboral o amb qualsevol altre activitat.

Per poder accedir a la formació has d’haver complert els 19 anys o bé tenir 18 anys i haver fet un Cicle Formatiu de Grau Mitjà.

Al curs adquiriràs els coneixements necessaris per accedir als CFGS’s, aprendràs les matèries comunes de llengua, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques. També treballaràs les matèries específiques que siguin reclamades depenent de l’opció que escullis, com biologia, ciències de la terra, educació física, química, tecnologia industrial, dibuix tècnic, economia i organització d’empreses i psicologia, entre d’altres.

Prepara't per accedir a estudis superiors, preparat per millorar la teva formació mitjançant l’oferta formativa d’emagister.com.

Información importante

Precio a usuarios Emagister:

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Online

Inicio

Fechas a elegirMatrícula abierta
Fechas a elegirMatrícula abierta

A tener en cuenta

Tenir 19 anys No haver realitzat batxillerat ni grau mitjà

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Opiniones

5.0
 • Todo perfecto.
  |
 • La atención y el trato del profesorado y todo el material que nos ha proporcionado el centro.
  |
100%
4.7
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

Yara Darboe Camara

5.0
11/05/2018
Lo mejor: Todo perfecto.
A mejorar: Nada que comentar.
¿Recomendarías este curso?:

Abril Barrachina

5.0
09/05/2018
Lo mejor: La atención y el trato del profesorado y todo el material que nos ha proporcionado el centro.
A mejorar: Mucho contenido por aprender
¿Recomendarías este curso?:
* Opiniones recogidas por Emagister & iAgora

Materias

 • Geometría
 • Geografía económica
 • Ingeniería química
 • Psicología industrial
 • Francés intensivo
 • Biología
 • Física
 • Llengua estrangera
 • Tecnología industrial
 • Ciències de la terra i el medi ambient
 • Geografia social i econòmica
 • Economia i organització d'empreses
 • La comunicació i el llenguatge
 • Comunicació i expressió oral
 • Aritmètica i àlgebra
 • El conjunt de nombres reals
 • Estadística i probabilitat
 • Anàlisi de textos
 • Acceso ciclo formativo grado superior

Profesores

José Luis Miquel Asbert

José Luis Miquel Asbert

Director

Temario

Temaris d’assignatures de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior

Matèries comunes

I. Llengua

II. Llengua estrangera (anglès, francès o Alemany)

III. Matemàtiques

Matèries específiques

IV. Biologia

V. Ciències de la terra i el medi ambient

VI. Educació física

VII. Física

VIII. Química

IX. Tecnologia industrial

X. Dibuix tècnic

XI. Geografia social i econòmica

XII. Economia i organització d'empreses

XIII. Psicologia

XIV. Segona llengua estrangera (anglès o francès)

_____________________________________________________________________

I. Llengua

a) Temari

1. La comunicació i el llenguatge.

1.1 Comunicació i expressió oral. Conversa i debat.

1.2 Registres no formals i col.loquials.

1.3 Registres formals.

1.4 Registre estàndard.

1.5 La lectura expressiva i comprensiva.

2. La creació d'un text escrit.

2.1 Tècnica de selecció i ordenació d'idees.

2.2 Procediment d'elaboració i producció.

2.3 Criteris i normes de revisió i correcció.

2.4 Estil i presentació.

2.5 Anàlisi de textos.

3. Tipologia textual.

3.1 Text descriptiu.

3.2 Text narratiu.

3.3 Text explicatiu-expositiu.

3.4 Text informatiu.

3.5 Text argumentatiu.

3.6 Registres estàndards: cartes, textos d'opinió, documents tècnics,

documents administratius .instàncies, sol.licituds, etc.

4. Estructura d'un text.

4.1 Idees principals.

4.2 Idees secundàries.

4.3 Els paràgrafs.

4.4 Els connectors textuals.

4.5 Coherència, cohesió, adequació, ordre.

5. El comentari de text: comprensió, resum i esquema.

6. Normes ortogràfiques.

7. Estructures lingüístiques.

7.1 Morfosintaxi.

7.2 Categoria de les paraules.

7.3 Regles morfològiques bàsiques.

7.4 El verb.

7.5 Estructura de l'oració.

7.6 Complements verbals.

8. Lèxic.

8.1 Sinònims i antònims.

8.2 Hipònims i hiperònims.

8.3 Locucions i frases fetes.

8.4 Derivats.

8.5 Sentits propis i figurats.

II. Llengua estrangera (anglès, francès, alemany o italià)

a) Temari

1. Continguts funcionals.

1.1 Descriu i compara persones, objectes, situacions i processos. Fa

definicions.

1.2 Demana i genera informació sobre fets i esdeveniments. Resumeix.

1.3 Narra esdeveniments i fets presents, passats i futurs.

1.4 Expressa les nocions d'existència o d'inexistència, presència o absència,

disponibilitat o indisponibilitat, capacitat o incapacitat, quantitat, mida i

mesura.

1.5 Expressa creença i dubte, expressa un fet com a possible o impossible,

probable i improbable, necessari o obligatori/prohibit/conseqüència lògica d'un

altre fet.

1.6 Expressa opinió, sentiments, interès, preferència, fruïció. Expressa acord i

desacord. Lamenta, demana perdó i perdona.

1.7 Demana i dóna instruccions. Suggereix, aconsella i recomana una actuació.

1.8 Invita a fer alguna cosa. Demana/dóna/denega permís per fer alguna

cosa/que algú faci alguna cosa.

2. Àrees temàtiques.

2.1 Informació personal, aspecte físic, caràcter, família, amics, interessos, etc.

2.2 Professions i ocupacions: tipus de feina, lloc, formació, condicions,

ingressos, etc.

2.3 L'habitatge: situació, tipus, mobiliari, serveis, etc.

2.4 Educació: matèries, escolarització, sistema educatiu, formació al llarg de la

vida.

2.5 Entreteniment i lleure: afeccions, esports, música, cinema, teatre, premsa,

etc.

2.6 Les noves tecnologies de la informació i la comunicació: ordinadors,

Internet, telèfon mòbil, diaris digitals, televisió digital, etc.

2.7 Viatges i mitjans de transports: vacances, hotels, idiomes, informació

turística, situacions habituals en estacions de tren, autobús, aeroports i en els

diferents mitjans de transport.

2.8 Relacions socials: invitacions, correspondència formal i informal, etc.

2.9 Salut, benestar i medi ambient: parts del cos, malalties, accidents, serveis

mèdics.

2.10 Botigues i llocs on anar a comprar: aliments i begudes, roba, preus, mides.

Serveis: correus, missatgeria, policia, banca, assegurances, etc.

2.11 Llocs i països: accidents geogràfics, orientacions, distàncies.

III. Matemàtiques

a) Temari

1. Aritmètica i àlgebra.

1.1 El conjunts numèrics.

1.1.1 Revisió dels conjunts dels nombres naturals, enters i racionals.

Operacions.

1.1.2 Els nombres irracionals.

1.1.3 El conjunt de nombres reals. La recta real. Ordenació. Valor absolut.

Distància. Intervals.

1.1.4 Estimació i aproximació de quantitats. Truncament i arrodoniment. Errors.

1.1.5 Potències i arrels.

1.1.6 Notació científica. Operacions amb notació científica.

1.1.7 Logaritmes decimals i neperians. Propietats i aplicacions.

1.1.8 Ús de la calculadora.

1.2 Polinomis.

1.2.1 Expressions polinòmiques amb una indeterminada.

1.2.2 Valor numèric.

1.2.3 Operacions amb polinomis.

1.2.4 Algoritme de Ruffini. Teorema del residu.

1.2.5 Arrels i factorització d'un polinomi.

1.2.6 Simplificació i operacions amb expressions fraccionàries senzilles.

1.3 Equacions.

1.3.1 Equacions de primer grau i segon grau amb una incògnita.

1.3.2 Equacions polinòmiques amb arrels enteres.

1.3.3 Equacions irracionals senzilles.

1.3.4 Sistemes d'equacions amb dues o tres incògnites.

1.3.5 Classificació de les equacions i dels sistemes segons les seves solucions.

1.3.6 Equacions exponencials i logarítmiques senzilles.

1.3.7 Utilització de les equacions i els sistemes en la resolució de problemes.

1.3.8 Interès simple i compost.

2. Geometria.

2.1 Trigonometria.

2.1.1 Descripció i propietats elementals de les figures planes i dels cossos

elementals. Càlcul d'àrees i volums.

2.1.2 Mesures d'angles. Unitats.

2.1.3 Raons trigonomètriques d'un angle agut.

2.1.4 Relacions fonamentals entre les raons trigonomètriques.

2.1.5 Raons trigonomètriques d'angles. Circumferència goniomètrica.

2.1.6 Resolució de triangles rectangles i no rectangles.

2.1.7 Escales.

2.2 Nombres complexos.

2.2.1 Necessitat dels nombres complexos.

2.2.2 Notació dels nombres complexos.

2.2.3 Operacions amb nombres complexos.

2.3 Vectors al pla.

2.3.1 El pla com a conjunt de punts. Coordenades dels punts del pla.

2.3.2 Mòdul, direcció i sentit d'un vector.

2.3.3 Components d'un vector. Operacions amb vectors.

2.3.4 Angle entre vectors. Paral.lelisme i perpendicularitat.

2.3.5 Equacions de la recta. Posició relativa de rectes.

2.3.6 Distància entre dos punts i entre un punt i una recta.

3. Funcions i gràfiques.

3.1 Funcions.

3.1.1 Concepte de funció. Diferents formes d'expressar una funció.

3.1.2 Imatge. Antiimatge. Domini. Recorregut.

3.1.3 Funcions lineals: proporcional/afí/constant.

3.1.4 Funció quadràtica. Paràbola.

3.1.5 Funcions algebraiques, polinòmiques, racionals i irracionals.

3.1.6 Funció exponencial.

3.1.7 Continuïtat de funcions.

3.1.8 Límits puntuals. Límits laterals.

3.1.9 Límits cap a infinit.

3.1.10 Asímptotes.

3.2 Derivades.

3.2.1 Taxa de variació mitjana. Concepte de derivada. Càlcul de derivades de

funcions elementals.

3.2.2 Equació de la recta tangent a una corba en un punt.

3.2.3 Creixement i decreixement.

3.2.4 Màxims i mínims.

3.2.5 Gràfiques de funcions senzilles.

3.2.6 Aplicació del càlcul de derivades de funcions polinòmiques a problemes

d'optimació.

4. Estadística i probabilitat.

4.1 Estadística descriptiva unidimensional.

4.1.1 Variables discretes i contínues.

4.1.2 Recompte i presentació de dades. Determinació d'intervals i marques de

classe.

4.1.3 Elaboració i interpretació de taules de freqüències, gràfiques de barres i

de sectors histogrames i polígons de freqüència.

4.1.4 Càlcul i interpretació dels paràmetres de centralització i dispersió usuals:

mitjana, moda, mediana, recorregut, variància i desviació típica.

4.2 Estadística descriptiva bidimensional.

4.2.1 Distribucions bidimensionals. Representacions gràfiques. Núvol de punts.

Interpretació de fenòmens a partir de núvols de punts.

4.2.2 Dependència funcional i estadística entre dues variables. Estudi intuïtiu de

la correlació.

4.3 Probabilitat.

4.3.1 Experiments aleatoris i successos.

4.3.2 Probabilitat simple i composta.

Per falta d’espai no es pot ampliar el temari de les específiques que es detallen a continuació. Per ampliar aquesta informació podeu consultar-ho al web de CETUC.

Información adicional

Informació sobre el preu: Matrícula 150 euros más 8 cuotas  de 160€. En el caso de optar por la opción de pago único, el precio total del curso es de 1.280€ (no se paga matrícula)

Observacions: Aquest curs també es pot fer on-line

Convalidacions: assignatures específiques per experiència laboral o per haver fet un cicle formatiu de grau mitjà

Alumnes por classe: máximo 20

Persona de contacte: Josep Lluís Miquel

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti, y podrás financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 64 94 94

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Accés a Cicles Formatius Grau Superior

160 €/mes IVA exento