Curso online de preparación de oposiciones de Cataluña 2017

Preparación de oposiciones

Online

Precio a consultar

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Descripción

 • Tipología

  Oposiciones

 • Metodología

  Online

 • Inicio

  Fechas a elegir

Os presentamos un nuevo curso de preparación de oposiciones orientado a la Oferta Pública de Empleo para profesionales de la salud publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Online

Inicio

Fechas a elegirMatrícula abierta

A tener en cuenta

Una vez que solicites información por medio del catálogo de Emagister.com el centro se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Materias

 • Enfermería
 • Anatomía
 • Microbiología y parasitología
 • Química biológica
 • Nutrición
 • Primeros Auxilios
 • Farmacología y Toxicología
 • Enfermería comunitaria
 • Antropología social
 • Bioética en Enfermería
 • Psiquiatría
 • Enfermería oncológica
 • Salud reproductiva

Profesores

Equipo Docente

Equipo Docente

Director

Temario

Temario Tranversal

1. La Llei d’ordenació sanitària de Catalunya. El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT): Disposicions comunes als centres, serveis i establiments sanitaris integrats en el SISCAT. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària: Dret d’informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient.

2. L’empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l’Institut Català de la Salut. Els Estatuts de l’Institut Català de la Salut. Competències de l’Institut Català de la Salut.

3. L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d’aplicació,drets i deures, adquisició i pèrdua de la condició de personal estatutari, actualització de coneixements, retribucions, incompatibilitats.

4. L’Estatut bàsic de l’empleat públic: objecte i àmbit d’aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.

5. Sistemes d’incentivació i promoció professionals: la carrera professional, la direcció per objectius i la retribució variable.

6. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal: àmbit d’aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades.

7. Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. El reglament dels serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

8. Llei17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: Objecte i finalitats. Principis d’actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: Objecte i finalitats.

9. Principis generals de la Bioètica. El secret professional: concepte i regulació jurídica.

10. Qualitat: Concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa- efecte.

11. Ofimàtica. Intranet, internet, correu electrònic. Accés i continguts d’atenció al professionals mitjançant el lloc web per als professionals de l’Institut Català de la Salut.

Temario Específico

1. Tenir cura de la persona, la família i la comunitat

 • 1.1. Aspectes ètics de la prestació de cures. El codi deontològic i el codi ètic de la disciplina infermera.
 • 1.2. Desenvolupament teòric infermer. Fonaments teòrics i metodològics disciplinaris. Procés d’atenció d’infermeria. Llenguatges clínics.
 • 1.3. Relació terapèutica. Tècniques de comunicació bàsiques i avançades. Estils de comunicació. La comunicació verbal i no verbal. Comunicació en situacions de crisi.
 • 1.4. Aspectes bàsics de la metodologia de la recerca clínica, epidemiològica i qualitativa.
 • 1.5. Salut social, salut pública i salut comunitària. Promoció de la salut i l’autonomia. Prevenció de la malaltia, el deteriorament i la dependència. Conceptes de cronicitat.
 • 1.6. Factors de risc en les diferents etapes del cicle vital. Aspectes específics de l’atenció a la salut dels infants i adolescents. Aspectes específics de l’atenció a la salut dels ancians.
 • 1.7. Salut familiar. Dinàmica, funcionament i rols familiars. Atributs de la família funcional/disfuncional. Teories sobre vinculació afectiva

2. Valorar, diagnosticar i abordar problemes de salut reals i de risc

 • 2.1 Procés de cures en situacions d’urgència o emergència
 • 2.2 Procés de cures en l’embaràs, part i puerperi
 • 2.3 Procés de cures a les persones amb problemes cardiocirculatoris i/o respiratoris
 • 2.4 Procés de cures a les persones amb problemes nefrourinaris i/o de l’aparell reproductor
 • 2.5 Procés de cures a les persones amb problemes nutricionals, metabòlics i/o endocrinològics
 • 2.6 Procés de cures a les persones amb problemes neurològics i/o musculars i esquelètics.
 • 2.7 Procés de cures a les persones amb problemes infecciosos i/o parasitaris
 • 2.8 Procés de cures a les persones amb problemes digestius, hepatobiliars o pancreàtics
 • 2.9 Procés de cures a les persones amb problemes cutanis i/o tegumentaris
 • 2.10 Procés de cures a les persones amb problemes dels òrgans hematopoètics, la sang o el sistema immunitari
 • 2.11 Procés de cures a les persones amb problemes maxil·lofacials, otorinolaringològics i/o oftalmològics.
 • 2.12 Procés de cures a les persones amb problemes multiorgànics/multisistèmics
 • 2.13 Procés de cures a les persones amb problemes mentals, del comportament (incloses les addiccions) i de vulnerabilitat social
 • 2.14 Procés de cures a la persona en situació de malaltia terminal *Procés de cures (…) inclou com a mínim els coneixements d’anatomia i fisiologia, fisiopatologia, valoració/avaluació, diagnòstic, detecció precoç i actuació

3. Ajudar (supervisar o suplir) al pacient en el compliment del tractament i fer-lo partícip

 • 3.1 Educació sanitària. Models d’intervenció educativa per la salut. Mètodes i procediments educatius. Conceptes i indicadors de seguiment, compliment, adhesió i adherència al tractament i/o als consells de salut.
 • 3.2 Farmacologia clínica, principals grups de medicaments: Generalitats, accions, usos, principals efectes secundaris/adversos, principals incompatibilitats. Administració de medicaments i cures associades a l’administració de medicaments: tècniques de conservació, preparació i administració, comprovacions de seguretat, càlcul de dosi, càlcul de velocitat de perfusió, paràmetres de valoració –pre, trans i/o postadministració, cures associades, avaluació de la resposta terapèutica i educació sanitària per al maneig de la medicació.
 • 3.3 Nutrició i dietètica. Indicació i administració de dietes terapèutiques. Nutrició artificial. Educació nutricional.
 • 3.4. Intervencions, tècniques i procediments associats al pla terapèutic i al pla de cures.

4. Contribuir a garantir la seguretat i el procés assistencial

 • 4.1 Principis d’asèpsia i esterilització. Prevenció i abordatge de la infecció nosocomial. Infeccions relacionades amb l’assistència sanitària. Aïllaments i precaucions.
 • 4.2. Els programes de seguretat clínica. Teoria de l’error humà en l’atenció de la salut. Conceptes de seguretat clínica. Prevenció d’errors i d’esdeveniments adversos.
 • 4.3 Prevenció de caigudes i lesions. Seguretat farmacològica i transfusional. Seguretat periquirúrgica i periintervencionista. Conciliació de medicació.

5. Facilitar el procés d’adaptació i gestió del nou estat de salut

 • 5.1. Teories de l’estrès i la gestió. Mecanismes i estratègies d’adaptació i gestió.
 • 5.2. Procés d’adaptació i gestió a la malaltia, discapacitat o situació vital. Valoració, diagnòstic i abordatge de problemes i complicacions associades amb els processos de gestió i intervencions de suport.
 • 5.3. Atenció a la família / al cuidador de persones amb malalties cròniques, discapacitats o estats de fragilitat. Adaptació i gestió del cuidador / família. Prevenció de la claudicació familiar i del cansament del rol de cuidador. Valoració, diagnòstic i intervenció.
 • 5.4. El procés de dol. El dol funcional i el dol disfuncional.

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Curso online de preparación de oposiciones de Cataluña 2017

Precio a consultar