EMAGISTER CUM LAUDE
Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.

Diploma de Postgrau en Enginyeria de Processos a la Indústria Química.

Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.
Semipresencial Tarragona

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Postgrado
Metodología Semipresencial
Lugar Tarragona
Inicio Fechas a elegir
 • Postgrado
 • Semipresencial
 • Tarragona
 • Inicio:
  Fechas a elegir
Descripción

El programa neix d'una iniciativa innovadora de l'ETSEQ que té com a objectiu introduir l'alumne en la realitat dels processos de la industria química, basant-se en la aplicació de sistemàtiques experimentals per a la prevenció de problemes i en el desenvolupament del pensament crític, la qual cosa permet trobar les solucions adequades per a cadascun dels problemes que sorgeixen diariament a les plantes de producció, complint les Normes i Especificacions legals de forma ràpida i amb la metodologia adequada.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Fechas a elegir
Tarragona
43001, Tarragona, España
Ver mapa
Inicio Fechas a elegir
Ubicación
Tarragona
43001, Tarragona, España
Ver mapa

A tener en cuenta

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Aplicar solucions als problemes diaris que sorgeixen a les plantes de producció, complint les Normes i Especificacions legals aplicables a cada cas. Adquirir les habilitats precises per poder desenvolupar els coneixements teòrics i aplicar-los als futurs llocs de treball. Adquirir i desenvolupar les habilitats per a la gestió de les plantes químiques.

· ¿A quién va dirigido?

Graduats d'Enginyeria Química, Ciències Químiques, Graduats en altres Enginyeries. Excepcionalment, Professionals amb experiència laboral.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Logros de este Centro

2019

¿Cómo se consigue el sello CUM LAUDE?

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 0 años en Emagister.

¿Qué aprendes en este curso?

Industria química
Enginyeria de Processos

Temario

Mòdul:

Obtenció de la Matèria Primera dels Processos Químics

Tipus d'energies

 • Fonts d'energies
 • Consums
 • Mercats
 • Futur
 • Realització d'un mini cas
  Matèries primeres
 • Cru de petroli
 • Extracció
 • Tipus de cru
 • Qualitats
 • Determinació dels crus
 • Productes bàsics del cracker
  Contaminació de les aigües per cru de petroli, identificació. Avaluació
Mòdul:

Processos d’Obtenció dels Productes Petrolífers i Químics

Processos de refí

 • Que és una refineria
 • Esquemes de refí
 • Unitats d'una refineria
 • Combustibles, productes finals
  • o LPG
  • o Gasolines
  • o Gasoils
  • o Fuels
 • Realització d'un mini cas

Processos Petroquímics
 • Que és un cracker d'Olefines
 • Seccionis d'un cracker d'Olefines
 • Productes finals
  • o Etilè
  • o Propilè
  • o Butadieno
  • o Benzè
  • o Gasolina
   Avaluació
Mòdul:

Plantes de Serveis “Utilities”

Què es coneix com a plantes d'energies-“Utilities”

  Tractament de l'aigua
 • Pretractament
 • Osmosi inversa
 • Intercanvi iònic
 • Diagrames de flux
 • Aigua per a calderes
 • Aigua de refrigeració
 • Recuperació d'aigua
 • Dessalinització d'aigua de mar
 • Tractament d'aigües residuals
  • Pluvials
  • Contaminades
  • Emergències

  Nitrogen
 • Ús com a gas inert

  Aire
 • Compressió
 • Aire de serveis
 • Aire d'instruments

  Vapor
 • Producció
 • Tipus de vapors segons pressió
 • Sistemes de distribució
 • Condensats

  Electricitat
 • Subestacions de transformació
  • Alta tensió
  • Baixa tensió
  • Grups electrògens
  • SAI’s
  • Corrent contínua – Alimentació instruments

  Avaluació
Mòdul:

SQEH Aplicat al disseny – Tècniques HAZOP / AFO

  Concepte de seguretat
  Costos de la seguretat
  Característiques dels accidentis
  Organització de la seguretat
  SQEH en el disseny
  La societat del risc
  Anàlisi del risc
 • Identificació de riscos i avaluació de conseqüències
 • Anàlisi qualitativa de risc
 • Anàlisi quantitativa de risc
 • Criteris de vulnerabilitat
  Tècniques d'identificació de riscos
  Anàlisis de riscos i operativitat (HAZOP)
 • Paraules guia
 • Processos, circuits i llaços de control
 • Processos continus i discontinus
 • Desviacions, conseqüències, causes, accions i decisions
  Anàlisis de les accions HAZOP sobre el procés estudiat
  HAZOP evolució
  Avaluació
Mòdul:

La Indústria dels Productes Naturals com a Font d’Energia i/o Alimentació

  Productes naturals
  Indústria de l'oli
 • Alimentària
 • Bio-combustibles
 • Realització d'un mini cas
  Indústria dels derivats alcohòlics
 • Alimentària
 • Bio-combustibles
  Cereals
 • Alimentària
 • Bio-combustibles
  Aigües minerals envasades
 • Logística d'aprovisionament i distribució
 • Emmagatzematge i transport
  Realització d'un mini cas
Mòdul:

Logística d’Aprovisionament en Plantes de Procés

Concepte de la Logística Integral

  Transport
 • Mitjans de transport
 • Modalitats del transporti
 • Contractació del transporti
 • Àrees logístiques
 • Anàlisis dels costos del transporti
 • Programació del transport. Rutes
 • Agents i altres figures que intervenen en la cadena logística
 • Serveis auxiliars del transport
  SQEH aplicat al transport i emmagatzematge
 • Seguretat en el transport de mercaderies
 • Operacions de càrrega i descàrrega (estiba i desestiba)
 • Gestió de la seguretat
 • Costos de la seguretat. Evolució del concepte de seguretat
 • Seguretat en les instal·lacions
 • Aspectes de qualitat, seguretat i medi ambientals. Principis bàsics
  • Logística inversa
  • Legislació
  • Equips que conformen la unitat de transport
  • Operador logístic
  • RR.HH.
  • Gestió medi ambiental
   • Avaluació d'aspectes ambientals
  Salut laboral
 • Ergonomia
  Formació
 • Necessitats de formació i informació per al transport
 • Metodologia
  Gestió de la formació
  Avaluació
Mòdul:

Operacions Bàsiques. Problemes Habituals (Trouble Shooting)

Destil·lació

 • Que és la destil·lació
 • Tipus de columnes
 • Tipus de reboiler/condensadors
 • Problemes usuals en columnes
  Intercanvi de calor
 • Per què i per a què els canviadors
 • Tipus de canviadors
 • Escalfament / Refredament
 • Problemes usuals en canviadors
  Compressió
  Reacció-catàlisi
  Combustió
  Equips
 • Vàlvules
 • Bombes
 • Canonades
 • Instrumentació i control
  Avaluació
Mòdul:

Emmagatzematge i Distribució de Productes

  Instal·lacions
 • Emmagatzematge intern i extern.
 • Legislació.
  Operacions
 • Carrega / descàrrega amb diferents mitjans de transport.
 • Tràfecs.
 • Control i analítica de les operacions.
  Productes
  Seguretat
 • Inflamabilitat
 • Explosivitat
 • Toxicitat
 • Corrosivitat
 • Altres riscos
  Salut laboral. Prevenció
  Medi ambient
 • Anàlisi de cicle de vida
  Protecció
 • I.SPS.
  Equips
 • Bombes .Asp / imp. Criteris de selecció.
 • Braços de càrrega. Sistemes de c/d.
 • Tancs.
 • Canonades.
 • Revestiments i pintures.
 • Elements de control.
 • Instal·lacions auxiliars.
  Legislació
 • MIE/APQ
  Planificació del manteniment.
  Instal·lacions de protecció contra incendis.
  Avaluació
Mòdul:

Gestió Ambiental

Introducció

  Biodiversitat
  Canvio climàtic
  Concepte de cicle de vida
 • Anàlisi de cicle de vida (lCA)
  Contaminació
 • Aire
 • Aigua
 • Sòls
 • Soroll
  Impacte sobre la salut
  Gestió del medi ambient
 • Auditories medi ambientals
 • Compromís de progrés
 • Certificacions ambientals
 • Impacte ambiental
 • Comunicació a la població
  Legislació medi ambiental
  Residus. Tipologia
  Gestió de residus
  Avaluació d'aspectes ambientals.
  Legislació
 • REACH
 • CLP
 • ISO 14000/EMAS
  Avaluació
Mòdul:

Sistemes de Gestió Integral

L'empresa

 • Projecte, organització i execució d'una activitat econòmica.
 • Planificació de l'empresa
 • Objectius
 • Direcció
 • Organització
 • Execució
 • Control
 • Gestió del canvi
  Processos que es contemplen en un SGI
 • Inicials
 • Desenvolupament
 • Implantació
  • Comunicació i formació
  • Control i revisió
  • Arxiu de documents
  • Avantatges i inconvenients dels SGI’s
  Esquema de SGI certificable
 • Manual de gestió
  Avaluació
Mòdul:

Visites a Empreses

Tutories

Tutories

Mòdul:

Projecte fi de Postgrau

Durada: 125 h. Contingut:

Projecte fi de Postgrau