Fundació URV - Centre Formació Permanent

Diploma de Postgrau en Mediació.

Fundació URV - Centre Formació Permanent
Semipresencial Reus

2.400 
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Postgrado
Metodología Semipresencial
Lugar Reus
Inicio Fechas a elegir
 • Postgrado
 • Semipresencial
 • Reus
 • Inicio:
  Fechas a elegir
Descripción

En un món ple de conflictes és cada vegada més necessari trobar vies d’enteniment per assolir cert grau de convivència. Les relacions interpersonals sovint són complicades i és per això que cal un professional especialista en aproximar postures, en ajudar a comprendre la posició de l’altre, un professional de la mediació.

Per poder-ho ser cal desenvolupar una sèrie de coneixements i competències. Així, és important saber quin és l’abast de la mediació i els seus límits legals i operatius. També ho és que el mediador comprengui el fenomen de la comunicació i les seves tècniques. I finalment, s’ha de saber de la temàtica sobre la que s’ha de mediar.

És per això que el programa que us presentem reflecteix molt bé aquestes necessitats i tot des d’unes sessions teoricopràctiques molt pensades i compensades, que treballen la mediació en àmbits tan diferents com l’escolar, el de l’habitatge, el penal, el familiar, el de l’àmbit del dret privat o l’empresarial.

El programa educatiu del Diploma de Postgrau en Mediació ha estat avalat pel Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya. També compta amb la col·laboració del despatx de mediadors ADDO Conflict Resolution, amb seu a Barcelona i Tarragona.

Esteu fent una inversió de futur, que us formarà com a bons professionals i que us habilitarà a poder ajudar amb rigor, amb recursos i amb coneixements.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Fechas a elegir
Reus
Av. Onze de Setembre, 112, 43203, Tarragona, España
Ver mapa
Inicio Fechas a elegir
Ubicación
Reus
Av. Onze de Setembre, 112, 43203, Tarragona, España
Ver mapa

A tener en cuenta

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Formar professionals des d'un punt de vista teòric-pràctic i d'aprenentatge d'habilitats per aquelles persones que vulguin exercir la professió de mediador o que part de la seva tasca professional estigui dirigida a la gestió d'equips humans o el tractament de conflictes en qualsevol àmbit.

· ¿A quién va dirigido?

Diplomats, llicenciats i graduats, així com professionals dels àmbits empresarials, de l'Administració Pública, social, de la salut, centres educatius i gestió de recursos humans.

· Titulación

Diploma de Postgrau

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Logros de este Centro

2018
Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
17 años con Emagister

¿Cómo se consigue el sello CUM LAUDE?

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 17 años en Emagister.

¿Qué aprendes en este curso?

Mediació
Ciències socials i jurídiques

Profesores

Emma López Solé
Emma López Solé
Profesora

Sergio Nasarre Aznar
Sergio Nasarre Aznar
Profesor

Temario

Mòdul: Mòdul General ECTS: 12 Durada: 140 h. Contingut:

Bloc I Les tècniques de gestió de conflictes

1. Paradigma de les ADR (Alternative Dispute Resolution)

2. Diferències entre mediació, conciliació i arbitratge

Bloc II El conflicte, tipologies i nivells. Anàlisi de conflictes i formes de gestió

1. Teories del conflicte. Definició i components

2. Tipus de conflictes

3. Recursos d'aproximació, diagnosi i disseny metodològic per gestionar el conflicte

Bloc III Les persones i el seu entorn. Desenvolupament i interacció

1. Desenvolupament

2. Processos psicològics i psicosocials

3. Les emocions

4. La creativitat

Bloc IV La mediació, principis, escoles, disseny del procés i pràctica de la mediació

1. Principis de la mediació

2. El rol de la persona mediadora

3. Clarificació d'interessos i necessitats i punts claus

4. Codi deontològic del mediador

5. Procés de mediació

Bloc V La regulació jurídica de la mediació. Marc jurídic català, estatal i europeu

1. La Llei 15/2009 de mediació en l'àmbit del dret privat

2. Validesa de l'acta final de mediació

3. Conseqüències de la mediació

4. Altres lleis que contemplen la mediació i normativa de mediació d'àmbit europeu

5. El Real Decret 5/2012 sobre mediació en els àmbits civils i mercantils

6. El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya

Bloc VI Perfil i competències de la persona mediadora

 1. La comunicació i autogestió
 2. Cerca activa d’informació. Tècnica d'entrevista
 3. Gestió de la reactivitat (agressivitat i violència, manipulacions)
 4. Generació de confiança
 5. Tècniques i estratègies de negociació
 6. Negociació i establiment d'acords
 7. Exercicis pràctics i anàlisi de casos
 8. Dinàmiques grupals: la facilitació, el World cafè i l'Open Space

Bloc VII La mediació a l'àmbit escolar

1. Àmbits d'intervenció de la Mediació escolar

2. Mediació en l'àmbit escolar

Bloc VIII La Mediació en l'àmbit penal

1, Justícia Restaurativa

2. Característiques de la mediació en l'ambit penal

Tallers específics:

Tècniques de gestió del dol
Tècniques de gestió estrés

Mediacions actives Osho

Mòdul: Mòdul de Mediació en Dret Privat ECTS: 6 Durada: 65 h. Contingut: Bloc I .La convivència en el context social, comunitari i en les organitzacions
1.Història i sociologia dels grups i de les comunitats
2. Comunitat versus individualitat. Les relacions interpersonals
3. La interculturalitat: Una realitat multicultural
4. La diversitat religiosa

Bloc II .Conflicte i convivència
1. Anàlisis del Conflicte en l'àmbit social
2. Tipus de conflictes socials
3. El conflicte i el seu impacte en els àmbits comunitari i de les organitzacions

Bloc III . La regulació de la convivència en l'àmbit del dret privat: aspectes jurídics i econòmics
1. El Llibre Cinquè del Codi civil català
2. La propietat i la funció social
3. Regulació de la propietat horitzontal, simple, complexa i per parcel.les.
4. Els arrendaments
5. Les associacions de veïns i la seva regulació

Bloc IV . La mediació en d'altres àmbits del dret privat: Mediació a les organitzacions , mediació mercantil i mediació hipotecaria
1. La Mediació a les organitzacions
2. La Mediació mercantil
3. La Mediació hipotecaria

Bloc V .Tallers pràctics en gestió del conflicte en l'àmbit comunitari
1.Tècniques, estratègies i habilitats comunicatives per mediar en conflictes a l'àmbit comunitari, entre veïns, associacions o d'altres entitats.
2. Treball de casos pràctics i simulació de casos
Mòdul: Mòdul de Mediació en l'Àmbit Familiar ECTS: 6 Durada: 65 h. Contingut: Bloc I La família com objecte d'estudi social i relacional
1. Història i sociologia de la família
2. Dinàmiques familiars
2.1 Família d'origen i família creada. El genograma
2.2 La família extensa
2.3 Les etapes del cicle vital de la família
2.4 Les etapes del cicle vital de la parella
2.5 Conjugalitat i parentalitat. Tipus de famílies (amb especial consideració a les famílies monoparentals i famílies reconstituïdes)
2.6 Elements per a una anàlisi de les dinàmiques familiars: rols i funcions dins la família, relacions intergeneracionals, disfuncions conjugals i parentals
3. Psicologia social i entorn familiar

Bloc II El conflicte a la família
1. Anàlisis del Conflicte familiar
2. Tipus de conflictes familiars
3. El conflicte familiar com a punt de partida de la mediació familiar: conjugació dels aspectes legals, psicològics i socials.

Bloc III La regulació social de la família: aspectes jurídics i econòmics
1. La filiació. Determinació de la filiació. Filiació per naturalesa i per adopció.
2. La regulació del matrimoni. Drets i deures dels cònjuges. Matrimoni contret entre persones de diferents comunitats autònomes i entre ciutadans espanyols i estrangers.
3. La pluralitat de regulacions autonòmiques sobre parelles de fet; normativa aplicable a la parella de fet en la qual un dels membres és estranger.
4. Règims econòmics matrimonials. Separació de béns, guanys i participació. els capítols matrimonials.
5. Règim jurídic de les parelles de fet.
6. Regulació i efectes de la separació, el divorci, la nul.litat i la ruptura de la parella de fet.
7. El conveni regulador i l'acta de mediació: diferent contingut i diferents efectes jurídics. Aspectes objecte de pacte al conveni regulador i a l'acta de mediació i aspectes indisposables: qüestions d'ordre públic. La intervenció del ministeri fiscal.
8. Obligació d'aliments entre parents.
8.1 Concepte. Persones obligades i persones beneficiàries. Quantia. Cessament del dret d'aliments i de l'obligació.
8.2 La cura de persones grans o dependents, Llei 39/2006 de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. L'acolliment de persones grans.
9. Relacions convivencials d'ajuda mútua.
10. Conflictes en l'àmbit de les successions; les qüestions relacionals.

Bloc IV La mediació en el context de la família
1. La mediació com a procés d'intervenció i gestió en conflictes familiars
2. Origen i evolució de la mediació familiar.
3. Principis i objectius de la mediació familiar.
4. Mediació familiar, teràpia familiar, assessorament tècnic psicosocial, jurídic i pericial judicial: diferències, coincidències i complementarietat.
5. Els límits de la mediació familiar. Indicacions i contradiccions per a l'ús de la mediació familiar. Motius per no iniciar o per suspendre el procés mediador.
6. Metodologia de la mediació familiar.
7. Etapes en el procés de mediació familiar.

Bloc V Tallers pràctics en gestió del conflicte familiar
1.Tècniques, estratègies i habilitats per mediar en conflictes familiars.
2.Especificitats del mediador familiar.
3.Treball de casos pràctics i simulació de casos Mòdul: Pràctiques en empreses ECTS: 5 Durada: 100 h. Contingut: - Pràctiques com a mediador a un centre o institució especialitzats
- Redacció de una memòria sobre les pràctiques realizadas. Mòdul: Tutoria ECTS: 1 Durada: 10 h.