Master oficial

En LLEIDA

3.000 € IVA inc.

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Descripción

 • Tipología

  Master oficial

 • Lugar

  Lleida

 • Duración

  9 Meses

 • Créditos

  60

Laboral

La EURL ha contribuït durant més de 20 anys i segueix actualment fent-ho, a través de l’educació universitària, amb plans i programes d’estudi, a formar professionals capaços d’afrontar amb èxit la demanda de treball que requereixen les empreses i institucions del nostre país, tant com a emprenedors, professionals liberals o treballadors per compte d’altre.
Des dels seus inicis la idea fonamental ha estat la de generar i oferir serveis educatius en el nivell universitari, promovent una actitud d’aprenentatge permanent, una cultura basada en l’esforç i un esperit de superació; combinant la profunditat en l’estudi de cada disciplina amb una visió àmplia de l’empresa, la societat i la vida; buscant elevar permanentment la qualitat acadèmica; adequant els nostres processos educatius a les diverses necessitats dels/de les estudiants, i aprofitant eficientment els recursos de la Institució.
Els/Les nostres alumnes són reconeguts/des per la seva qualitat professional, capacitat de treball en equip i lideratge humà. Això fa que siguin demandats al mercat laboral.
En la EURL els protagonistes són els alumnes/as, constituint una veritable comunitat creativa, i volem que formis part d’ella.
Esperem que la visita a la nostra pàgina web els animi a posar-se en contacte amb nosaltres o a visitar les nostres instal•lacions.

Información importante

Orientación profesional

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

LLEIDA (Lleida)
Ver mapa
Gran Passeig de Ronda, 55-57, 25006

Inicio

Consultar

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Opiniones

Logros de este Centro

2016

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 19 años en Emagister.

Materias

 • Relaciones Laborales
 • Recursos Humanos
 • Gestión laboral

Profesores

Ramon Borjabad

Ramon Borjabad

Coordinador

Temario

Objectiu

L’objectiu del Màster Oficial Universitari en Direcció i Gestió Laboral és formar professionals dins l’àmbit laboral d’alt nivell amb capacitat per a resoldre problemes laborals i recursos humans complexos , ja sigui com a professionals en el sector públic o privat o ja sigui com a estudiós del dret laboral i els recursos humans

Competències bàsiques, generals, especifiquis i transversals

Relació de competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris ) relatius al seu camp d’estudi .
 • Ser capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis .
 • Saber comunicar les conclusions i els coneixements – i raons últimes que les sustenten – a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats .
 • Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura auto-dirigida o autònoma .

Relació de competències generals

 • Que els estudiants sàpiguen comunicar-se amb els seus coleges, amb la comunitat acadèmica en el seu conjunt i amb la societat en general sobre les seves àrees de coneixement
 • Desenvolupar els coneixements, habilitats i aptituds que permetin una idònia direcció i gestió laboral . Saber reconèixer els aspectes econòmics de la Seguretat Social i de les Relacions laborals
 • Desenvolupar la capacitat d’organització , planificació i presa de decisions
 • Capacitat d’integrar coneixements en els camps laboral , tributari i de Seguretat Social per a prestar serveis d’assessoria socio-laboral i fiscal
 • Que als estudiants se’ls suposi capaç de fomentar , en contextos acadèmics i professionals l’avenç tecnològic , social o cultural dins d’una societat basada en el coneixement

Relació de competències específiques

 • Que els estudiants siguin capaços d’assessorar les empreses en el camp socio-laboral i fiscal
 • Que els estudiants siguin capaços de prendre decisions i buscar solucions consensuades a problemes complexos relatius a la situació socio-laboral de l’empresa
 • Capacitat per seleccionar les opcions estratègiques de Recursos Humans més acomodades a l’entorn multidisciplinari de l’empresa
 • Capacitat per elaborar plans de Recursos Humans i igualtat , coherents amb l’objectiu a assolir
 • Capacitat per gestionar els processos de negociació entre les parts de la relació laboral per tal d’assolir consensos i acords
 • Que els estudiants siguin capaços , amb les habilitats adquirides , de posar en funcionament un Servei de Prevenció Propi o Aliè i gestionar-lo
 • Que els estudiants siguin capaços de gestionar les relacions laborals en l’àmbit europeu
 • Que els estudiants assimilin l’abast de la doctrina i les resolucions judicials per fonamentar les solucions que donin als problemes jurídics que es plantegen en la praxi en cadascuna de les matèries- assignatures que integren el pla docent
 • Capacitat d’anàlisi de les diverses situacions organitzatives que poden produir-se en una empresa o institució pública , per proposar les accions més adequades en cada moment tenint en compte les seves conseqüències legals
 • Conèixer i dominar les tècniques i eines més adequades dels recursos humans i les Relacions Laborals per potenciar la capacitat de prendre decisions

Relació de competències transversals

 • Tenir una correcta expressió oral i escrita
 • Dominar una llengua estrangera
 • Dominar les TIC
 • Respectar els drets fonamentals d’igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d’una cultura de pau i de valors democràtics.

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Direcció i Gestió Laboral

3.000 € IVA inc.