URV - Universitat Rovira i Virgili

Dret Urbanístic

URV - Universitat Rovira i Virgili
En Tarragona

2.000 
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Postgrado
Lugar Tarragona
Inicio Fechas a elegir
Créditos 30
 • Postgrado
 • Tarragona
 • Inicio:
  Fechas a elegir
 • Créditos: 30
Descripción

Formar tècnics superiors i mitjans que ocupen llocs de treball a l'Administració local, així com titulats superiors i mitjans que volen accedir a la funció pública./p>

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Fechas a elegir
Tarragona
C. de l´Escorxador, s/n, 43003, Tarragona, España
Ver mapa
Inicio Fechas a elegir
Ubicación
Tarragona
C. de l´Escorxador, s/n, 43003, Tarragona, España
Ver mapa

A tener en cuenta

· ¿A quién va dirigido?

Diplomats en Gestió i Administració d'Empreses, en Gestió i Administració Pública o en Relacions Laborals, i amb altres titulacions de grau que permetin l'accés als cossos de tècnics del grup A2.

· Titulación

Diploma de Postgrau

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Logros de este Centro

2018
Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
12 años con Emagister

¿Cómo se consigue el sello CUM LAUDE?

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 12 años en Emagister.

Temario

M1: Evolució de la normativa urbanística. Règim urbanístic del sòl i planejament territorial

 • L'evolució normativa en matèria urbanística. La incidència de la STC 61/1997 i del TRLS de 2008 en l'ordenament urbanístic català.
 • El règim urbanístic del sòl. La classificació del sòl. Els drets i deures dels propietaris i de la iniciativa privada.
 • Les bases d'articulació del sistema de planejament territorial i urbanístic. Les figures de planejament territorial.
 • El sistema de planejament urbanístic. El procediment d'aprovació. La participació de la iniciativa privada. La publicació dels plans.
 • Les figures essencials de planejament urbanístic general: les AREs, el POUM i el PAUM. Els municipis amb planejament no adaptat.
 • El planejament urbanístic derivat: PMU, PPU, PPUD, PEU.
 • La planificació dels àmbits urbans: la protecció dels centres històrics. La rehabilitació urbana.
 • El control jurisdiccional de la discrecionalitat urbanística. El jutge com a substitut de l'activitat planificadora.
 • Les alteracions del planejament. La responsabilitat urbanística. El jutge com a substitut de l'activitat planificadora.
 • Les alteracions del planejament. La responsabilitat patrimonial de l'Administració per actuacions urbanístiques.
 • Aspectes bàsics de l'economia immobiliària.
 • La transparència en l'activitat urbanística.
 • Pràctica, mòdul I

M2: Gestió i execució urbanística

 • L'execució del planejament. La determinació dels sistemes d'actuació. La divisió poligonal.
 • El sistema de reparcel·lació (I). Les modalitats de compensació bàsica i de compensació per concertació.
 • El sistema de reparcel·lació (II). La modalitat de cooperació. Les associacions administratives de cooperació. Els sectors d'urbanització prioritària.
 • El sistema de reparcel·lació (III). L'expedient de reparcel.lació.
 • El sistema d'expropiació.
 • La valoració urbanística (I). El càlcul de l'aprofitament urbanístic en el planejament.
 • La valoració urbanística (II). Els mètodes valoratius a efectes d'expropiació.
 • El control jurisdiccional de l'urbanisme concertat.
 • Instruments de política del sòl i habitatge. El paper de l'INCASOL.
 • Pràctica mòdul II.

M3: Intervenció administrativa en l'ús del sól, subsól i edificacions

 • La llicència urbanística. Comunicació prèvia i/o declaració responsable.
 • La competència en la redacció de projectes tècnics i en l’emissió d’informes urbanístics. El visat col·legial.
 • El dret dels administrats o la informació urbanística: la cèdula urbanística.
 • Les parcel·lacions urbanístiques
 • El deure de conservació de les edificacions. Les ordres d’execució i les multes coercitives
 • La declaració de ruïna. La inspecció urbanística dels immobles.
 • Les actuacions urbanístiques permeses en els immobles fora d’ordenació o amb ús disconforme
 • Fiscalitat immobiliària i urbanisme (taxes, ICIO...)
 • Pràctica mòdul III

M4: Protecció de la legalitat urbanística

 • La protecció de la legalitat urbanística. La suspensió d’obres i llicències. Les urbanitzacions il·legals.
 • La disciplina urbanística (I). Les infraccions urbanístiques. Tipificació i prescripció, Les sancions.
 • La disciplina urbanística (II). L’expedient sancionador. La responsabilitat civil i penal derivada de la comissió d’infractors.
 • Els delictes contra l’ordenació del territori i el principi de non bis in idem. La revisió dels actes de l’administració en matèria urbanística.
 • El Registre de la Propietat i l’urbanisme (I).
 • El Registre de la Propietat i l’urbanisme (II).
 • La directiva de serveis i la planificació d’activitats comercials.
 • Pràctica mòdul III

Pràctiques

Activitats de tramitació de procediments en les matèries relacionades amb el diploma.