Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona - CETIT

Expert en Instal•Lacions Tèrmiques en Edificis Dmelect

Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona - CETIT
En Tarragona

190 
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Curso
Lugar Tarragona
Horas lectivas 12h
  • Curso
  • Tarragona
  • 12h
Descripción

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Consultar
Tarragona
Av. de Roma, 7, 43005, Tarragona, España
Ver mapa
Inicio Consultar
Ubicación
Tarragona
Av. de Roma, 7, 43005, Tarragona, España
Ver mapa

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Temario

La part pràctica anirà recolzada per una explicació teòrica de conceptes:

' Càrrega tèrmica d'hivern i estiu.
' Psicometria.
' Obtenció de la transmitància tèrmica i estudi de condensacions segons CTE DB HE1.
' Fitxes per a la limitació de la demanda energètica per mitjà de la opció simplificada.
' Exportació a LIDER, per a la limitació de la demanda energètica de l'edifici. Anàlisi del programa.
' Exportació CALENER, per a la certificació energètica de l'edifici. Anàlisi d'aquest programa.
' Sistemes de climatització (refrigerant, aigua i tot aire). Zonificació.
' Aire de ventilació segons RITE.
' Recuperació d'energia segons RITE (tipus sensible i ENTÁLPICO?).
' Contribució solar de l'aigua calenta sanitària segons CTE DB HE5.
' Etc.

Software tècnic de recolzament:

' CATE. Càrregues tèrmiques d'hivern i estiu.
' Càlcul de la transmitància tèrmica U segons el CTE. Biblioteca de tancaments.
' Càlcul de condensacions superficials i intersticials.
' Obtenció de les fitxes simplificades per a la limitació de la demanda energètica.
' Càlcul de la demanda tèrmica d'hivern i d'estiu. Estudi hora a hora. Mètode ASHRAE.
' Càlcul dels equips de producció de fred i calor.
' Aire de ventilació segons RITE. Recuperadors d'energia de tipus sensible i ?ENTÁLPICO?
' Exportació de l'arquitectura de l'edifici a LIDER i CALENER.

' CONDUCTES. Conductes d'aire per a ventilació i climatització.
' Obtenció automàtica del cabal de subministrament ( per a la compensació de la demanda tèrmica) i de ventilació, en funció dels resultats obtinguts en CATE.
' Coeficients de pèrdues localitzats segons ASHRAE.
' Càlcul de les dimensions de conductes i unitats terminals.
' Càlcul del ventilador.

' RSF. Radiadors, terra radiant i fan-coils.
' Obtenció automàtica de la potència emesa i cabal demandat per les unitats terminals, en funció de la càrrega tèrmica dels recintes dibuixat en CATE.
' Radiadors ?monotubo? i ?bitubo?. Terra radiant en espiral, simple i doble ?serpentín?. Fan-coils de 2 i 4 canons.
' Càlcul de tots els elements del circuït hidràulic: canonades, bombes, dipòsits d'expansió, unitats terminals...
' Càlcul dels paràmetres característics del les vàlvules de regulació i vàlvules d'equilibrat automàtic, amb l'objectiu d'aconseguir una instal'lació equilibrada.

' SOLTE. Energia solar tèrmica
' Estudi de necessitats per a ACS, calefacció i piscines. Diagrames aportació-consum, Mètode F-CHART.
' Captadors plans, de canonades de buit i panels o mantes de plàstic.
' Càlcul de tots els elements del circuit hidràulic: canonades, bombes, dipòsits d'expansió, acumuladors solars, etc.
' Equilibrat hidràulic per mitjà de vàlvules de regulació o per mitjà de la tècnica de retorn invertit.


Compara para elegir mejor:
Ver más cursos similares