Curso actualmente no disponible

Facturaplus

Confederación Empresarios Lugo

Curso subvencionado para trabajadores

En Lugo ()

Curso gratis
subvencionado por el Estado

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Descripción

  • Tipología

    Subvencionado a trabajadores

  • Horas lectivas

    60h

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Opiniones

Temario

Área Informática: Ofimática Modalidade Mixta Data de Comezo 08-04-2008 Data de Remate 14-05-2008 Provincia Lugo Total Horas Lectivas 60 Horarios Horario: De luns a xoves de 20:00 a 22:30. Non hai clase o día 30 de abril nin o 1 de maio O curso levarase a cabo na modalidade mixta, por tanto os alumnos deberán realizar as horas presenciais do curso e os módulos de sensibilización medioambiental e formación para a igualdade que se levan a cabo a distancia. As datas e horarios indicados pertencen á parte presencial. Prezo Subvencionado Obxetivos Obxectivo Xeral:
Este curso ten por obxectivo dotar ó alumno da formación necesaria que lle permita controlar a xestión de stocks e ventas dunha empresa con axuda da aplicación informática FacturaPlus Élite.

Otorgar ao alumno/a unha formación orientada ao ámbito profesional en temas de xestión habituais de todo tipo de empresas e oficinas, como tamén en las técnicas informáticas asociadas, capacitándolo/a para realizar tales trabajos con eficiencia e co nivel de destreza que require a empresa actual.

Obxectivos Específicos:

-Coñecer para que serve un programa informático de xestión, descargar de Internet FacturaPlus Elite, e instalalo no PC do alumno.

- Saber acceder ao programa, coñecer a súa estrutura de fiestras e botóns, aprender a manexar a axuda.

- Aprender a crear empresas en FacturaPlus para almacenar nelas a información de xestión. Personalizar empresas en FacturaPlus dacordo as súas características particulares.

- Que o alumno aprenda a cumplimentar bases de datos que se deben introducir previamente á xestión diaria.
- Que o alumno aprenda a xestión e mantemento dos ficheiros maestros de axentes, transportistas, almacenes e proveedores.
-Que o alumno aprenda a xestión e mantemento do ficheiro maestro de clientes.
- Que o alumno aprenda a xestión e mantemento do ficheiro maestro de artículos.
- Que o alumno aprenda a personalizar os documentos de xestión da empresa: facturas, albaranes, etiquetas, etc
- Que o alumno aprenda a realizar as tarefas propias do almacén dunha empresa, así como a súa xestión: pedidos, albaranes, facturas, movimento entre almacens, control, etc.
- Que o alumno aprenda a realizar as tarefas propias do control de pedidos e ordenes de producción para fábrica dunha empresa.
- Que o alumno aprenda a rexistrar ventas (pedidos) e xerar os documentos que controlan a entrega de material (albaráns).
- Que o alumno aprenda algunhas das tarefas previas á venta, como a realización de tarifas de precios, presupostos ou promocións de artículos.
- Que o alumno aprenda as distintas formas de realizar facturas ós clientes, modificarlas e contabilizalas.
- Que o alumno aprenda as distintas xestións do departamento de ventas posteriores á facturación.
- Que o alumno aprenda a manexar as ferramentas de control da información en FacturaPlus: os listados, mapas e gráficos.
- Comprender as necesidades de seguridade da información da empresa e coñecer as ferramentas para logralo: control de usuarios e copias de seguridade dos datos.

Obxectivos do módulo "Sensibilización Ambiental":
-Preténdese concienciar ós asistentes da necesidade de adoptar unha serie de boas prácticas dende o punto de vista medioambiental.
-Coñece-las principias técnicas empregadas na actualidade para reducir as emisións contaminantes á atmosfera.
-Coñece-los principais tratamentos empregados na eliminación de substancias contaminantes presentes nas augas residuais.
-Coñecer-las principais alteracións que poden ter lugar no solo.
-Coñece-la definición e caracterización dos diferentes tipos de residuos especialmente os problemas asociados á contaminación acústica.

Obxectivos do módulo "Formación para a Igualdade de Oportunidades":
-Sensibilizar ós participantes das vantaxes das Políticas de Igualdade.
-Coñecer as informacións básicas para traballar a igualdade de oportunidades.
-Remarcar a aportación positiva que tódalas persoas poden facer á sociedade.
Programa MODULO 1 .- Aspectos previos
-Para qué sirve SP FacturaPlus e cualquer programa de xestión de stocks e facturación
-Objetivo do curso
-SP FacturaPlus Élite
-Instalación de FacturaPlus
Instalación Monopuesto e en red.
Desinstalación.
-Configuración de Facturaplus
Periféricos.
Apariencia
Enlace de Facturaplus con outras aplicacións de SP.
MODULO 2 .- Familiarización con FacturaPlus
-Entrada ao programa
-Pantalla xeral de FacturaPlus
A barra de título - a barra de menús - a barra de botóns - Área de traballo - Barra de exploración
-Botóns máis comunes en cualquera fiestra
-O menú fiestra
-O menú axuda
Contido - Índice - Documentación adicional - Acerca de... - Sabías que...
-O menú Si on-line
-Rexistrarse en Si on-line - Buscador de Si on-line
MODULO 3 .- Engadir e configurar empresas
-Creación de empresas
Engadir unha empresa - Engadir unha empresa copiando os datos dunha existente
-Personalización do sistema
Contadores - SP ContaPlus - Compras - Valores por defecto - Envío - Modo de traballo - Documentos - Cálculo - Máscaras de control - Plantilla

MODULO 4 .- As táboas xerais
-Divisas
-Formas de pago
-Bancos
-Tipos de IVE
-Propiedades de artículos
-Familias
-Grupos de clientes
-Departamentos
-Tipos de chamadas telefónicas e o seu rexistro
-Clasificación xeográfica
-Contas de remesas
-Contabilización de facturas de compras e ventas
-Rappels
-Modelos de códigos de barras

MODULO 5 .- Axentes, almacéns, transportistas e proveedores
-Almacéns
-Transportistas
-Proveedores
Xenerais - Bancos - Factura - Contabilidade - Situacións atípicas - Comentario -
Axentes
Datos xenerais - Atípicas - Comentario

MODULO 6 .- O ficheiro de clientes
-Datos Xerais
-Datos Comerciais
-Banco
-Direccións
-Contabilidade
-Situacións Atípicas
-Comentarios
-Algúns botóns útiles
Botón Documentos - Botón Gráficos - Botón Imprimir - Botón Etiquetas - Botón Vacacións - Botón xestión do coñecemento - Botón Importación/Exportación - Botón Copiar - Botón Xestión Documental - Botón Evaluación del Risco - Botón Buscador de Informes

MODULO 7 .- O ficheiro de artículos
-Datos Xerais
-Precios de compra
-Precios de venta
-Stocks
-Situacións atípicas
-Campos definibles
-Comentarios
-Artículos tipo kit
-Facturación de servicios
Non crear unha referencia que recolla o servizo - Crear unha referencia que recolla o servizo -
-Sistema simplificado de altas de artículos
Deseño do formulario - Alta simplificada de artículos -
-Xeneración automática de códigos de barras

MODULO 8 .- A configuración de documentos
-Documentos de xestión
Listado de documentos - Creación dun documento -
-A configuración de documentos
Partidas de texto - Líneas e caixas - Partidas de imaxe - Partidas definidas - O corpo do documento -

MÓDULO 9 .- Pedidos e control de almacén
-Recepción e descarga de los artículos recibidos
Planificación de chegadas e descargas - Recepción da mercadoría -
-Clasificación, etiquetado e almacenamento
Obtención de etiquetas - Almacenamento dos artículos -
-Pedidos a proveedores
Recibir o pedido - Albaráns
-Facturas de proveedores
-Recibos de proveedores
-Control periódico das existencias no almacén
-Preparación dos pedidos dos clientes
Planificación de saídas e cargas - Preparación dos pedidos -
-Despacho e carga dos artículos a enviar
-Control interno
Movimentos entre almacéns - Seguimento dos artículos -
Regularización de almacéns.

MÓDULO 10 .- O control de fabricación
-Táboas de producción
-Órdenes de producción
-Partes de persoal

MODULO 11 .- Ventas: pedidos e albaráns

-Esquema xeral dunha fiestra
-Anotación de pedidos
Tarefas previas á anotación dun pedido - Anotación dun pedido - Tarefas posteriores á anotación dun pedido -
-Realización de albaráns
O albarán dun pedido - Albaráns sin pedido previo - Outros aspectos dos albaráns -

MODULO 12 .- Ventas: orzamentos, promocións e tarifas
-Elaboración de orzamentos
Orzamentos a clientes - Ornamentos a NO clientes - Aprobación de orzamentos-
-As promocións de artígos
Regalos en función do importe da venta - Descontos xerais a productos - Ofertas tipo 2x1 e similares - Descontos ou precios especiais segundo o número de unidades vendidas -
-As tarifas de precios
Listados de tarifas de precios - Variacións nas tarifas - Tarifas individualizadas -

MODULO 13 .- Emisión de facturas
-Emisión de facturas a clientes
-Outras formas de emitir facturas
Proceso abreviado - Facturación recapitulativa (agrupada) -
-As facturas de abono
-As facturas rectificativas
-Outros aspectos da facturación
Modificación e borrado de facturas - Impresión de facturas e Diario de facturación - Traspaso a contabilidade

MODULO 14 .- Remesas e cobro, comisións e rappels

-O ficheiro de recibos
Datos xerais - Pagos e devolucións - Documento asociado - Compensación de recibos
-As remesas de recibos
Xeración dunha remesa - Ficheiros do C.S.B. -
-Liquidación de comisións ós axentes
-Liquidación de rappels ós clientes
Cálculo del rappel - Realización dunha factura rectificativa de rappel -

MODULO 15 .- Informes e gráficos en FacturaPlus
-Estatísticas e informes estándar
-Estatísticas e informes configurables
-Gráficos
Emisión dun gráfico - Configuración dun gráfico -
-Informes en Excel

MODULO 16 .- Seguridade en FacturaPlus
-Creación de usuarios e asignación de accesos
Creación de usuarios - Asignación de accesos - Entrada ao programa -
-Os grupos de usuarios
-Facer copias de seguridade
-Recuperar copias de seguridade


MÓDULOS

(5 horas) Sensibilización Ambiental
-Concepto de Medio ambiente
-O Deterioro do Medio Natural
Contaminación atmosférica.
Contaminación do solo
Contaminación das augas
Contaminación acústica
Impacto paisaxístico e Ocupación do solo

(10 horas) Formación para a igualdade de Oportunidades
-Concepto de iguladade: introducción. o concepto de igualdade
-Políticas, programas e leis de igualdade
-As accións positivas. o mainstreaming de xénero
-Os plans de igualdade
-Novo contrato social mulleres-homes: obxectivos e estratexias

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Facturaplus

Curso gratis
subvencionado por el Estado