Universidad de Vigo

   Grao en Enxeñaría da Enerxía

   Universidad de Vigo
   En

   Precio a consultar
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

   Información importante

   Tipología Título propio
   • Título propio
   Descripción

   A implantación dos estudos sobre Enerxía, no ámbito universitario español con carácter de grao, é unha demanda que dende os sectores públicos e privados se foi incrementando nos últimos anos.

   A crecente demanda polas empresas de persoal especializado, debido ao crecemento exponencial experimentado polo mercado das Enerxías Renovables, e o mercado da Eficiencia Enerxética, leva á necesidade de formar profesionais especializados nestes novos estudos.

   É por iso que na actualidade existe no sector enerxético unha preocupación crecente pola mellora da eficiencia das instalacións enerxéticas en prol de reducir o impacto ambiental deste sector, indisolublemente unido á utilización racional dos recursos enerxéticos e á investigación de novas fontes de enerxía. Esta preocupación ten grande incidencia nos campos mineiro industrial, transporte e edificación, nos que se centra este grao.

   A tener en cuenta

   · ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

   Posuír e comprender os coñecementos básicos da enxeñaría da enerxía, o que lles proporciona unha base para ser orixinais no desenvolvemento e aplicación de ideas. - Proporcionar unha visión global da problemática enerxética actual para que os alumnos alcancen unha formación en profundidade acerca da relación entre enerxía e medio. - Aplicar as ferramentas de deseño e optimización que se empregan en plantas enerxéticas. - Adquirir habilidades no campo da experimentación: manexo de técnicas experimentais utilizadas no campo da enerxía. - Aplicar unha metodoloxía axeitada para abordar os problemas que formula a Enxeñaría da Enerxía no medio. - Formar o estudante para que sexa capaz de concibir, deseñar, levar a cabo e optimizar un proxecto en temas relacionados coa enerxía. - Saber aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en ámbitos novos ou poco coñecidos dentro de contextos máis amplos e multidisciplinares relacionados coa enxeñaría térmica.

   · ¿A quién va dirigido?

   O perfil de ingreso recomendado sería o daqueles estudantes que accederon ás Probas de Acceso á Universidade (PAU) pola vía de acceso de Bacharelato Científico-Tecnolóxico ou pola vía de Ciclos Formativos de Grao Superior (CFGS) e con clara vocación para a Enxeñaría da Enerxía.

   Preguntas & Respuestas

   Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

   ¿Qué aprendes en este curso?

   Organización de empresas y Sistemas de Producción y Fabricación
   Tecnología electrónica
   Gestión de la Energía Térmica
   Utilización de la Energía Eléctrica
   Ingeniería nuclear
   Tecnología eléctrica
   Mecánica de fluidos
   Mecánica de suelos
   Tecnología de materiales
   Expresión gráfica

   Temario

   Matemáticas: Cálculo I Obligatoria 6
   Matemáticas: Cálculo II Obligatoria 6
   Matemáticas: Álgebra Lineal Obligatoria 6
   Física: Física I Obligatoria 6
   Física: Física II Obligatoria 6
   Expresión Gráfica Obligatoria 6
   Informática: Estadística Obligatoria 6
   Empresa Obligatoria 6
   Quimica Obligatoria 6
   Física: Sistemas Térmicos Obligatoria 6
   Geomática Obligatoria 6
   Mecánica de Fluidos Obligatoria 6
   Tecnología de Materiales Obligatoria 6
   Resistencia de Materiales Obligatoria 6
   Tecnología Ambiental Obligatoria 6
   Termodinámica y Transmisión de Calor Obligatoria 6
   Ingeniería Mecánica Obligatoria 6
   Electrotecnia Obligatoria 6
   Mecánica de suelos Obligatoria 6
   Proyectos Obligatoria 6
   Geología Obligatoria 6
   Operaciones básicas y procesos de refino, petroquímicos y carboquímicos Obligatoria 9
   Generación y distribución de Energía Térmica convencional y renovable Obligatoria 9
   Tecnología Eléctrica I Obligatoria 6
   Recursos, Instalaciones y Centrales Hidráulicas Obligatoria 6
   Ingeniería Nuclear Obligatoria 6
   Tecnología Eléctrica II Obligatoria 6
   Instalaciones de Energías Renovables Obligatoria 6
   Transmisión de calor aplicada Obligatoria 6
   Motores y Turbomáquinas térmicas Obligatoria 6
   Tecnología de Combustibles alternativos Optativo 9
   Tecnología Frigorífica y climatización Optativo 9
   Utilización de la Energía Eléctrica Optativo 6
   Energías Alternativas Fluidodinámicas Optativo 6
   Gestión de la Energía Eléctrica Optativo 9
   Gestión de la Energía Térmica Optativo 9
   Ingeniería de sistemas y control Optativo 6
   Tecnología Electrónica Optativo 6
   Gestión de la Energía Eléctrica Optativo 9
   Gestión de la Energía Térmica Optativo 9
   Ingeniería de sistemas y control Optativo 6
   Tecnología Electrónica Optativo 6
   Trabajo Fin de Grado Obligatoria 12

   Compara para elegir mejor:
   Ver más cursos similares