Universidad de Vigo

Grao en Traballo Social

Universidad de Vigo
En

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Título propio
  • Título propio
Descripción

A titulación de Traballo Social capacitará ao alumnado para o exercicio profesional como traballadoras e traballadores sociais, intervindo en situacións de conflito nos diferentes ámbitos sociais dos individuos, participando na formulación e planificación de políticas, servizos e iniciativas sociais e na prevención de problemas e conflitos entre persoas e/ou colectivos.

A tener en cuenta

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

-Traballar para a eliminación das barreiras, desigualdades e inxustizas que existen na sociedade. -Contribuír a que as persoas tomen conciencia da súa realidade e necesidades e sexan capaces de obter por si mesmas satisfacción ás súas necesidades. -Contribuír á incorporación e inclusión dos grupos de persoas discriminadas, excluídas socialmente, desposuídas e vulnerables ou con risco de selo. -Comprometerse política, social e profesionalmente co desenvolvemento económico e a promulgación de políticas que contribúan á eliminación das desigualdades.

· ¿A quién va dirigido?

Considéranse de grande axuda para a aprendizaxe e o posterior exercicio profesional as seguintes características e capacidades persoais: experiencia en actividades de voluntariado social, experiencia en actividades laborais no ámbito social, interese polo traballo con grupos humanos, sensibilidade social, respecto polas persoas e interese polas problemáticas que afectan a distintos grupos sociais.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

¿Qué aprendes en este curso?

Trabajo social y mediación
Trabajo Social Grupal y Comunitario
Gestión de organizaciones de Bienestar social
Servicios Sociales especializados
Psicología
Habilidades sociales
Comunicación del trabajo Social
Fundamentos juridicos
Ciencia política
Trabajo social

Temario

ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

GRADO EN TRABAJO SOCIAL

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. CAMPUS DE OURENSE

CURSO SEM. ASIGNATURA TIPO ECTS CURSO SEM. ASIGNATURA TIPO ECTS

1 1 introducción al trabajo social ob 6 1 2

Estadística: estadística Aplicada a la investigaciónSocial Fb 6

1 1 ciencia política: política y Democracia fb 6

1 2 epistemología del trabajo Social ob 6

1 1 fundamentos de los servicios Sociales ob 6

1 2 organización de los servicios Sociales ob 6

1 1 antropología: antropología Social y cultural fb 6

1 2 sociología: sociología General fb 6

1 1 psicología: psicología básica fb 6

1 2 derecho: fundamentos Jurídicos fb 6

2 1 conceptos, teorías y métodos en Trabajo social ob 6

2 2 Habilidades sociales y de Comunicación del trabajo Social Ob 6

2 1 psicología: métodos y técnicas de Investigación social fb 6

2 2 política social ob 6

2 1 servicios sociales especializados I ob 6

2 2 servicios sociales Especializados ii ob 6

2 1 psicología: desarrollo humano En el ciclo vital fb 6

2 2 salud, dependencia y Vulnerabilidad ob 6

2 1 psicología: psicología social fb 6

2 2 derecho: derecho y trabajo Social fb 6

3 1 ética y trabajo social ob 6

3 2 habilidades, técnicas e Instrumentos en trabajo ob 6

3 1 proceso de planificación en Trabajo social ob 6

3 2 trabajo social grupal y Comunitario ob 6

3 1 trabajo social individual y Familiar ob 6

3 2 políticas públicas en españa ob 6

3 1 política social europea ob 6

3 2 sociología aplicada al trabaj Social ob 6

3 1 estructura social ob 6

3 2 gestión de organizaciones de Bienestar social ob 6

4 1 prácticas externas: practicum ob 30

4 2 evaluación de programas Sociales op 6

4 2 inglés para trabajadores/as Sociales op 6

4 2 trabajo social y cooperación Al desarrollo op 6

4 2 trabajo social y mediación op 6

4 2 trabajo social en la Incorporación social op 6

4 2 pedagogía social para trabajo Social op 6

4 2 sistemas de bienestar social Comparados op 6

4 2 trabajo social y ámbitos Profesionales op 6

4 2 género, violencia e Intervención social op 6

4 2 geriatría para Trabajadores/as sociales op 6

4 2 trabajo de fin de grado ob 6


Compara para elegir mejor:
Ver más cursos similares