Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

En Girona

Precio a consultar
 • Tipología

  Título propio

 • Lugar

  Girona

 • Inicio

  Fechas a elegir

Descripción

És recomanable que en els estudis previs s’hagin escollit les matèries de matemàtiques, física i dibuix tècnic. És interessant que l’estudiant se senti còmode en aquestes matèries.
El coneixement d’idiomes (francès i anglès), encara que no es tracta de matèries de la carrera, facilitarà el desenvolupament professional per a la relació internacional i la recerca d’informació.
Competències
Aquesta titulació té per objectiu formar els estudiants perquè adquireixin les competències necessàries per a l’exercici de la professió:
Dirigir l’execució material de les obres d’edificació, de les seves instal·lacions i elements, dur a terme el control qualitatiu i quantitatiu d’allò construït mitjançant l’establiment i la gestió dels plans de control de materials, els sistemes i l’execució d’obra, i elaborar els corresponents registres per a la seva incorporació al Llibre de l’Edifici. Portar el control econòmic de l’obra, i elaborar les certificacions i la liquidació de l’obra executada.
Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral i coordinar l’activitat de les empreses en matèria de seguretat i salut laboral en obres de construcció, tant en fase de projecte com d’execució.
Dur a terme activitats tècniques de càlcul, amidaments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; realitzar peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar aixecaments de plànols en solars i edificis.
Elaborar els projectes tècnics i portar la direcció d’obres d’edificació en l’àmbit de la seva habilitació legal.
Gestionar les noves tecnologies edificatòries i participar en els processos de gestió de la qualitat en l’edificació; realitzar anàlisis, avaluacions i certificacions d’eficiència energètica, així com estudis de sostenibilitat en edificis.

Información importante

Para realizar este curso debes tener uno de estos niveles de estudios: Bachillerato, Grado superior de FP, Grado universitario, Master, Doctorado

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Girona
Ver mapa
Plaça de Sant Domènec, 3, 17004

Inicio

Fechas a elegirMatrícula abierta

A tener en cuenta

e

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

¿Qué aprendes en este curso?

 • Arquitectura técnica
 • Eficiencia energética
 • Patología

Temario

Fonaments de matemàtiques 1 (3105G00019)

Fonaments de matemàtiques 2 (3105G00020)

Fonaments de física 1 (3105G00021)

Expressió gràfica 1 (3105G00023)

Expressió gràfica 2 (3105G00024)

Fonaments de materials (3105G00026)

Geotècnia (3105G11001)

Topografia i replantetjos (3105G11003)

Construcció 1 (3105G00028)

Construcció 2 (3105G11004)

Fonaments de física 2 (3105G00022)

Empresa (3105G00027)

Aspectes legals en la contractació d'obres (3105G11002)

Expressió gràfica 3 (3105G00025)

Construcció 4 (3105G11005)

Història de la construcció (3105G11007)

Materials 1 (3105G11008)

Materials 2 (3105G11009)

Control de qualitat (3105G11010)

Construcció 3 (3105G11030)

Estructures 1 (3105G00036)

Construcció 6 (3105G11006)

Construcció 5 (3105G11031)

Instal.lacions 1 (3105G00033)

Instal.lacions 2 (3105G00034)

Estructures 2 (3105G00037)

Estructures 3 (3105G11032)

Organització, planificació i equips d'obra 1 (3105G11011)

Organització, planificació i equips d'obra 2 (3105G11012)

Dret en edificació (3105G00039)

Amidaments i pressupostos 1 (3105G11015)

Amidaments i pressupostos 2 (3105G11016)

Valoracions i taxacions (3105G11017)

Anàlisi del procés constructiu (3105G00031)

Patologia i rehabilitació (3105G00032)

Gestió de projectes i obres (3105G11013)

Seguretat i salut laboral (3105G11014)

Projectes tècnics (3105G11018)

Estructures metàl·liques (3105G04039)

Patologia i rehabilitació estructural (3105G11019)

Patologia i rehabilitació de l'envolvent i els acabats (3105G11020)

Manteniment d'edificis (3105G11021)

Gestió integral de la prevenció (3105G11022)

Sistemes de planificació d'obres i el seu control (3105G11023)

Conjuntura econòmica del sector i anàlisi del negoci immobiliari (3105G11024)

Introducció al control de costos de la construcció (3105G11025)

Representació virtual de projectes d'interiorisme (3105G11026)

Projectes d'acondicionament i instal.lacions (3105G11027)

Pràctiques externes (3105G11028)

Gestió i eficiencia energètica en l´edificació (3105G12033)

Projecte de restauració arquitectònica (3105G12034)

Projecte de restauració ambiental (3105G12035)

Innovació tecnològica a la construcció (3105G12036)

Saber veure l´arquitectura (3105G12037)

Utopia i avantguarda (3105G12038)

Teoria de la imatge (3105G12039)

La forma de la ciutat (3105G12040)

Arquitectura sostenible (3105G12041)

Treball final de Grau (3105G14001)

Estructures metàl·liques (3105G04039)

Patologia i rehabilitació estructural (3105G11019)

Patologia i rehabilitació de l'envolvent i els acabats (3105G11020)

Manteniment d'edificis (3105G11021)

Gestió integral de la prevenció (3105G11022)

Sistemes de planificació d'obres i el seu control (3105G11023)

Conjuntura econòmica del sector i anàlisi del negoci immobiliari (3105G11024)

Introducció al control de costos de la construcció (3105G11025)

Representació virtual de projectes d'interiorisme (3105G11026)

Projectes d'acondicionament i instal.lacions (3105G11027)

Pràctiques externes (3105G11028)

Gestió i eficiencia energètica en l´edificació (3105G12033)

Projecte de restauració arquitectònica (3105G12034)

Projecte de restauració ambiental (3105G12035)

Innovació tecnològica a la construcció (3105G12036)

Saber veure l´arquitectura (3105G12037)

Utopia i avantguarda (3105G12038)

Teoria de la imatge (3105G12039)

La forma de la ciutat (3105G12040)

Arquitectura sostenible (3105G12041)

Precio a consultar

Habla con un asesor

para cualquier consulta sobre tu formación

Habla con un asesor

para cualquier consulta sobre tu formación