UDG - Universitat de Girona.

   Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

   UDG - Universitat de Girona.
   En Girona

   Precio a consultar
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
   ¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

   Información importante

   Tipología Título propio
   Lugar Girona
   Inicio Fechas a elegir
   • Título propio
   • Girona
   • Inicio:
    Fechas a elegir
   Descripción

   És recomanable que en els estudis previs s’hagin escollit les matèries de matemàtiques, física i dibuix tècnic. És interessant que l’estudiant se senti còmode en aquestes matèries.
   El coneixement d’idiomes (francès i anglès), encara que no es tracta de matèries de la carrera, facilitarà el desenvolupament professional per a la relació internacional i la recerca d’informació.
   Competències
   Aquesta titulació té per objectiu formar els estudiants perquè adquireixin les competències necessàries per a l’exercici de la professió:
   Dirigir l’execució material de les obres d’edificació, de les seves instal·lacions i elements, dur a terme el control qualitatiu i quantitatiu d’allò construït mitjançant l’establiment i la gestió dels plans de control de materials, els sistemes i l’execució d’obra, i elaborar els corresponents registres per a la seva incorporació al Llibre de l’Edifici. Portar el control econòmic de l’obra, i elaborar les certificacions i la liquidació de l’obra executada.
   Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral i coordinar l’activitat de les empreses en matèria de seguretat i salut laboral en obres de construcció, tant en fase de projecte com d’execució.
   Dur a terme activitats tècniques de càlcul, amidaments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; realitzar peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar aixecaments de plànols en solars i edificis.
   Elaborar els projectes tècnics i portar la direcció d’obres d’edificació en l’àmbit de la seva habilitació legal.
   Gestionar les noves tecnologies edificatòries i participar en els processos de gestió de la qualitat en l’edificació; realitzar anàlisis, avaluacions i certificacions d’eficiència energètica, així com estudis de sostenibilitat en edificis.

   Instalaciones (1) y fechas
   Dónde se imparte y en qué fechas
   Inicio Ubicación
   Fechas a elegir
   Girona
   Plaça de Sant Domènec, 3, 17004, Girona, España
   Ver mapa
   Inicio Fechas a elegir
   Ubicación
   Girona
   Plaça de Sant Domènec, 3, 17004, Girona, España
   Ver mapa

   A tener en cuenta

   · ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

   e

   Preguntas & Respuestas

   Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

   Logros de este Centro

   Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
   6 años con Emagister

   ¿Qué aprendes en este curso?

   Arquitectura técnica
   Eficiencia energética
   Patología

   Temario

   Fonaments de matemàtiques 1 (3105G00019)

   Fonaments de matemàtiques 2 (3105G00020)

   Fonaments de física 1 (3105G00021)

   Expressió gràfica 1 (3105G00023)

   Expressió gràfica 2 (3105G00024)

   Fonaments de materials (3105G00026)

   Geotècnia (3105G11001)

   Topografia i replantetjos (3105G11003)

   Construcció 1 (3105G00028)

   Construcció 2 (3105G11004)

   Fonaments de física 2 (3105G00022)

   Empresa (3105G00027)

   Aspectes legals en la contractació d'obres (3105G11002)

   Expressió gràfica 3 (3105G00025)

   Construcció 4 (3105G11005)

   Història de la construcció (3105G11007)

   Materials 1 (3105G11008)

   Materials 2 (3105G11009)

   Control de qualitat (3105G11010)

   Construcció 3 (3105G11030)

   Estructures 1 (3105G00036)

   Construcció 6 (3105G11006)

   Construcció 5 (3105G11031)

   Instal.lacions 1 (3105G00033)

   Instal.lacions 2 (3105G00034)

   Estructures 2 (3105G00037)

   Estructures 3 (3105G11032)

   Organització, planificació i equips d'obra 1 (3105G11011)

   Organització, planificació i equips d'obra 2 (3105G11012)

   Dret en edificació (3105G00039)

   Amidaments i pressupostos 1 (3105G11015)

   Amidaments i pressupostos 2 (3105G11016)

   Valoracions i taxacions (3105G11017)

   Anàlisi del procés constructiu (3105G00031)

   Patologia i rehabilitació (3105G00032)

   Gestió de projectes i obres (3105G11013)

   Seguretat i salut laboral (3105G11014)

   Projectes tècnics (3105G11018)

   Estructures metàl·liques (3105G04039)

   Patologia i rehabilitació estructural (3105G11019)

   Patologia i rehabilitació de l'envolvent i els acabats (3105G11020)

   Manteniment d'edificis (3105G11021)

   Gestió integral de la prevenció (3105G11022)

   Sistemes de planificació d'obres i el seu control (3105G11023)

   Conjuntura econòmica del sector i anàlisi del negoci immobiliari (3105G11024)

   Introducció al control de costos de la construcció (3105G11025)

   Representació virtual de projectes d'interiorisme (3105G11026)

   Projectes d'acondicionament i instal.lacions (3105G11027)

   Pràctiques externes (3105G11028)

   Gestió i eficiencia energètica en l´edificació (3105G12033)

   Projecte de restauració arquitectònica (3105G12034)

   Projecte de restauració ambiental (3105G12035)

   Innovació tecnològica a la construcció (3105G12036)

   Saber veure l´arquitectura (3105G12037)

   Utopia i avantguarda (3105G12038)

   Teoria de la imatge (3105G12039)

   La forma de la ciutat (3105G12040)

   Arquitectura sostenible (3105G12041)

   Treball final de Grau (3105G14001)

   Estructures metàl·liques (3105G04039)

   Patologia i rehabilitació estructural (3105G11019)

   Patologia i rehabilitació de l'envolvent i els acabats (3105G11020)

   Manteniment d'edificis (3105G11021)

   Gestió integral de la prevenció (3105G11022)

   Sistemes de planificació d'obres i el seu control (3105G11023)

   Conjuntura econòmica del sector i anàlisi del negoci immobiliari (3105G11024)

   Introducció al control de costos de la construcció (3105G11025)

   Representació virtual de projectes d'interiorisme (3105G11026)

   Projectes d'acondicionament i instal.lacions (3105G11027)

   Pràctiques externes (3105G11028)

   Gestió i eficiencia energètica en l´edificació (3105G12033)

   Projecte de restauració arquitectònica (3105G12034)

   Projecte de restauració ambiental (3105G12035)

   Innovació tecnològica a la construcció (3105G12036)

   Saber veure l´arquitectura (3105G12037)

   Utopia i avantguarda (3105G12038)

   Teoria de la imatge (3105G12039)

   La forma de la ciutat (3105G12040)

   Arquitectura sostenible (3105G12041)