Curso actualmente no disponible
Xenium

Mosso d'Esquadra

Xenium
Semipresencial Barcelona ()

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Oposiciones
Metodología Semipresencial
  • Oposiciones
  • Semipresencial
Descripción

A tener en cuenta

· Requisitos

-Tenir la nacionalitat espanyola -Posseir el titol de Graduat en Educació Secundària, Graduat escolar, F.P.I. O altre equivalent. -No estar afectat per impediments fisics o psíquics que impossibilitin l`exercici normal de les funcions pròpies de les places objectes de la convocatòria. -No estar inclòs en el quadre d`exclusions mèdiques per a la convocatòria. -Haber complit 18 anys i menys de 35.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

¿Qué aprendes en este curso?

Policía local
Policía judicial

Temario

El temari sobre el qual versaran les 60 preguntes de l'exercici de coneixements de la primera prova és el següent:

ÀMBIT A: CONEIXEMENTS DE L'ENTORN

A.1 Història de Catalunya (part I): de la formació de Catalunya al segle XVIII.
1. L'antiguitat a Catalunya. 2. La Catalunya romana. 3. El naixement de Catalunya. 4. La Catalunya feudal (s. XI-XII). 5. L'expansió catalanoaragonesa (s. XIII-XIV). 6. La crisi de la baixa edat mitjana (s. XIV-XV). 7. L'art en l'època medieval: el romànic i el gòtic. 8. Catalunya en la monarquia hispànica (s. XVI-XVII). 9. La Guerra de Successió i l'Onze de Setembre. 10. Les transformacions del segle XVIII. 11. L'art en l'època moderna: el Renaixement, el barroc i el neoclassicisme.

A.2 Història de Catalunya (part II): la Catalunya contemporània (s. XIX-XX).

1. El segle XIX: la crisi de l'antic règim i la construcció de l'estat liberal. 2. Catalunya, fàbrica d'Espanya, i l'obrerisme. 3. La restauració borbònica i el catalanisme polític. 4. El primer terç del segle XX (1898-1931). 5. L'art a l'edat contemporània: el romanticisme, el modernisme i el noucentisme. 6. La República i la Guerra Civil. 7. La dictadura franquista. 8. La transició i la recuperació de l'autonomia. 9. El segle XX: del noucentisme a la postguerra.

A.3 Àmbit sociolingüístic.

1. Història de la llengua. 2. Varietats lingüístiques. 3. Àmbit sociolingüístic i marc legal.

A.4 Marc geogràfic de Catalunya i organització territorial.

1. Situació i divisió administrativa. 2. El relleu. 3. Els climes a Catalunya. 4. La xarxa hidrogràfica. 5. La vegetació. 6. La població.

A.5 Principals variables de l'estructura econòmica i social de Catalunya.

1. L'economia catalana. 2. L'estructura social de Catalunya. 3. La societat civil i la participació cívica a Catalunya.

A.6 El canvi social (part I): immigració i igualtat d'oportunitats dels homes i les dones.

1. Les migracions contemporànies. 2. La immigració a Espanya i Catalunya. 3. Models d'integració i marcs de convivència en la societat multicultural. 4. Les polítiques públiques en matèria d'immigració. 5. Règim jurídic: igualtat formal i igualtat material. 6. Igualtat d'oportunitats i discriminació positiva. 7. Les polítiques públiques en matèria d'igualtat d'oportunitats.

A.7 El canvi social (part II): les noves tecnologies de la informació.

1. La societat del coneixement i les noves tecnologies de la informació. 2. Efectes de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC). 3. Naixement de la societat de la informació. 4. Innovació i noves formes de comunicació: Internet. 5. Comunicació i control públic: nous espais de seguretat i noves alarmes socials.

A.8 El canvi social (part III): l'individu i l'equilibri ecològic.

1. La necessitat de l'ordenació ecològica i de l'equilibri dels ecosistemes. 2. Precedents de la presa de consciència. 3. El concepte de desenvolupament sostenible i l'Informe Brundtland. 4. La Cimera de Rio i l'Agenda 21. 5. L'Agenda 21 Local i la Carta d'Aalborg. 6. La situació a Catalunya.

ÀMBIT B: INSTITUCIONAL

B.1 L'Estatut d'autonomia de Catalunya (EAC).
1. Antecedents històrics i elaboració de l'EAC. 2. Caracterització jurídica de l'EAC. 3. Contingut i estructura de l'EAC. 4. Les competències de la Generalitat. 5. La reforma de l'EAC.

B.2 Les institucions polítiques de Catalunya.

1. La Generalitat com a institució d'autogovern de Catalunya. 2. El Parlament de Catalunya. 3. El president de la Generalitat i el Govern. 4. Les institucions de rellevància estatutària.

B.3 El Departament d'Interior.

1. Les funcions del Departament d'Interior. 2. Òrgans generals del Departament d'Interior. 3. L'àmbit de la seguretat: la Secretaria de Seguretat Pública. 4. La Direcció General de Seguretat Ciutadana (DGSC).

B.4 L'ordenament jurídic de l'Estat.

1. L'ordenament jurídic. 2. La Constitució espanyola. 3. La llei. 4. Les normes amb rang de llei. 5. El reglament. 6. Els tractats internacionals.

B.5 Els drets humans i els drets constitucionals. Les garanties dels drets.

1. Les declaracions de drets humans. 2. Els drets constitucionals. 3. La titularitat dels drets constitucionals. 4. Els drets constitucionals relacionats amb el procés penal. 5. Els deures constitucionals. 6. Les garanties normatives. 7. Les garanties institucionals: el Defensor del Poble. 8. Les garanties jurisdiccionals. 9. La suspensió dels drets constitucionals.

B.6 Les institucions polítiques de l'Estat.

1. Les Corts Generals. 2. El Govern. 3. La Corona. 4. Altres institucions de l'Estat.

B.7 Els òrgans jurisdiccionals: poder judicial i Tribunal Constitucional.

1. Poder judicial i potestat jurisdiccional. 2. El Consell General del Poder Judicial. 3. El Ministeri Fiscal. 4. El Tribunal Constitucional.

B.8 L'organització territorial de l'Estat.

1. Els models d'organització territorial. 2. L'Estat autonòmic a la Constitució de 1978. 3. Les comunitats autònomes. 4. Els municipis. 5. Les províncies. 6. Les comarques.

B.9 La Unió Europea.

1. Origen històric de la Unió Europea. 2. L'ordenament jurídic comunitari: dret comunitari originari i dret derivat. 3. Institucions comunitàries.

ÀMBIT C: SEGURETAT I POLICIA

C.1 Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat.
1. Les competències en matèria de seguretat ciutadana (Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra). 2. Les competències en matèria d'emergència i protecció civil. 3. Òrgans de coordinació en matèria de seguretat.

C.2 La coordinació entre administracions i cossos policials que actuen a Catalunya.

1. El concepte de coordinació policial. 2. La coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat. 3. La Llei d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

C.3 La policia de Catalunya: mossos d'esquadra i policies locals.

1. Síntesi de la història del cos de mossos d'esquadra. 2. Estructura i funcions del cos de mossos d'esquadra. 3. La policia local de Catalunya. 4. El desplegament de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra. 5. La policia de Catalunya: la policia del futur.

C.4 La funció policial en matèria de seguretat ciutadana.

1. La funció policial. 2. Les comissaries generals i la Comissaria General Territorial (CGTER). 3. L'àrea bàsica policial (ABP). 4. La regió policial (RP). 5. Altres serveis de la CGTER: la divisió de recursos operatius (DRO).

C.5 La funció policial en la investigació de delictes.

1. El concepte d'investigació. 2. El marc legal de la investigació. 3. Funcions de les unitats d'investigació. 4. Tècniques i mitjans d'investigació criminal. 5. Tipologia delictiva. 6. La formació en l'àmbit de la investigació criminal.

C.6 La funció policial en seguretat viària i trànsit.

1. Normativa bàsica sobre trànsit: el Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març. 2. El Reglament general de circulació. 3. El Reglament general de conductors. 4. El Reglament general de vehicles. 5. El Reglament del procediment sancionador.

C.7 Codi deontològic policial.

1. La deontologia policial. 2. El codi europeu d'ètica policial. 3. El marc deontològic dels principis bàsics d'actuació. 4. La policia en una societat multiètnica i la Carta de Rotterdam.

C.8 El marc legal de la seguretat de l'Estat: forces i cossos de seguretat.

1. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. 2. Principis bàsics d'actuació de les forces i cossos de seguretat. 3. Disposicions estatutàries de les forces i cossos de seguretat. 4. La policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

C.9 La construcció d'un espai de seguretat, justícia i llibertat: els acords internacionals.

1. La cooperació policial internacional: Interpol i Europol. 2. Els acords internacionals en matèria de seguretat: el sistema d'informació Schengen.

ÀMBIT D: ACTUALITAT

Coneixement de l'entorn polític i econòmic.
a) Nacional.
b) Internacional.

Nota importante

Modalidades: Presencial, Semipresencial y Online
GARANTIM LA TEVA PREPARACIÓ FINS QUE ACONSEGUEIXIS LA TEVA PLAÇA O ET RETORNEM EL 100% DELS TEUS DINERS.
Fora de Catalunya la formació és a distància.

Objetivos

El temari sobre el qual versaran les 60 preguntes de l'exercici de coneixements de la primera prova és el següent:
ÀMBIT A: CONEIXEMENTS DE L'ENTORN
A.1 Història de Catalunya (part I): de la formació de Catalunya al segle XVIII.
1. L'antiguitat a Catalunya. 2. La Catalunya romana. 3. El naixement de Catalunya. 4. La Catalunya feudal (s. XI-XII). 5.

Requisitos

-Tenir la nacionalitat espanyola
-Posseir el titol de Graduat en Educació Secundària, Graduat escolar, F.P.I. O altre equivalent.
-No estar afectat per impediments fisics o psíquics que impossibilitin l`exercici normal de les funcions pròpies de les places objectes de la convocatòria.
-No estar inclòs en el quadre d`exclusions mèdiques per a la convocatòria.
-Haber complit 18 anys i menys de 35.
-Alçada mínima d`homes: 1,70 m, dones: 1,60 m.
-No estar inhabilitat per a l`exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant el correponent document oficial.
-Posseir el carnet de conducir, categoria B.
-Declaració jurada per la qual prengui el compromís d`estar en possessió d'armes.

Compara para elegir mejor:
Ver más cursos similares