EMAGISTER CUM LAUDE
Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.

Nominaplus

Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.
Semipresencial Valladolid

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Subvencionado a trabajadores
Metodología Semipresencial
Lugar Valladolid
Inicio Fechas a elegir
  • Subvencionado a trabajadores
  • Semipresencial
  • Valladolid
  • Inicio:
    Fechas a elegir
Descripción

ESCUELA EUROPEA DE FORMACIóN CONTINUA. EEFC. TE PRESENTA EL SIGUIENTE CURSO CON EL QUE PODRáS FORMARTE Y DESARROLLARTE EN TU CARRERA PROFESIONAL. NO DEJES ESCAPAR LA OPORTUNIDAD DE ESTUDIAR EN UN CENTRO COMO ESCUELA EUROPEA DE FORMACIóN CONTINUA. EEFC.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas

Ubicación

Inicio

Valladolid
Ver mapa
47001

Inicio

Fechas a elegirMatrícula abierta

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Logros de este Centro

2019

¿Cómo se consigue el sello CUM LAUDE?

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 0 años en Emagister.

¿Qué aprendes en este curso?

Contratos
NominaPlus
IRPF
Modalidades de contratación

Temario

Área Informática: Ofimática Modalidade Mixta Data de Comezo 19-02-2008 Data de Remate 31-03-2008 Provincia Lugo Localidade LUGO Total Horas Lectivas 60 Horarios Horario: De luns a xoves de 20:00 a 22:30. Non hai clase a semana do 17 ao 23 de marzo. O curso levarase a cabo na modalidade mixta, por tanto os alumnos deberán realizar as horas presenciais do curso e os módulos de sensibilización medioambiental e formación para a igualdade que se levan a cabo a distancia. As datas e horarios indicados pertencen á parte presencial. Prezo Obxetivos Obxectivo Xeral:
Este curso ten por obxectivo dotar ó alumno da formación necesaria que lle permita levar a xestión laboral dunha empresa con axuda da aplicación informática NominaPlus Élite.

Obxectivos Específicos:
- Coñecer para que serve un programa informático de Nóminas, descargar NóminaPlus Elite, e instalalo no PC do alumno.

- Saber acceder ao programa, coñecer a súa estrutura de fiestras e botóns, aprender a manexar a axuda.

- Xestionar os ficheiros esenciais da aplicación, comúns a todas as empresas: táboas xerais, táboas de Seguridade Social e táboas de contratos.

- Obter de Internet calquera convenio colectivo e aprender a introducir a súa información nas táboas da aplicación

- Engadir unha empresa na aplicación e personalizala de acordo ás súas características particulares

- Xestionar o ficheiro de traballadores, peza fundamental na realización de nóminas, TC´s ou calquera outro documento laboral.

-Realizar nóminas de calquera tipo, imprimilas e pagalas. Aprender a manexar o ficheiro de incidencias, que permite a realización de nóminas que se saen do normal. Tamén o alumno deberá ser capaz de configurar os diferentes recibos salariais

- Obter documentos oficiais de tipo laboral: TC1, TC2, TA2S, 110, 145, 190, contratos, Certificado de Empresa, e Certificado de Retencións. Tamén o alumno deberá ser capaz de configurar os diferentes impresos laborais.

- Que o alumno aprenda a manexar as ferramentas de control da información en Nominaplus: as listaxes, mapas e gráficos.

- Comprender as necesidades de seguridade da información laboral e coñecer as ferramentas para logralo: control dos usuarios e copias de seguridade dos datos.

Obxectivos do módulo "Sensibilización Ambiental":
-Preténdese concienciar ós asistentes da necesidade de adoptar unha serie de boas prácticas dende o punto de vista medioambiental.
-Coñece-las principias técnicas empregadas na actualidade para reducir as emisións contaminantes á atmosfera.
-Coñece-los principais tratamentos empregados na eliminación de substancias contaminantes presentes nas augas residuais.
-Coñecer-las principais alteracións que poden ter lugar no solo.
-Coñece-la definición e caracterización dos diferentes tipos de residuos especialmente os problemas asociados á contaminación acústica.

Obxectivos do módulo "Formación para a Igualdade de Oportunidades":
-Sensibilizar ós participantes das vantaxes das Políticas de Igualdade.
-Coñecer as informacións básicas para traballar a igualdade de oportunidades.
-Remarcar a aportación positiva que tódalas persoas poden facer á sociedade.
Programa Módulo 1: Familiarización con Nominaplus
Para qué serve NominaPlus e calquera programa de xestión laboral?
Obxectivo do curso
SP NominaPlus Elite
Instalación de NominaPlus
Instalación Monopuesto e en rede.
Desinstalación.
Configuración de Nominaplus
Periféricos.
Aparencia
Módulo 2:Enlace de Nominaplus con outras aplicacións de SP
-Entrada ao programa
-Pantalla xeral de Nominaplus
A barra de título - A barra de menús - A barra de botóns - Área de traballo - Barra de estado -
-Botóns máis comúns en calquera fiestra
-O menú fiestra
-O menú axuda
Contido - Índice - Buscar - Documentación adicional - Acerca de... - Sabías que... -
-O menú Se on-line
Rexistrarse en Se on-line - Buscador de Se on-line
-Menú Util.
Configuración aparencia de Nominaplus.
Organización de ficheiros.
Ferramentas.
Axenda.
Avisos de Inicio.
Barra de botóns.
Utilidades de xestión: cálculo de liquidacións e elevación a bruto.

Módulo 3:Os ficheiros comúns
-Táboas xerais
-Clasificación xeográfica - Calendario de traballo - Control de ausencias - Ficheiros oficiais - -Ficheiro de sucursais bancarias - Presentador -
-Táboas SS.SS./retencións
-Réxime Xeral - Entidades e Epígrafes de accidentes -
-Ficheiro de contratos de traballo

Módulo 4: Introdución de convenios colectivos
-Datos de convenio
-Conceptos retributivos - Incapacidade Temporal de Convenio - Categorías profesionais -
-Actualizacións salariais
-Os ficheiros comúns

Módulo 5: Crear unha empresa. Configurar empresa.
-Engadir unha empresa.
-Datos de Empresa:
Datos Identificativos - Datos bancarios - Centros de traballo - Datos fiscais - Xestión de conceptos retributivos - Xestión de IT´s -
-Enlace con ContaPlus .

Módulo 6: O ficheiro de traballadores
-Datos de Traballador
Xeral - Profesional - Antigüidade e forma de pago - Datos contables - Histórico - Histórico salarial - Nóminas - Outros aspectos
Xestión conceptos do traballador - Cálculo do % de retención por IRPF

Módulo 7: Elaboración de nóminas
-Confección de nóminas (1)
Cálculo de nóminas - Visualización de nóminas - Impresión de nóminas -
-Confección de nóminas (2)
Incidencias por ausencias - Retribucións non habituais - Incidencias masivas -
-Pago de nóminas
Pago en metálico - Pago con cheque - Pago por transferencia -
-Contabilización da nómina.
-Configuración do recibo salarial

Módulo 8: Obtención de impresos oficiais
-Configuración de documentos.
-Seguridade Social
Boletíns de cotización: TC-1 e TC-2 - Partes de alta e baixa: TA 2/S -
-Axencia Tributaria
Cálculo da porcentaxe de retención aplicable - Ingreso de retencións: 110 e 111 -Resumo anual de retencións: 190 -Certificados de retencións - Os ficheiros de acumulados de retencións
-I.N.E.M.
Contratos de traballo - Certificados de empresa

Módulo 9: Informes e gráficos en Nominaplus
Estatísticas e informes estándar
Estatísticas e informes configurables
Gráficos
Emisión dun gráfico - Configuración dun gráfico - Informes en Excel

Módulo 10:Seguridade en NominaPlus
-Creación de usuarios e asignación de accesos
-Creación de usuarios - Asignación de accesos - Entrada ao programa
-Os grupos de usuarios
-Facer copias de seguridade
-Recuperar copias de seguridade

MÓDULOS

(5 horas) Sensibilización Ambiental
-Concepto de Medio ambiente
-O Deterioro do Medio Natural
Contaminación atmosférica.
Contaminación do solo
Contaminación das augas
Contaminación acústica
Impacto paisaxístico e Ocupación do solo

(5 horas) Formación para a igualdade de Oportunidades
-Concepto de iguladade: introducción. o concepto de igualdade
-Políticas, programas e leis de igualdade
-As accións positivas. o mainstreaming de xénero
-Os plans de igualdade
-Novo contrato social mulleres-homes: obxectivos e estratexias