Personal Subaltern

Grup prepara't

Preparación de oposiciones

Semipresencial Tarragona

hasta 150 €

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Descripción

  • Tipología

    Oposiciones

  • Metodología

    Semipresencial

  • Lugar

    Tarragona

Información importante

Administración: Ayuntamientos y administraciones locales

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Tarragona
Ver mapa
Av. Paisos Catalans 15, local C, 43007

Inicio

Consultar

A tener en cuenta

o Haver complert els 18 anys i no excedir l’edat de jubilació o Tenir la nacionalitat espanyola o pertànyer a un dels Estats Membres de la Unió Europea o Estar en possessió de la titulació exigida segons les bases de la convocatòria ( Certificat d’Escolaritat o equivalent; Graduat Escolar, Graduat en ESO o equivalent) o No haver estat separat mitjançant expedient administratiu del servei de qualsevol Administració Pública. o No tenir en curs cap causa legal de incompatibilitat o incapacitat legal.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Opiniones

Temario

v PROVES

o PRIMERA PROVA: consta de tres exercicis de caràcter obligatori i eliminatori:

§ Primer exercici: qüestionari de 20 preguntes sobre el contingut dels temes 1 al 6 i de 30 preguntes sobre el contingut dels temes 7 al 10 del programa de temes publicats, amb quatre respostes alternatives

§ Segon exercici: qüestionari de 20 preguntes amb quatre opcions de resposta per valorar la comprensió d’instruccions i la resolució d’operacions aritmètiques en un temps aproximat de 30 minuts.

§ Tercer exercici: qüestionari d’entre 40 i 60 preguntes sobre el perfil professional en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies del Cos Subaltern de la Generalitat.

o SEGONA PROVA: consta de dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori:

§ Primer exercici: resoldre per escrit un supòsit pràctic sobre les tasques pròpies del Cos. El Tribunal fixarà el temps que no serà superior a 45 minuts. La qualificació serà de 0 a 10, i la puntuació mínima per superar-lo és de 5.

§ Segon exercici: exercici de coneixements de llengua catalana de forma escrita i oral. Estaran exempts els aspirants que acreditin estar en possessió del certificat de nivell intermig de català (nivell B) o superior.

v ÀREES TEMÀTIQUES

o Part General: Constitució Espanyola, Estatut d’Autonomia de Catalunya, funció pública etc. (7 temes)

o Part Específica: funcions cos subaltern, instal·lacions elèctriques, primers auxilis etc. ( 3 temes)

Información adicional

Observaciones: Fiquem al teu abast tutories individualitzades per preparar la teva oposició. Grup Prepara’t confecciona un sistema d’estudi personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Personal Subaltern

hasta 150 €