Curso actualmente no disponible
Escola Sert Coac

Planejament Urbanístic Derivat V: Plans Especials en Sol no Urbanitzable

Escola Sert Coac
En Lleida ()

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Curso
Horas lectivas 18h
  • Curso
  • 18h
Descripción

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Temario

A qui va dirigit

Dirigit a arquitectes, altres professionals i estudiants interessats en iniciar-se i aprofundir en l'exercici de la pràctica del planejament urbanístic, tant des de la pràctica liberal com dins del marc de l'administració pública.

Objectius

Vol capacitar a l’arquitecte en la pràctica del planejament urbanístic, tant en el que respecte a l’elaboració del planejament com en la seva avaluació i aplicació.

Conèixer els criteris de projecció i valoració dels aspectes fonamentals del planejament urbanístic i de les tasques dels diferents tècnics implicats en la seva redacció i avaluació.

Comprendre els diferents punts de vista i interpretar la normativa.

Programa

Jornada 1

EL MARC DE REFERÈNCIA DELS PEU EN SNU.

· Contingut del mòdul, qüestionari i practiques. A càrrec de Clara Galiano, arquitecte, cap del Servei de Documentació i Estudis de la DGU.

· Marc territorial, urbanístic i sectorial. Compliment de les determinacions del planejament. Requeriments bàsics dels plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable. A càrrec de Xavier Canosa, arquitecte.

· Marc legal urbanístic i sectorial. Tipologies de PEU en sòl no urbanitzable definides per la llei. Compliment de les determinacions de caràcter sectorial. Règim transitori. Procediment de tramitació. A càrrec de M. Dolors Vergés, jurista, secretària de la Comissió d’urbanisme de Catalunya.

Jornada 2

LES NOVES INFRAESTRUCTURES EN EL MEDI RURAL.

. Coordinació de les determinacions sectorials amb les urbanístiques. Tipologies de PEU: determinacions singulars i requeriments. Exemples de PEU d’infraestructures de comunicacions. Exemples de PEU d’infraestructures de serveis. A càrrec de Camil Cofan, arquitecte, cap del Servei territorial d’urbanisme de Girona.

Jornada 3

LES INSTAL·LACIONS DE LLEURE I TURISME RURAL

. Les limitacions de la legislació sectorial. La coherència amb la planificació territorial i sectorial. Gestió del medi rural versus l’activitat turística i de lleure. Criteris de contingut. Exemples d’usos i activitats que han requerit la formulació d’un PEU. Procediment: documentació i tramitació. Obligacions dels propietaris. A càrrec de Clara Galiano i Núria Camps, jurista, Secretària de l’ajuntament de La Vall d’en Bas.

Jornada 4

ESTUDI D’IMPACTE PAISATGISTIC DE LES ACTIVITATS EN SNU

· Contingut basic de l’estudi d’impacte paisatgístic requerit en les diferents tipologies de PEU. Bones practiques. A càrrec de Jaume Busquets, geògraf

· Practiques de PEU; tres supòsits, dels quals cada alumne n’escollirà un. Temps destinat al desenvolupament dels exercicis. Tutora Clara Galiano

Jornada 5

GESTIÓ DELS VALORS EN SNU

· La preservació del paisatge versus l’explotació dels recursos naturals i el foment activitat econòmica pròpia del SNU. Exemples de planejament i actuació: El PEU del pantà de Sant Antoni. A càrrec de Carles Llop.

Jornada 6

CONCLUSIONS

· Exposició dels exercicis per part dels alumnes. Comentaris des del punt de vista de l’adequació a la legalitat. A càrrec de M. Dolors Vergés.

· Conclusions i síntesi dels aspectes més rellevants del curs

A càrrec d’en Agustí Serra, arquitecte, responsable de sostenibilitat urbana de la DGU.


Compara para elegir mejor:
Ver más cursos similares