Fundación Laboral de la Construcción.

TPC PART COMU + PART ESPECIFICA PER OFICI (PRL PER TREBALLS DE PALETERIA, VI CONVENI)

Fundación Laboral de la Construcción.
En Badalona

Curso gratis
subvencionado por el Estado
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Subvencionado
Lugar Badalona
Horas lectivas 20h
Inicio Fechas a elegir
  • Subvencionado
  • Badalona
  • 20h
  • Inicio:
    Fechas a elegir
Descripción

Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com a pràctic, que li permetin l'aplicació de tècniques segures de treball durant l'execució de les unitats d'obra que dugui a terme.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas

Ubicación

Inicio

Badalona (Barcelona)
Ver mapa
Avda. de la Comunitat Europea, 32, 08917

Inicio

Fechas a elegirMatrícula abierta

A tener en cuenta

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

"Saber identificar què activitats, sistemes d'execució, materials i equips de treball s'inclouen en el concepte de l'ofici d'obra de paleta. Diferenciar els riscos específics inherents a les tasques, equips de treball i àrees de la unitat d'obra concreta així com conèixer les tècniques preventives específiques per a la seva aplicació en cada cas. Aprendre a utilitzar els mecanismes tant per a la verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn, com per a la planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu. Saber identificar què riscos es deriven de la interferència entre activitats. Conèixer quins són els drets i deures en matèria preventiva. Assimilar la importància de la participació i de la implicació de cada treballador en l'aplicació de la prevenció en les unitat d'obra que desenvolupi. Adquirir nocions sobre el marc normatiu general i específic d'aplicació."

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Qué aprendes en este curso?

Equipos
Maquinaria industrial
Riesgos profesionales
Riesgos
Técnicas preventivas
Prevención de riesgos
Prevención
Seguridad industrial
Mantenimiento
Equipos de protección

Temario

CONTENIDO

Continguts de la part comuna:
1) Tècniques preventives.
– Mitjans de protecció col·lectiva.
– Equips de protecció individual.
– Senyalització.
2) Mitjans auxiliars, equips i eines.
3) Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
– Riscos.
– Coneixement de l'entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
– Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
4) Interferències entre activitats.
– Activitats simultànies o successives.
5) Drets i obligacions.
– Marco normatiu general i específic.
– Organització de la prevenció de riscos laborals.
– Participació, informació, consulta i propostes.
6) Primers auxilis i mesures d'emergència

Continguts de la part específica:
1.‐ Definició dels treballs.
– Façanes (fàbrica de maó i revestiment de ciment).
– Distribució interior (envans).
– Materials (ceràmics, cartró‐guix, escaiola,…).
2.‐ Tècniques preventives específiques.
– Identificació de riscos.
– Avaluació de riscos del lloc (genèrica). .
– Mitjans auxiliars: bastides, plataformes de treball,….
– Equips de treball i eines: Riscos i mesures preventives.
– Manipulació manual de càrregues.
– Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases H i P,…).
El programa especificat es correspon amb l'establert en l'Annex XII apartat 2 del VI Conveni General del Sector de la Construcció

Compara para elegir mejor:
Ver más cursos similares