Curso

En Lleida

230 € IVA inc.

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Descripción

 • Tipología

  Curso

 • Lugar

  Lleida

 • Horas lectivas

  10h


Dirigido a: Arquitectes, arquitectes tècnics i tècnics que necessitin aplicar en la seva tasca professional tema d’urbanisme.

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Lleida
Ver mapa
Enric Granados, 5, 25006

Inicio

Consultar

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Temario

Objectius:

Aquest curs pretén donar una visió global de la legislació que regula l’urbanisme a Catalunya, -bàsicament el Text refós de la Llei d’urbanisme i el seu Reglament, així com altra normativa d’incidència urbanística-, amb la voluntat de fer-la més entenedora per als assistents, aclarint dubtes i interpretacions, des de l’òptica de la pràctica professional del ponent.

Continguts:

Dia 1

I.- Introducció. Conceptes bàsics.

 • El marc legal a Catalunya. Legislació urbanística, sectorial i ambiental.

II.- Règim urbanístic i classificació del sòl

III.- Figures de Planejament.

 • El planejament general urbanístic:
  • Pla Director Urbanístic,
  • Pla d'Ordenació Urbanística Municipal,
  • Normes de Planejament.
 • El Planejament derivat:
  • Plans Parcials Urbanístics,
  • Plans Parcials Urbanístics de Delimitació,
  • Plans de Millora Urbana,
  • Plans Especials Urbanístics.
  • Criteris d’ordenació, regulació i formalització gràfica.

Documentació:

 • Legislació: LU, RLU, LS, Modif 1/07, 26/2009,
 • MUC: standard d’intercanvi de dades
 • RPUC: guia utilització
 • Llistat d’organismes que poden emetre informes sectorials
 • Criteris de sistematització del planejament.

Dia 2

IV.- Figures del planejament urbanístic. Formulació i tramitació
.

 • Actes preparatoris, suspensió de tramitacions i de llicències
 • Formulació i tramitació de les figures de planejament
 • El suport informàtic. Publicació al DOGC, RPUC, MUC.

V.- Gestió urbanística. Polígons d’actuació urbanística, sistemes d’actuació.

VI.- La tramitació mediambiental dels planejaments urbanístics

Documentació:

 • Síntesi del marc legal urbanístic per a POUMS, PPU i PMU
 • Esquema general POUM.

Dia 3

VII- el Pla Territorial Parcial de Ponent, Determinacions generals sobre les tramitacions de plans, i sobre els projectes en sòl no urbanitzable. Els Plans Directors Urbanístics de desenvolupament del planejament territorial.

VIII.- Altres figures urbanístiques:

 • Els plans especials que afecten més d’un municipi i/o classe de sòl
 • Plans especials de parcs solars i eòlics Decret 147/2009
 • Plans especials d’infraestructures i sistemes, llei 26/2009
 • Els plans especials de catàleg de masies i cases rurals.
 • El Decret de Mobilitat 344/206, Llei 9/2003.

IX- El sòl no urbanitzable. Criteris Generals. Règim d’ús del sòl no urbanitzable:

 • Procediment per a l’aprovació de projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable.
 • Procediment per a l’aprovació de determinats projectes de noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable.
 • Procediment per a l’aprovació de projectes de reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable.

X- Règim d’ús provisional del sòl: usos i obres de caràcter provisional i procediment per a l’autorització d’usos provisionals del sòl i d’obres de caràcter provisional.

Documentació:

 • Criteris en sòl no urbanitzable DGU
 • Directrius dels catàlegs de masies i cases rurals
 • Guia estudis de paisatge.

Dia 4

XI- Anàlisi de casos pràctics:

 • POUM:
  • POUM d’escassa complexitat: Normes de Planejament:
  • POUM nucli muntanya
  • POUM nucli plana.
 • Modificació puntual de planejament general:
  • Modificació normativa: increment densitat sectors
  • Modificació en SUC: alineacions, increment aprofitaments, canvis d’ús, transformacions, volumetries, delimitació poligonal.
  • Modificació en SUD: ampliacions, càrregues externes
  • Modificació zones verdes.
 • Altres tipus d’expedients de planejament general:
  • Errades materials
  • Refosa de planejament.
 • Pla Parcial:
  • Residencial
  • Industrial.
 • Pla de Millora Urbana:
  • Transformació residencial
  • Ordenació de volums.
 • Pla Especial:
  • Infraestructures
  • Catàleg
  • Protecció.
 • Projecte en SNU residencial:
  • Habitatge rural
  • Temporers.
 • Projecte en SNU. Instal·lació d’interès públic:
  • Energies renovables
  • Residus
  • Educació en el lleure.
 • Projecte en SNU. Construcció pròpia d’una activitat agrícola:
  • Magatzem
  • Ampliació granja.
 • Catàleg de Masies i Cases Rurals:
  • Catàleg
  • DT12 Dl 1/2005.

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Urbanisme

230 € IVA inc.