ADAMS Formación

Zeladors ics

ADAMS Formación
En Girona y Barcelona

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Oposiciones
Lugar En 2 sedes
Inicio Junio
otras fechas
Descripción

  La Generalitat aprova l'oferta d'ocupació pública més important dels darrers anys: més de 7.700 places
Previsió de la distribució de las 2.400 places Institut Català de Salut per categories de la oferta pública 2017 segun fonts sindicals

Instalaciones (2) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Junio
Barcelona
C/Bailén, 126, 08009, Barcelona, España
Ver mapa
Junio
Girona
C/Cor de Maria, 8, 17002, Girona, España
Ver mapa
Inicio Junio
Ubicación
Barcelona
C/Bailén, 126, 08009, Barcelona, España
Ver mapa
Inicio Junio
Ubicación
Girona
C/Cor de Maria, 8, 17002, Girona, España
Ver mapa

A tener en cuenta

· Requisitos

Certificat d'estudis o equivalent

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Logros de este Centro

2018

¿Cómo se consigue el sello CUM LAUDE?

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 8 años en Emagister.

¿Qué aprendes en este curso?

Català
BASIC
Institut de Salut Català
Medicina
Enfermería
Sistema Sanitario
Plan de salud en Catalunya
Estatut
Protocolo para la prevención
Bioética

Temario

Segons la convocatòria anterior TEMARI TRANSVERSAL PER A TOTES LES CATEGORIES
 1. La Llei d’ordenació sanitària de Catalunya. El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT): Disposicions comunes als centres, serveis i establiments sanitaris integrats en el SISCAT. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària: Dret d’informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient.
 2. L’empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l’Institut Català de la Salut. Els Estatuts de l’Institut Català de la Salut. Competències de l’Institut Català de la Salut.
 3. L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d’aplicació,drets i deures, adquisició i pèrdua de la condició de personal estatutari, actualització de coneixements, retribucions, incompatibilitats.
 4. L’Estatut bàsic de l’empleat públic: objecte i àmbit d’aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.
 5. Sistemes d’incentivació i promoció professionals: la carrera professional, la direcció per objectius i la retribució variable.
 6. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal: àmbit d’aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades.
 7. Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. El reglament dels serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
 8. Llei17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: Objecte i finalitats. Principis d’actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: Objecte i finalitats.
 9. Principis generals de la Bioètica. El secret professional: concepte i regulació jurídica.
 10. Qualitat: Concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa- efecte.
 11. Ofimàtica. Intranet, internet, correu electrònic. Accés i continguts d’atenció al professionals mitjançant el lloc web per als professionals de l’Institut Català de la Salut.
TEMARI ESPECÍFIC PER A LA CATEGORIA DE ZELADOR/A
 1. Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats.
 2. Les funcions de zelador en els centres hospitalaris i d’atenció primària a l’Institut Català de la Salut. Facturació a tercers: supòsits i conceptes facturables. Normes bàsiques de funcionament d’instal·lacions d’electricitat, gas, aigua, calefacció, aire condicionat i alarmes.
 3. Atenció a la ciutadania. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Iniciatives, reclamacions, queixes, suggeriments, agraïments i peticions. Habilitats socials i comunicatives. El dret a la informació i la confidencialitat.
 4. Històries clíniques: concepte i confidencialitat. Tècniques de control d’arxiu i documentació : Conservació o destrucció de documents. Gestió de documents electrònics.
 5. Introducció a la informàtica. Ofimàtica bàsica: 1) Microsoft Word, nivell bàsic: elements de l’entorn Word, edició bàsica de Word, gestió de fitxers (obrir, guardar i crear nous documents). Plantilles. Formats de caràcter bàsics. Control d’alineació i sagnats. Format de paràgraf, espais i salts de línea. Vistes de pagina. Opcions de revisió gramatical. Ortografia. Configurar la pàgina. Imprimir documents i configurar impressora. Marges i subratllat. 2) Microsoft Excel, nivell bàsic: L’entorn del programa Excel, cel·les, llibres (crear, guardar i recuperar), rang, files i columnes, cercar i reemplaçar, format de cel·la, format de pàgina i impressió, fulls i llibre, formules i funcions, finestres.
 6. Prevenció de riscos laborals: Riscos a l’àmbit sanitari. Risc biològic, tipus d’agents biològics, vies d’entrada i contagi; actuacions preventives bàsiques pel que fa al risc biològic. Factors associats a l’ergonomia: manipulació manual de càrregues, mobilització i trasllat de malalts. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat vial i equips de treball. Actuacions en cas d’emergència: incendis. Riscos psicosocials: Organització del treball. Jornades perllongades i torns. Situacions de violència.
 7. Perfil competencial: Perfil competencial: Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Capacitat resolutiva i presa de decisions. Comunicació i persuasió. Planificació, organització i priorització.
Segons la convocatòria anterior FASE D'OPOSICIÓ Consisteix en la realització de 4 proves de caràcter obligatori i eliminatori i una prova de caràcter voluntari i no eliminatori que podrà acordar prèviament el tribunal corresponent, d'acord amb el previst a la base 6.2.1 de les bases generals. Primera prova

Una prova consistent a realitzar un test sobre el contingut del temari previst a les bases de la convocatòria especifica. Aquest exercici el superarà, com a màxim, un nombre de persones igual al 300% de les places a cobrir.

La puntuació màxima és de 100 punts. El tribunal fixarà prèviament el temps per la realització de la prova i el criteri per determinar la puntuació que s'haurà de superar per aprovar l'exercici. En tot cas, la puntuació mínima de superació de l'exercici és de 5 punts en base a 10.

Les persones que no superin la puntuació esmentada estan excloses de la convocatòria.

Segona prova

Coneixement de la llengua catalana i castellana

Primer exercici de coneixement de llengua catalana que consta de dues parts obligatòries:

 • Primera part: que avalua el domini de l'expressió escrita
 • Segona part: s'avaluarà la capacitat d'expressió oral mitjançant la lectura d'un text en veu alta o una conversa sobre temes generals.

Segon exercici és el de coneixement de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola)

Tercera prova

Consisteix a resoldre per escrit un supòsit pràctic o més d'un que el tribunal ha de determinar.

Per a la realització d'aquesta prova el tribunal podrà determinar si els aspirants poden disposar del material i la documentació en suport paper que creguin convenient.

Quarta prova

Adreçada a acreditar les competències de la categoria corresponent.

El tribunal corresponent prèviament fixarà si les proves tercera i quarta s'han de fer el mateix dia o en dies diferents, el temps per realitzar-les i el criteri per determinar la puntuació per aprovar-les. El valor conjunt de les proves és de 100 punts.