Opos Garvi

Administratius Institut Català de la Salut

Opos Garvi
A Distancia

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Oposiciones
Metodología A distancia
Lugar Vilanova i la geltru
Duración Flexible
  • Oposiciones
  • A distancia
  • Vilanova i la geltru
  • Duración:
    Flexible
Descripción

Objetivo del curso: Superación de la fase de oposición de la convocatoria: Cuestionario 75 preguntas sobre el temario (29 temas) Cuestionario sobre ofimática.
Dirigido a: A personas que quieran desarrollar funciones de administrativo en centros de atención primaria o hospitales gestionados por el Instituto Catalán de la Salud.

Información importante

Administración: Generalitat de Catalunya

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Consultar
Vilanova i La Geltru
Rambla Josep Antoni Vidal, 11 - 1ª planta, 08800, Barcelona, España
Ver mapa
Inicio Consultar
Ubicación
Vilanova i La Geltru
Rambla Josep Antoni Vidal, 11 - 1ª planta, 08800, Barcelona, España
Ver mapa

A tener en cuenta

· Requisitos

Nacionalidad española o comunitaria 16 años Titulación académica Bachiller o equivalente Nivel C de catalán

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Qué aprendes en este curso?

Català
Catalán básico
Catalán jurídico

Temario

Formación cursos y oposiciones semipresencial y online para personas de El Garraf: Vilanova, Sitges, Sant Pere de Ribes, Les Roquetes de Sant Pere de Ribes, Cubelles; Baix Penedès: El Vendrell, Calafell, Segur de Calafell; Alt Penedès: Vilafranca del Penedès, Sta.Margarita i els Monjos, Sant Sadurní de Noia; Anoia:Igualada.Baix Llobregat: Castelldefels, Gavà, l'Hospitalet de Llobregat, El Prat. Cursos y Oposiciones online para toda España.

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5369 – 29.4.2009 35409
Càrrecs i personal
ANNEX
Temari de la categoria professional d’administratiu/va
I. Dret constitucional. Organització política i administrativa de l’Estat.
Tema 1
La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures
fonamentals.
Tema 2
Les Corts Generals: composició, organització i atribucions. L’organització
territorial de l’Estat. Les comunitats autònomes: constitució i competències. El
inançament de les comunitats autònomes.
Tema 3
Estatut d’autonomia de Catalunya: concepte, contingut. Drets i deures de la
ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la
Generalitat de Catalunya: tipologia. Institucions de la Generalitat de Catalunya.
II. Administració Pública. Formes de govern i d’administració. L’empresa pública.
El dret administratiu.
Tema 4
Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals.
Tipus d’òrgans. L’Administració institucional o instrumental. L’organització administrativa.
La competència administrativa: concepte i alteracions. El sector públic
empresarial. Els consorcis i les fundacions.
Tema 5
L’empresa pública Institut Català de la Salut. Règim jurídic, objectius, funcions
i principis de gestió. Organització de l’Institut Català de la Salut. La prestació de
serveis sanitaris i sociosanitaris. Règim de personal, econòmic i patrimonial.
Tema 6
L’administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. Jerarquia. El
reglament: concepte i classes. Fonament i límits de la potestat reglamentària.
Tema 7
L’acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. El
silenci administratiu i els actes presumptes. La notiicació i la publicació.
Tema 8
El procediment administratiu. Fases del procediment administratiu. Els terminis
administratius.
Tema 9
Els recursos administratius. Concepte i classes. La responsabilitat de les administracions
públiques.
Tema 10
Els contractes del sector públic: tipologia i característiques essencials. La contractació
electrònica. Requisits per contractar amb el sector públic: la capacitat i
la solvència de l’empresari. La classiicació empresarial i el registre d’empreses
licitadores. Les prohibicions per contractar.
III. Àrea de recursos humans.
Tema 11
L’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut. Normes generals de
la llei. Objecte. Àmbit d’aplicació. Normes sobre el personal estatutari. Principis i
criteris d’ordenació del règim estatutari.

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5369 – 29.4.2009 35410
Càrrecs i personal
Tema 12
Classiicació del personal estatutari. Criteri de classiicació. Personal estatuari
sanitari. Personal estatutari de gestió de serveis. Personal estatutari ix. Personal
estatutari temporal. Drets i deures: individuals i col·lectius.
Tema 13
Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim
disciplinari. Incompatibilitats. Representació, participació i negociació col·lectiva.
Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals.
Tema 14
Adquisició, pèrdua i renúncia a la condició de personal estatutari ix. Provisió,
selecció i promoció interna. Mobilitat del personal. Carrera professional. Retribucions.
Tema 15
II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de
treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut. Sistemes d’incentivació
i promoció professional: la carrera professional i la retribució variable per compliment
d’objectius. Polítiques d’ocupació. Mesures de reordenació de la prestació
assistencial i millores laborals.
Tema 16
El sistema espanyol de la Seguretat Social. La Llei de bases. Principis informadors.
El Text refós de la Llei general de la Seguretat Social: estructura i contingut.
La Llei 24/1997, de 15 de juliol, de consolidació i racionalització del sistema de
Seguretat Social.
Tema 17
La constitució de la relació jurídica d’assegurament. Inscripció d’empreses.
Ailiació, altes i baixes: procediment, cotització. Bases i tipus de cotització. Subjectes
obligats i responsables de la cotització. Acció protectora: contingències i
prestacions.
Tema 18
L’estatut bàsic de l’empleat públic. Àmbit d’aplicació. Principis generals. Afectació
al règim jurídic del personal estatutari dels serveis de salut.
IV. Àrea econòmica i inancera.
Tema 19
La comptabilitat pública. Conceptes generals. La comptabilitat de les empreses
públiques. Elements de la comptabilitat de l’Institut Català de la Salut. Els estats
inancers de l’Institut Català de la Salut.
Tema 20
El pressupost de l’Institut Català de la Salut en el marc del pressupost de la Generalitat
de Catalunya. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost. El
cicle pressupostari. Procedència dels recursos de l’Institut Català de la Salut.
Tema 21
Execució del pressupost de l’Institut Català de la Salut. Execució de les despeses.
Execució dels ingressos. El control inancer permanent. Documents comptables
i pressupostaris. Els crèdits pressupostaris i les modiicacions. El control pressupostari.
V. Prevenció de riscos laborals.
Tema 22
El marc jurídic de la prevenció de riscos laborals a Espanya: principis generals.
El Reglament dels serveis de prevenció.

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5369 – 29.4.2009 35411
Càrrecs i personal
Tema 23
Especial referència a l’àmbit de la Funció Pública a Catalunya. Els serveis de
prevenció de riscos laborals per al personal al servei de la Administració de la
Generalitat. El pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics
en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya de 28 de juliol de 2005. La detecció i prevenció de l’assetjament
sexual i moral al lloc de treball.
VI. Organització del treball i sistemes d’informació.
Tema 24
Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració
electrònica a Catalunya. La informàtica com a eina de suport en els processos
administratius i assistencials derivats de l’actuació de l’Institut Català de la Salut.
Protecció de dades de caràcter personal.
Tema 25
Oimàtica: bases de dades. Tractament de textos. Fulls de càlcul. Presentacions
electròniques. Internet. Intranet. Correu electrònic.
Tema 26
Organització, mètode de treball i els circuits administratius. El treball en equip.
Els serveis d’informació administrativa. Cartes de serveis. La qualitat a l’administració
pública. Estructura del Model Europeu d’Excel·lència Empresarial (EFQM).
El model d’acreditació d’hospitals. El procés de millora contínua.
Tema 27
Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Drets i deures de la persona usuària. Atenció
integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Habilitats
comunicatives. Iniciatives, reclamacions, queixes i peticions.
Tema 28
Recepció i registre de documents. Organització del documents administratius.
Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió
del documents electrònics. Certiicació digital i signatura electrònica. Organització
i normativa dels arxius clínics. Història clínica.
Tema 29
Redacció de documents administratius i tipologia de documents. Terminologia
sanitària: conceptes bàsics. Terminologia de proves diagnòstiques. Classiicació de
dades clíniques. Conjunt mínim bàsic de dades (CMBD): variables que contempla.
Terminologia de diagnosis: principal, secundari i complicació.


Compara para elegir mejor:
Ver más cursos similares