Curso actualmente no disponible
Xenium

Auxiliar Administratiu Ajuntament de Barcelona

Xenium
En Barcelona ()

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Oposiciones
  • Oposiciones
Descripción

Objetivo del curso: 1) La constitució de 1978: Idea general, drets i deures fonamentals. 2) La monarquia. El poder legislatiu. El govern. El poder judicial. 3) L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: Idea general. Organització de la Comunitat Autònoma. El Consell Executiu. El Parlament. El Govern.

A tener en cuenta

· Requisitos

- Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya. - Posseir títol d'ensenyament secundari obligatori, graduat escolar, formació professional de 1r grau o equivalent.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Temario

1) La constitució de 1978: Idea general, drets i deures fonamentals.
2) La monarquia. El poder legislatiu. El govern. El poder judicial.
3) L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: Idea general. Organització de la Comunitat Autònoma. El Consell Executiu. El Parlament. El Govern.
4) La Carta Municipal. Antecedents històrics. Principals continguts.
5) El Municipi: Elements que l'integren. Estructura política i executiva de l'Ajuntament de Barcelona.
6) Història de Barcelona i coneixements de les principals vies de la ciutat i edificis emblemàtics i/o places importants de la ciutat.
7) Els funcionaris de l'Administració Local: Classes, deures i drets.
8) La protecció civil a l'Ajuntament de Barcelona: organització. Plans d'emergència.

Segona part:

1) Teoria del foc: Foc o combustió. Elements del foc. Tipus de combustible. Comburent. Energia d'activació. Velocitat de propagació. Productes de combustió.
2) Classificació dels focs. Transmissió de calor: Classes de focs. La transmissió del calor.
3) Propagació d'un incendi en un edifici: Origen del focus. Propagació. Comportament dels materials de construcció davant del foc. Actuació dels elements de construcció en la transmissió del foc. Formes d'actuar.
4) Agents i productes extintors: Extinció d'incendis, agents o productes extintors.
5) Tipus d'extintors instal·lacions fixes: Hidrants. Equips de mànega. Mànegues.

Llances. Sistemes d'unió entre mànegues. Motobombes i altres sistemes de pressió. Conceptes d'aspiració i impulsió. Instal·lacions fixes d'extinció.

6) Extintors comercials de petita potència: Material de primera intervenció. Sistemes d'impulsió. Denominació dels extintors segons l'agent extintor. Agents impulsors.

Utilització dels extintors (taula sinòptica).

7) Primers auxilis. Concepte i principis. P.A.S. Valoració del ferit: Signes vitals.

Actuació davant d'un accidentat.

8) Traumatismes, fractures, luxacions i altres lesions. Generalitats.
9) Intoxicacions i cremades. Generalitats.
10) Matèries perilloses: Concepte. Classificació. Identificació en el transport per carretera.
11) Prevenció: Conceptes bàsics d'evacuació, compartimentació i instal·lacions.

Diferència entre reacció al foc i resistència al foc.

12) Hidràulica: Conceptes bàsics. Pressió. Cabal. Consum. Relació entre aquests paràmetres. Pèrdues de càrrega.
13) Coneixements d'edificis. Apuntalaments.
14) Ferramentes hidràuliques i pneumàtiques. Conceptes físics relacionats.
15) Coneixements dels vehicles de bombers. Conceptes físics i mecànics aplicats.

Nota importante
Modalidades: Presencial, Semipresencial y Online
GARANTIM LA TEVA PREPARACIÓ FINS QUE ACONSEGUEIXIS LA TEVA PLAÇA O ET RETORNEM EL 100% DELS TEUS DINERS.
Fora de Catalunya la formació és a distància.

Objetivos

1) La constitució de 1978: Idea general, drets i deures fonamentals.
2) La monarquia. El poder legislatiu. El govern. El poder judicial.
3) L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: Idea general. Organització de la Comunitat Autònoma. El Consell Executiu. El Parlament. El Govern.

Requisitos

- Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya.
- Posseir títol d'ensenyament secundari obligatori, graduat escolar, formació professional de 1r grau o equivalent. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.
- Estar en possessió del carnet de conduir categoria C.
- Tenir una talla mínima de 1,60 m i no superar el 1,95 m.
- Tenir més de 18 anys i no haver fet els 33 anys en la data de finalització de la presentació d'instàncies.
- Declaració jurada o promesa manifestant que no està inhabilitat per l'exercici de les funcions públiques ni està separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.
- Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigent el permís de conduir de la categoria C, mentre es mantingui relació laboral amb l'SPEIS. Les excepcionalitats seran per causes de força major (sentència judicial, pèrdua carnet per esgotament dels punts)
- Certificat mèdic oficial conforme reuneix les condicions físiques necessàries per realitzar les proves físiques que recull l'annex II d'aquestes bases. Aquest certificat serà imprescindible presentar-lo en el moment que tinguin lloc les proves físiques.

La no presentació o la presentació de qualsevol altre document que no sigui el certificat mèdic oficial serà motiu d'exclusió del procés de selecció

Compara para elegir mejor:
Ver más cursos similares