Opos Garvi

Bombers Generalitat

Opos Garvi
A Distancia

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Oposiciones
Metodología A distancia
Lugar Vilanova i la geltru
Duración Flexible
  • Oposiciones
  • A distancia
  • Vilanova i la geltru
  • Duración:
    Flexible
Descripción

Objetivo del curso: Te preparamos para superar las pruebas de la fase de oposición: Prueba de evaluación de la aptitud (realización de una batería de test psicotécnicos dirigidos a evaluar las capacidades aptitudinales del aspirante) Cuestionario 75 preguntas sobre el temario (19 temas) Pruebas físicas: cursa navette, flexión de brazos, tracción general, circuito de agilidad y ejercicio acuático. Prueba de conducción de vehículos pesados y ligeros Prueba de evaluación psicológica.
Dirigido a: A todas las personas que desen formar trabajar en el Cuerpo de Bomberos de la Generalitat desarrollando las funciones de extinción de incendios o cualquier siniestro o situación de emergencia, realizar actividades de prevención para evitar o disminuir el riesgo de incendios y accidentes, intervenir en operaciones de protección civil, salvamiento marítimo, fluvial y rescate y salvamiento de montaña, realizar actividades informativas y formativas para la población, etc.

Información importante

Administración: Generalitat de Catalunya

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas

Ubicación

Inicio

Vilanova i La Geltru (Barcelona)
Ver mapa
Rambla Josep Antoni Vidal, 11 - 1ª planta, 08800

Inicio

Consultar

A tener en cuenta

· Requisitos

Nacionalidad española o comunitaria Tener cumplidos 16 años (queda suprimida la determinación de una edad máxima por Ley 9/2010, de 7 de mayo) Poseer el título de FP-I, de graduado escolar o ESO Estar en posessión del permiso de conducción de vehículos de la categoría C Nivel B de catalán

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

¿Qué aprendes en este curso?

CORBA
Català

Temario

Formación cursos y oposiciones semipresencial y online para personas de El Garraf: Vilanova, Sitges, Sant Pere de Ribes, Les Roquetes de Sant Pere de Ribes, Cubelles; Baix Penedès: El Vendrell, Calafell, Segur de Calafell; Alt Penedès: Vilafranca del Penedès, Sta.Margarita i els Monjos, Sant Sadurní de Noia; Anoia:Igualada.Baix Llobregat: Castelldefels, Gavà, l'Hospitalet de Llobregat, El Prat. Cursos y Oposiciones online para toda España.

Tema 1

Legislació

La Constitució espanyola. Estructura i contingut general. L’Estatut d’autonomia de Catalunya. Estructura i contingut general. Organització de l’Administració

catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.

Tema 2

Legislació

Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya. Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Estructura i contingut general.

Tema 3

Física

Sistema internacional de mesures. Velocitat i acceleració. Força i pes. Acció i reacció. Treball i potència. Principi de conservació de l’energia.

Tema 4

Física del foc

Temperatura i fonts de calor. Propagació de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus de combustió. Classes de foc.

Tema 5

Agents extintors

Agents extintors. Definició. Tipus d’agents extintors: característiques i aplicacions.

Tema 6

Mecànica

Màquines simples. Palanques i politges. Cargols i rosques. Màquines eina: tipus i característiques, torns, plans inclinats.

Tema 7

Química

Estats de la matèria i canvis d’estat. Reaccions químiques. Compressió i expansió

de gasos. Gasos perfectes. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics. Àcids i bases. Explosió, deflagració, detonació, BLEVE.

Tema 8

Risc químic

Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definició d’intoxicacions. DL50, TLV-TWA; TLV-STEL; TLV-C, IPVS.

Tema 9

Hidràulica

Principis generals. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Cabal, pèrdues de càrrega i efecte Venturi.

Tema 10

Mecànica vehicles

Motors dièsel. Motors benzina. Carburació i injecció. Sobrealimentació, tipologies de motors. Principals parts d’un motor. Potència i parell motor.

Tema 11

Prevenció i protecció contra incendis

Protecció activa en els edificis: extintors, BIES (boca d’incendis equipada), hidrants, columnes seques, ruixadors, detectors automàtics d’incendis i exutoris de fums. Protecció passiva en els edificis: compartimentació i sectors d’incendi. La ignifugació: concepte i aplicacions bàsiques. Comportament al foc dels elements estructurals i els materials: diferència entre reacció i resistència al foc.

Tema 12

Atenció sanitària

Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació cardiorespiratòria. Hemorràgies i xoc. Mobilització i immobilització de pacients traumàtics.

Tema 13

Construcció

Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó armat. Aglomerants i mescles. El ferro i l’acer laminat. La fusta. Els plàstics.

Tema 14

Construcció

Accions i reaccions en una construcció. Tipus d’esforços. Fonaments: tipus i aplicacions. Estructures: tipus i aplicacions. Tancaments i façanes: tipus i aplicacions.

Cobertes: tipus i aplicacions.

Tema 15

Electricitat

Magnituds elèctriques. Estacions de transformació. Conductors i línies elèctriques. Instal·lacions interiors domèstiques. Quadres de comandament. Dispositius de protecció. Electricitat estàtica.

Tema 16

Cartografia

Lectura i interpretació de mapes. Ús, funcionament i càlcul de les escales. Sim

bologia i toponímia. Les corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Triangulació i càlcul de distàncies. Sistemes GPS.

Tema 17

Geografia física

Les serralades. Els rius. Les valls. Embassaments i llacs. Vegetació i territori. Agricultura i territori. Els boscos a l’arc mediterrani.

Tema 18

Coneixement del territori català

Comarques i municipis. Els rius i les serralades. Principals eixos de comunicació. Principals nuclis de producció industrial. La producció agrícola. Nuclis de població en zones forestals.

Tema 19

Meteorologia

Règims pluviomètrics a Catalunya. Règim dels vents. Temperatures. Períodes de retorn dels aiguats. La pressió atmosfèrica.