Opos Garvi

Celador Institut Català de la Salut

Opos Garvi
A Distancia

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Oposiciones
Metodología A distancia
Lugar Vilanova i la geltru
Duración Flexible
  • Oposiciones
  • A distancia
  • Vilanova i la geltru
  • Duración:
    Flexible
Descripción

Objetivo del curso: Superación de las pruebas de la fase de oposición de la convocatoria: Cuestionario test (55 preguntas) sobre el temario (14 temas).
Dirigido a: A aquellas personas interesadas en realizar las funciones de celador en centros sanitarios gestionados por el Instituto Catalán de la Salud: tramitar comunicaciones u objetos, vigilancia de enfermos, realizar servicios de guardia, vigilancia de la institución, dar cuenta de desperfectos o anomalías, vigilancia del acceso y estancia de los familiares y visitantes de los enfermos, movimiento y traslado de enfermos, etc.

Información importante

Administración: Generalitat de Catalunya

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Consultar
Vilanova i La Geltru
Rambla Josep Antoni Vidal, 11 - 1ª planta, 08800, Barcelona, España
Ver mapa
Inicio Consultar
Ubicación
Vilanova i La Geltru
Rambla Josep Antoni Vidal, 11 - 1ª planta, 08800, Barcelona, España
Ver mapa

A tener en cuenta

· Requisitos

Nacionalidad española o comunitaria Tener cumplidos 16 años Certificado de estudios primarios, certificado de escolaridad de educación general básica, certificado de acreditación de escolarización LOGSE o equivalente Nivel A de catalán

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Qué aprendes en este curso?

Català
Catalán básico

Profesores

Encarna Rojo
Encarna Rojo
Formadora de opositores

GAP, CCPP y CAP 8 años de experiencia en formación de opositores 6 años de experiencia como autora de material didáctico para centros y editoriales de oposiciones

Temario

Formación cursos y oposiciones semipresencial y online para personas de El Garraf: Vilanova, Sitges, Sant Pere de Ribes, Les Roquetes de Sant Pere de Ribes, Cubelles; Baix Penedès: El Vendrell, Calafell, Segur de Calafell; Alt Penedès: Vilafranca del Penedès, Sta.Margarita i els Monjos, Sant Sadurní de Noia; Anoia:Igualada.Baix Llobregat: Castelldefels, Gavà, l'Hospitalet de Llobregat, El Prat. Cursos y Oposiciones online para toda España.

Temari de la categoria professional de zelador/a
I. Dret constitucional. Organització política i administrativa de l’Estat.
Tema 1
La Constitució espanyola de 1978: drets i deures fonamentals.
Tema 2
L’organització territorial de l’Estat. Les comunitats autònomes: constitució i
competències. Estatut d’Autonomia de Catalunya: concepte, contingut. Drets i deures de la ciutadania.
II. L’empresa pública
Tema 3
L’empresa pública Institut Català de la Salut. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l’Institut Català de la Salut. La prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris.
III. Gestió de recursos humans
Tema 4
L’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut. Principis generals i àmbit d’aplicació. Classiicació del personal estatutari. Retribucions. Drets i deures.

Tema 5
Adquisició, pèrdua i renúncia a la condició de personal estatutari fix. Provisió, selecció i promoció interna. Mobilitat del personal.
Tema 6
Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari.
Tema 7
II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut. Sistemes d’incentivació i promoció professional: la carrera professional i la retribució variable per compliment d’objectius. Polítiques d’ocupació i mesures de reordenació de la prestació assistencial i millores laborals.
Tema 8
L’estatut bàsic de l’empleat públic. Àmbit d’aplicació. Principis generals. Afectació al règim jurídic del personal estatutari dels serveis de salut.
IV Prevenció de riscos laborals
Tema 9
Conceptes bàsics en prevenció de riscos laborals. Els serveis de prevenció; objectius, finalitats i funcions. Factors de risc especíics del lloc de treball. Factors associats a la seguretat: electricitat, incendi i explosió, productes químics, seguretat vial i equips de treball. Factors associats a la higiene: agents biològics, agents físics (radiacions ionitzants, radiacions no ionitzants i soroll), agents químics (desinfectants, residus, làtex). Factors associats a l’ergonomia: postures de treball, manipulació manual de càrregues, mobilització de malats, treballs d’oicina i pantalles de visualització de dades. Factors associats a la psicosociologia.
V. Organització del treball.
Tema 10
Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l’atenció sanitària. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions, queixes i peticions.
Tema 11
Històries clíniques: concepte i conidencialitat. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Terminologia sanitària bàsica. Principals arrels, preixos i suixos que componen els termes mèdics i sanitaris.
Tema 12
Primers auxilis. Actuacions en casos d’emergència: incendis. La mobilització i trasllat de malalts. Infeccions nosocomials: què són. Actuacions preventives bàsiques: rentat de mans, utilització de guants d’un sol ús, mesures d’higiene durant la mobilització i el trasllat de malalts, aïllament (tipus i precaucions universals), manipulació de mostres biològiques, segregació i eliminació de residus.
Tema 13
Introducció a la informàtica. Oimàtica bàsica. 1. Microsoft Word, nivell bàsic:
elements de l’entorn Word, edició bàsica en Word, gestió de itxers (obrir, guardar i crear nous documents). Plantilles. Formats de caràcter bàsics. Control d’alineació i sagnats. Format de paràgraf, espais i salts de línia. Vistes de pàgina. Opcions de revisió gramatical. Ortograia. Conigurar la pàgina. Imprimir documents i conigurar impressora. Marges i subratllat. 2. Microsoft Excel, nivell bàsic: l’entorn del programa Excel, cel·les, llibres (crear, guardar i recuperar llibres), rangs, iles i columnes, cercar i reemplaçar, format de cel·la, format de pàgina i impressió, fulls i llibres,
fórmules i funcions, inestres. 3. Navegació per Internet. Correu electrònic.
Tema 14
Qualitat: concepte i deinició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte.
El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa- efecte. L’acreditació del Departament de Salut: concepte. La certiicació de qualitat: què és la norma ISO.


Compara para elegir mejor:
Ver más cursos similares