Opos Garvi

DUE/ATS Institut Català de la Salut Primària

Opos Garvi
A Distancia

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Oposiciones
Metodología A distancia
Lugar Vilanova i la geltru
Duración Flexible
  • Oposiciones
  • A distancia
  • Vilanova i la geltru
  • Duración:
    Flexible
Descripción

Objetivo del curso: Superación de la fase de oposición del proceso selectivo: Resolución de un test y supuestos prácticos relativos al contenido del temario. Entrevista personal relacionada con la trayectoria profesional de las personas aspirantes en relación con el contenido funcional de las plazas objeto de convocatoria (ejercicio de carácter voluntario y no eliminatorio).
Dirigido a: A todo aquel interesado en desarrollar la profesión de enfermería en centros de atención primaria o hospitales gestionados por el Instituto Catalán de la Salud.

Información importante

Administración: Generalitat de Catalunya

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Consultar
Vilanova i La Geltru
Rambla Josep Antoni Vidal, 11 - 1ª planta, 08800, Barcelona, España
Ver mapa
Inicio Consultar
Ubicación
Vilanova i La Geltru
Rambla Josep Antoni Vidal, 11 - 1ª planta, 08800, Barcelona, España
Ver mapa

A tener en cuenta

· Requisitos

Nacionalidad española o comunitaria Tener cumplidos 16 años y no superar la edad establecida para la jubilación forzosa Estar en posesión del título de diplomado universitario en enfermería o ayudante técnico sanitario Nivel C de catalán

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Qué aprendes en este curso?

Català
Catalán básico

Temario

Formación cursos y oposiciones semipresencial y online para personas de El Garraf: Vilanova, Sitges, Sant Pere de Ribes, Les Roquetes de Sant Pere de Ribes, Cubelles; Baix Penedès: El Vendrell, Calafell, Segur de Calafell; Alt Penedès: Vilafranca del Penedès, Sta.Margarita i els Monjos, Sant Sadurní de Noia; Anoia:Igualada.Baix Llobregat: Castelldefels, Gavà, l'Hospitalet de Llobregat, El Prat. Cursos y Oposiciones online para toda España.

TEMES GENERALS DUE Primària
Tema 1
La Llei d’ordenació sanitària de Catalunya. El Pla de salut de Catalunya: principis
generals. Drets i deures de la ciutadania.
Tema 2
L’empresa pública Institut Català de la Salut. Règim jurídic, objectius, funcions
i principis de gestió. Organització de l’Institut Català de la Salut. Els Estatuts de
l’Institut Català de la Salut.
Tema 3
L’Estatut bàsic de l’empleat públic: objecte i àmbit d’aplicació, codi de conducta
dels empleats públics. L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut:
drets i deures, adquisició i actualització de coneixements, retribucions. Drets i deures.
II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball
del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut. La direcció per objectius.
Tema 4
Estadística descriptiva i estadística inferencial. Correlació, regressions lineals i
sèries temporals. El concepte de probabilitat. La probabilitat condicionada. Variables
aleatòries discretes i contínues. La distribució normal. Concepte de mostra d’una
població. Tipus de mostreig.
Tema 5
Ofimàtica. Intranet. Internet. Correu electrònic. La protecció de dades de carácter
personal. Règim jurídic.
Tema 6
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d’aplicació
i definicions. Avaluació dels riscos i planificació de l’activitat preventiva. Organització de
recursos per a les activitats preventives. Els serveis de prevenció; objectius, finalitats i
funcions. Riscs específics derivats del lloc de treball.
ORGANITZACIÓ A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT
Tema 7
Orientació comunitària a l’Atenció Primària de Salut. La participació de la comunitat.
Aportació específica d’infermeria.
Tema 8
Els programes de salut en l’àmbit de l’Atenció Primària. Metodologia d’elaboració.
Priorització de les tasques en Atenció Primària de Salut. Necessitats de salut.
Demandes i ofertes de serveis. Protocol.lització en Atenció Primària.
Tema 9
Política de qualitat a l’Atenció Primària de Salut. Concepte i metodologia. Conceptes
d’equitat, eficiència i efectivitat.
Tema 10
Centre i equip d’atenció primària: definicions, activitats i organització. El treball
interdisciplinari: organització i objectius. Coordinació entre els diferents nivells
assistencials. Docència en Atenció Primària.
TEMES GENERALS D’INFERMERIA
Tema 11
Estadística descriptiva i inferencial. Aplicacions sanitàries.
Tema 12
Epidemiologia i Atenció Primària de Salut. Tipus d’estudis. Indicadors. Mesures
en epidemiologia.
Tema 13
Recerca a l’Atenció Primària de Salut. Metodologia per al disseny i l’elaboració
d’un treball científic. Estudis observacionals i experimentals.
Tema 14
Educació sanitària. Elements generals de l’educació sanitària a l’Atenció Primària
de Salut. Disseny de programes d’educació sanitària.
Tema 15
Principis de dietètica aplicada. Necessitats nutricionals. Composició i conservació
dels aliments.
Tema 16
Entrevista clínica.
Tema 17
Sistemes de registre a l’Atenció Primària de Salut. Història Clínica d’Atenció
Primària. Full de valoració d’infermeria. Full de planificació de cures.
Tema 18
Higiene laboral. Riscos professionals. Malalties professionals.
Tema 19
Immunitzacions sistemàtiques i no sistemàtiques: calendari vacunal. Composició,
administració i conservació de les vacunes.
Tema 20
Cribratges i exàmens de salut. Validesa interna de les proves diagnòstiques.
Sensibilitat. Especificitat. Valor predictiu.
Tema 21
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia en Atenció Primària: prevenció primària,
secundària i terciària. Criteris de priorització dels programes i activitats.
Tema 22
Factors de risc en les diferents etapes vitals. Riscos mediambientals i laborals.
Intervencions sobre els factors de risc. Estratègies.
METODOLOGIA DE L’ATENCIÓ D’INFERMERIA
Tema 23
Models conceptuals d’infermeria.
Tema 24
Procés d’atenció d’infermeria. Concepte i metodologia.
Tema 25
Diagnòstics infermers (NANDA). Conceptes, classificació i descripció. Plans
de cures estandarditzats.
Atenció d’infermeria al nen i a l’adolescent
Tema 26
Programa d’atenció al nen i a l’adolescent sa: organització i activitats.
Tema 27
Atenció d’infermeria en Atenció Primària de Salut al nen i a l’adolescent en les
principals malalties que els afecten. Plans de cures estandarditzades.
Tema 28
Característiques de les etapes evolutives en la infància i l’adolescència. Desenvolupament
físic, psíquic i social.
Tema 29
Alimentació i nutrició a la infància i a l’adolescència: alletament matern i lactància
artificial. Diversificació de l’alimentació i adquisició de l’hàbit. Alimentació
equilibrada des de la primera infància fins a l’adolescència.
Tema 30
Risc de lesions a la infància i a l’adolescència. Principals mesures preventives
que cal aplicar a cada edat. Promoció de la salut. Adquisició d’hàbits saludables a
cada edat.
Tema 31
La càries dental. Grups de risc. Prevenció i educació sanitària. Utilització del
fluor.
Tema 32
Salut escolar. Aspectes preventius i educació sanitària a l’escola.
ATENCIÓ D’INFERMERIA A L’ADULT
Tema 33
Aspectes generals de les malalties de transmissió sexual.
Tema 34
Salut mental en atenció primària de salut.
Tema 35
Atenció a les drogodependències a l’atenció primària de salut.
Tema 36
Tabaquisme a l’atenció primària de salut.
Tema 37
Consum excessiu d’alcohol.
Tema 38
VIH (sida). Consell assistit. Valoració de necessitats, educació sanitària i seguiment.
Tema 39
Obesitat. Valoració de necessitats, educació sanitària i seguiment.
Tema 40
La hipertensió arterial (HTA). Valoració de necessitats, educació sanitària i
seguiment.
Tema 41
Malaltia pulmonar obstructiva crònica. Valoració de necessitats, educació sanitària
i seguiment.
Tema 42
Diabetis mellitus. Valoració de necessitats, educació sanitària i seguiment.
Tema 43
Urgències, emergències i situacions crítiques en atenció primària.
Atenció d’infermeria a la gent gran
Tema 44
Característiques del procés d’envelliment: físiques, psíquiques i socials.
Tema 45
Seguiment, actuació en les alteracions que es produeixen en el procés d’envelliment
(Alzheimer i demències).
Atenció domiciliària d’infermeria
Tema 46
Principals patologies cròniques. Valoració específica en el domicili: malalt,
cuidadors i entorn físic; riscos de la llar.
Tema 47 Malalt terminal. Cures pal·liatives i procés de dol.


Compara para elegir mejor:
Ver más cursos similares