Mossos d'esquadra

Gentcat

Preparación de oposiciones

En Sabadell

Precio a consultar

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Descripción

  • Tipología

    Oposiciones

  • Lugar

    Sabadell

  • Horas lectivas

    3h

Objetivo del curso: En Gentcat te preparamos para todas las fases de tu oposición Material suministrado Todo el necesario para la oposición así como el material actualizado.
Dirigido a: A personas que, cumpliendo los requisitos, deseen obtener una plaza de Mosso d'esquadra para la Generalitat de Catalunya.

Información importante

Administración: Generalitat de Catalunya

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Sabadell (Barcelona)
Ver mapa
C/ latorre 45, 08203

Inicio

Consultar

A tener en cuenta

a) Haber cumplido la mayoría de edad y no exceder el límite de edad establecido en la convocatoria de 35 años de edad. b) Tener una estatura mínima de 1.60 las mujeres y 1.70 los hombres. c) Estar en posesión del título de graduado escolar, FP1 o equivalente d) Estar en posesión del carnet de conducir B. e) Estar en posesión del certificado de conocimientos elemental de catalán, nivel B. En el caso de no cumplir este requisito el opositor realizará una prueba para acreditar el nivel.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Opiniones

Temario

ÀMBIT A: CONEIXEMENTS DE L'ENTORN
A.1 Història de Catalunya (part I): de la formació de Catalunya al segle XVIII.
1. L'antiguitat a Catalunya. 2. La Catalunya romana. 3. El naixement de Catalunya. 4. La Catalunya feudal (s. XI-XII). 5. L'expansió catalanoaragonesa (s. XIII-XIV). 6. La crisi de la baixa edat mitjana (s. XIV-XV). 7. L'art en l'època medieval: el romànic i el gòtic. 8. Catalunya en la monarquia hispànica (s. XVI-XVII). 9. La Guerra de Successió i l'Onze de Setembre. 10. Les transformacions del segle XVIII. 11. L'art en l'època moderna: el Renaixement, el barroc i el neoclassicisme.

A.2 Història de Catalunya (part II): la Catalunya contemporània (s. XIX-XX).
1. El segle XIX: la crisi de l'antic règim i la construcció de l'estat liberal. 2. Catalunya, fàbrica d'Espanya, i l'obrerisme. 3. La restauració borbònica i el catalanisme polític. 4. El primer terç del segle XX (1898-1931). 5. L'art a l'edat contemporània: el romanticisme, el modernisme i el noucentisme. 6. La República i la Guerra Civil. 7. La dictadura franquista. 8. La transició i la recuperació de l'autonomia. 9. El segle XX: del noucentisme a la postguerra.

A.3 Àmbit sociolingüístic.
1. Història de la llengua. 2. Varietats lingüístiques. 3. Àmbit sociolingüístic i marc legal.

A.4 Marc geogràfic de Catalunya i organització territorial.
1. Situació i divisió administrativa. 2. El relleu. 3. Els climes a Catalunya. 4. La xarxa hidrogràfica. 5. La vegetació. 6. La població.

A.5 Principals variables de l'estructura econòmica i social de Catalunya.
1. L'economia catalana. 2. L'estructura social de Catalunya. 3. La societat civil i la participació cívica a Catalunya.

A.6 El canvi social (part I): immigració i igualtat d'oportunitats dels homes i les dones.
1. Les migracions contemporànies. 2. La immigració a Espanya i Catalunya. 3. Models d'integració i marcs de convivència en la societat multicultural. 4. Les polítiques públiques en matèria d'immigració. 5. Règim jurídic: igualtat formal i igualtat material. 6. Igualtat d'oportunitats i discriminació positiva. 7. Les polítiques públiques en matèria d'igualtat d'oportunitats.

A.7 El canvi social (part II): les noves tecnologies de la informació.
1. La societat del coneixement i les noves tecnologies de la informació. 2. Efectes de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC). 3. Naixement de la societat de la informació. 4. Innovació i noves formes de comunicació: Internet. 5. Comunicació i control públic: nous espais de seguretat i noves alarmes socials.

A.8 El canvi social (part III): l'individu i l'equilibri ecològic.
1. La necessitat de l'ordenació ecològica i de l'equilibri dels ecosistemes. 2. Precedents de la presa de consciència. 3. El concepte de desenvolupament sostenible i l'Informe Brundtland. 4. La Cimera de Rio i l'Agenda 21. 5. L'Agenda 21 Local i la Carta d'Aalborg. 6. La situació a Catalunya.

ÀMBIT B: INSTITUCIONAL
B.1 L'Estatut d'autonomia de Catalunya (EAC).
1. Antecedents històrics i elaboració de l'EAC. 2. Caracterització jurídica de l'EAC. 3. Contingut i estructura de l'EAC. 4. Les competències de la Generalitat. 5. La reforma de l'EAC.

B.2 Les institucions polítiques de Catalunya.
1. La Generalitat com a institució d'autogovern de Catalunya. 2. El Parlament de Catalunya. 3. El president de la Generalitat i el Govern. 4. Les institucions de rellevància estatutària.

B.3 El Departament d'Interior.
1. Les funcions del Departament d'Interior. 2. Òrgans generals del Departament d'Interior. 3. L'àmbit de la seguretat: la Secretaria de Seguretat Pública. 4. La Direcció General de Seguretat Ciutadana (DGSC).

B.4 L'ordenament jurídic de l'Estat.
1. L'ordenament jurídic. 2. La Constitució espanyola. 3. La llei. 4. Les normes amb rang de llei. 5. El reglament. 6. Els tractats internacionals.

B.5 Els drets humans i els drets constitucionals. Les garanties dels drets.
1. Les declaracions de drets humans. 2. Els drets constitucionals. 3. La titularitat dels drets constitucionals. 4. Els drets constitucionals relacionats amb el procés penal. 5. Els deures constitucionals. 6. Les garanties normatives. 7. Les garanties institucionals: el Defensor del Poble. 8. Les garanties jurisdiccionals. 9. La suspensió dels drets constitucionals.

B.6 Les institucions polítiques de l'Estat.
1. Les Corts Generals. 2. El Govern. 3. La Corona. 4. Altres institucions de l'Estat.

B.7 Els òrgans jurisdiccionals: poder judicial i Tribunal Constitucional.
1. Poder judicial i potestat jurisdiccional. 2. El Consell General del Poder Judicial. 3. El Ministeri Fiscal. 4. El Tribunal Constitucional.

B.8 L'organització territorial de l'Estat.
1. Els models d'organització territorial. 2. L'Estat autonòmic a la Constitució de 1978. 3. Les comunitats autònomes. 4. Els municipis. 5. Les províncies. 6. Les comarques.

B.9 La Unió Europea.
1. Origen històric de la Unió Europea. 2. L'ordenament jurídic comunitari: dret comunitari originari i dret derivat. 3. Institucions comunitàries.

ÀMBIT C: SEGURETAT I POLICIA
C.1 Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat.
1. Les competències en matèria de seguretat ciutadana (Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra). 2. Les competències en matèria d'emergència i protecció civil. 3. Òrgans de coordinació en matèria de seguretat.

C.2 La coordinació entre administracions i cossos policials que actuen a Catalunya.
1. El concepte de coordinació policial. 2. La coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat. 3. La Llei d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

C.3 La policia de Catalunya: mossos d'esquadra i policies locals.
1. Síntesi de la història del cos de mossos d'esquadra. 2. Estructura i funcions del cos de mossos d'esquadra. 3. La policia local de Catalunya. 4. El desplegament de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra. 5. La policia de Catalunya: la policia del futur.

C.4 La funció policial en matèria de seguretat ciutadana.
1. La funció policial. 2. Les comissaries generals i la Comissaria General Territorial (CGTER). 3. L'àrea bàsica policial (ABP). 4. La regió policial (RP). 5. Altres serveis de la CGTER: la divisió de recursos operatius (DRO).

C.5 La funció policial en la investigació de delictes.
1. El concepte d'investigació. 2. El marc legal de la investigació. 3. Funcions de les unitats d'investigació. 4. Tècniques i mitjans d'investigació criminal. 5. Tipologia delictiva. 6. La formació en l'àmbit de la investigació criminal.

C.6 La funció policial en seguretat viària i trànsit.
1. Normativa bàsica sobre trànsit: el Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març. 2. El Reglament general de circulació. 3. El Reglament general de conductors. 4. El Reglament general de vehicles. 5. El Reglament del procediment sancionador.

C.7 Codi deontològic policial.
1. La deontologia policial. 2. El codi europeu d'ètica policial. 3. El marc deontològic dels principis bàsics d'actuació. 4. La policia en una societat multiètnica i la Carta de Rotterdam.

C.8 El marc legal de la seguretat de l'Estat: forces i cossos de seguretat.
1. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. 2. Principis bàsics d'actuació de les forces i cossos de seguretat. 3. Disposicions estatutàries de les forces i cossos de seguretat. 4. La policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

C.9 La construcció d'un espai de seguretat, justícia i llibertat: els acords internacionals.
1. La cooperació policial internacional: Interpol i Europol. 2. Els acords internacionals en matèria de seguretat: el sistema d'informació Schengen.

ÀMBIT D: ACTUALITAT
Coneixement de l'entorn polític i econòmic.
a) Nacional.
b) Internacional.

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Mossos d'esquadra

Precio a consultar