Curso actualmente no disponible

TPC PART COMU + PART ESPECIFICA PER OFICI (PRL MUNTATGE D'ESTRUCTURES TUBULARS)

Curso subvencionado desempleados y trabajadores

En Tarragona ()

Curso gratis
subvencionado por el Estado

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a Viernes de 9h a 20h.

Descripción

 • Tipología

  Subvencionado

 • Horas lectivas

  20h

Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com a pràctic, que li permetin l'aplicació de tècniques segures de treball durant l'execució de les unitats d'obra que dugui a terme.

A tener en cuenta

"Saber identificar què activitats, sistemes d'execució, materials i equips de treball s'inclouen en el concepte de muntatge d'estructures tubulars. Diferenciar els riscos específics inherents a les tasques, equips de treball i àrees de la unitat d'obra concreta així com conèixer les tècniques preventives específiques per a la seva aplicació en cada cas. Aprendre a utilitzar els mecanismes tant per a la verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn, com per a la planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu. Saber identificar què riscos es deriven de la interferència entre activitats. Conèixer quins són els drets i deures en matèria preventiva. Assimilar la importància de la participació i de la implicació de cada treballador en l'aplicació de la prevenció en les unitat d'obra que desenvolupi. Adquirir nocions sobre el marc normatiu general i específic d'aplicació"

Preguntas & Respuestas

Añade tu pregunta

Nuestros asesores y otros usuarios podrán responderte

Déjanos tus datos para recibir respuesta

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Opiniones

Materias

 • Protección
 • Equipos de protección
 • Seguridad laboral
 • Planificación de tareas
 • Manipulación de productos
 • Verificación
 • Lugar de trabajo
 • Prevención
 • Riesgos
 • Derechos

Temario

CONTENIDO

1) Tècniques preventives.
- Mitjans de protecció col·lectiva.
- Equips de protecció individual.
- Senyalització.
2) Mitjans auxiliars, equips i eines.
3) Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
- Riscos.
- Coneixement de l'entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
- Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
4) Interferències entre activitats.
- Activitats simultànies o successives.
5) Drets i obligacions.
- Marc normatiu general i específic.
- Organització de la prevenció de riscos laborals.
- Participació, informació, consulta i propostes.
6) Primers auxilis i mesures d'emergència

Continguts de la part específica:
1.- Definició dels treballs.
- Tipus d'estructures tubulars i les seves característiques (bastides, torres, cintres, apuntalaments, etc.).
- Processos de muntatge, desmuntatge i modificació.
2.- Tècniques preventives específiques.
- Identificació de riscos.
- Avaluació de riscos del lloc.
- Instruccions de muntatge i desmuntatge.
- Condicions de resistència i estabilitat (càrregues admissibles, suports, traves, estabilitzadors, etc.).
- Mesures de seguretat davant les condicions meteorològiques adverses.
- Equips, eines de treball i eines: riscos i mesures preventives.
- Dispositius de seguretat i de protecció associats a l'estructura tubular.
- Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
- Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment). Utilització d'equips de protecció individual anticaigudes.
- Manipulació manual de càrregues.

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a Viernes de 9h a 20h.

TPC PART COMU + PART ESPECIFICA PER OFICI (PRL MUNTATGE D'ESTRUCTURES TUBULARS)

Curso gratis
subvencionado por el Estado