Curso actualmente no disponible

TPC PART COMU + PART ESPECIFICA PER OFICI (PRL OPERADOR DE VEHICLES I MAQUINARIA DE MOVIMENT DE TERRES

Curso subvencionado desempleados y trabajadores

En Tarragona ()

Curso gratis
subvencionado por el Estado

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a Viernes de 9h a 20h.

Descripción

 • Tipología

  Subvencionado

 • Horas lectivas

  20h

Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com a pràctic, que li permetin l'aplicació de tècniques segures de treball durant l'execució de les unitats d'obra que dugui a terme.

A tener en cuenta

" Identificar què equips de treball, components i tasques s'inclouen en el concepte d'operació amb vehicles i maquinària de moviment de terres. Assimilar la importància del manual d'instruccions del fabricant de l'equip, així com de l'autorització per a la utilització d'aquest. Reconèixer els riscos específics inherents al propi vehicle o maquina i a la seva utilització així com conèixer les tècniques preventives específiques d'aplicació. Aplicar els mecanismes per a la verificació, identificació i vigilància del lloc de treball, del seu entorn i de l'emplaçament del vehicle o màquina així com a planificar les tasques des d'un punt de vista preventiu. Identificar què riscos es deriven de la interferència entre activitats i aprendre els procediments d'actuació. Conèixer els drets i deures en matèria preventiva. Provocar la participació i de la implicació de cada treballador en l'aplicació de la prevenció en la seva unitat d'obra. - Conèixer el marc normatiu general i específic d'aplicació. "

Preguntas & Respuestas

Añade tu pregunta

Nuestros asesores y otros usuarios podrán responderte

Déjanos tus datos para recibir respuesta

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Opiniones

Materias

 • Maquinaria
 • Prevención colectiva
 • Auxiliares
 • Equipos
 • Prevención
 • Riesgos
 • Tipos de Riesgos
 • Obligaciones
 • Derechos
 • Riesgos laborales
 • Vehículos

Temario

CONTENIDO

1) Tècniques preventives.
- Mitjans de protecció col·lectiva.
- Equips de protecció individual.
- Senyalització.
2) Mitjans auxiliars, equips i eines.
3) Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
- Riscos.
- Coneixement de l'entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
- Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
4) Interferències entre activitats.
- Activitats simultànies o successives.
5) Drets i obligacions.
- Marc normatiu general i específic.
- Organització de la prevenció de riscos laborals.
- Participació, informació, consulta i propostes.
6) Primers auxilis i mesures d'emergència
Continguts de la part específica:
1) Definició dels treballs.
- Tipus de màquines. Maquinària de transport camió, dúmper, maquinària de moviment de terres i compactació: buldòzer, pala carregadora, retroexcavadora, motoanivelladora, «jumbo», estenedora / compactadota asfàltiques, etc.
2) Tècniques preventives específiques.
- Identificació de riscos.
- Avaluació de riscos del lloc (genèrica). .
- Mitjans auxiliars (Útils de la màquina o de l'equip de treball, ...).
- Equips de treball i eines: Riscos i mesures preventives.
- Manteniment i verificacions, manual del fabricant, característiques dels principals elements, dispositius de seguretat, documentació, sistemes d'elevació, etc.
- Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
- Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
- Interferències entre màquines.
- Senyalització i trànsit.

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a Viernes de 9h a 20h.

TPC PART COMU + PART ESPECIFICA PER OFICI (PRL OPERADOR DE VEHICLES I MAQUINARIA DE MOVIMENT DE TERRES

Curso gratis
subvencionado por el Estado