UDL - Universidad de Lleida

Doble Titulación: Grado en Lenguas Aplicadas y Traducción y Grado en Filología Catalana y Estudios Occitanos

UDL - Universidad de Lleida
En lleida

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Título propio
Lugar Lleida
Inicio Fechas a elegir
 • Título propio
 • Lleida
 • Inicio:
  Fechas a elegir
Descripción

L’itinerari de doble grau en Llengües Aplicades i Traducció i Filologia Catalana i Estudis Occitans, que permet obtenir aquests dos títols en 5 anys, neix amb la vocació de proporcionar una formació complementària als estudiants que es volen especialitzar en llengua i literatura catalanes, dotant-los de competències pròpies del camp de la lingüística aplicada, que és la disciplina que pretén resoldre els problemes de la societat relacionats amb el llenguatge. Dins aquest àmbit es posarà un èmfasi especial en el camp de la traducció. També es pretén que s’assoleixin coneixements sobre la literatura i la cultura de països de parla anglesa i francesa, en la mesura que aquests són necessaris per a la comunicació intercultural.
És per això que en aquest ensenyament, a més del català, es treballa també en espanyol --per obtenir un nivell d'expert en aquests dos idiomes-- i en llengües estrangeres, com l'anglès i el francès --garantint un nivell avançat en aquestes altres.
Díptic del Doble Grau

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Fechas a elegir
lleida
Lleida, España
Ver mapa
Inicio Fechas a elegir
Ubicación
lleida
Lleida, España
Ver mapa

A tener en cuenta

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Objectius generals del Grau en Llengües Aplicades i Traducció Els objectius de la doble titulació del Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Filologia Hispànica són els següents: Produir i corregir textos en les llengües catalana i castellana amb un nivell d’expert i en les de les llengües anglesa i francesa amb un nivell avançat. Traduir textos del francès i l’anglès al català i al castellà. Gestionar la multiculturalitat i els entorns multilingües de forma eficient en diversos entorns. Avaluar i dissenyar plans de dinamització i revitalització lingüística. Avaluar i dissenyar planificacions i materials docents relacionats amb l’ensenyament de llengües. Participar en l’elaboració de recursos i aplicacions de la tecnologia lingüística. Conèixer la literatura produïda en les llengües esmentades i la cultura de països de llengua anglesa i llengua francesa en tant amb la fi de poder incidir en la millora dels processos de comunicació en un marc multicultural. Objectius generals i competències del Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Logros de este Centro

Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
11 años con Emagister

¿Qué aprendes en este curso?

Filología catalana
Català
Filología

Temario

PRIMER CURS
 • Assignatura
 • Anglès I
 • Francès I
 • Fonètica i fonologia catalanes
 • Gramàtica catalana
 • Introducció a la teoria literària
 • Literatura catalana contemporània I
 • Anglès II
 • Variació i sociolingüística
 • Occità referencial I
 • Producció de textos orals i escrits
 • Comentari de textos literaris
 • Llengua castellana

Información adicional

Competències del Grau en Llengües Aplicades i Traducció Bàsiques (Anexe I apartat 3.3 del Reial Decret 861/2010) Generals Específiques Transversals (segons UdL) B01 Que els estudiants hagin demostrat poseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que part de la base de l'educació secundària general, i sol trobar-se a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi CG1 Gestionar un coneixement racional i crític dels fenòmens lingüístics que permeti comprendre'ls i fer-los comprensibles als altres CE1 Adquirir coneixements essencials del pensament lingüístic i la capacitat de discriminar entre diferents teories per aplicar-les en l'estudi científic de la llengua. CT1 Adquirir una adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà B02 Que els estudiants sàpiguin aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi CG2 Avaluar i valorar les tendències més recents en els àmbits tractats. Desenvolupar un raonament crític davant de les noves tendències. CE2 Avaluar les polítiques i les metodologies d'ensenyament i gestió de les llengües en entorns multilingüe i dissenyar plans d'actuació per a l'optimització de la comunicació plurilingüe CT2 Adquirir un domini significatiu d'una llengua estrangera, especialment de l'anglès B03 Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica. CG3 Valorar la capacitat de treball individual i la motivació per la qualitat i el rigor

Compara para elegir mejor:
Ver más cursos similares