UDL - Universitat de Lleida. Màsters Oficials

Enginyeria de Forests

UDL - Universitat de Lleida. Màsters Oficials
En Lleida

2.964 
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Master oficial
Lugar Lleida
Duración 1 Año
Créditos 72
 • Master oficial
 • Lleida
 • Duración:
  1 Año
 • Créditos: 72
Descripción

Aquest Màster capacita per a l'exercici de la professió d'Enginyer de Forests. Es tracta d'una formació en l'àmbit de l'enginyeria aplicada a la gestió, planificació i innovació en les diferents branques de l'activitat professional, que inclouen les àrees de producció vegetal i animal, Enginyeria Rural, Indústries Agroalimentàries i l'Economia Agrària..

Información importante

Orientación profesional

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas

Ubicación

Inicio

Lleida
Ver mapa
Avda. Alcalde Rovira Roure, 177, 25198

Inicio

Consultar

A tener en cuenta

· ¿A quién va dirigido?

El Màster s'adreça als titulats de Grau que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic forestal. També podran accedir els Enginyers Tècnics forestals en qualsevol de les seves especialitats. El Màster suposa una ampliació de formació general (indústries forestals, administració d'empreses, planificació territorial, innovació) en relació a l'específica rebuda en la seva titulació de grau.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Logros de este Centro

2016

¿Cómo se consigue el sello CUM LAUDE?

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 17 años en Emagister.

¿Qué aprendes en este curso?

Auditoría ambiental
Forestales
Natural / natural ii

Profesores

Jesus Peman Garcia
Jesus Peman Garcia
Coordinador

Temario

Competències Bàsiques:

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos mes amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons ultimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera autònoma.


Competències Generals:

 • Capacitat per aplicar les tècniques de màrqueting i comercialització de productes forestals.

 • Capacitat per dissenyar, redactar, dirigir, elaborar, implementar i interpretar projectes i plans en l'àmbit forestal i en el mitjà natural.

 • Capacitat per aplicar i definir criteris i indicadors en el camp de l'auditoria ambiental.

 • Capacitat per al desenvolupament de tècniques i projectes en el camp de les energies renovables.

 • Capacitat per al desenvolupament de tècniques i projectes en el camp de la genètica forestal.

 • Capacitat per al desenvolupament de polítiques forestals.


Competències Específiques:

Coneixements adequats i capacitat per desenvolupar i aplicar tecnologia pròpia en:

 • Energies renovables en el mitjà Forestal i Natural.

 • Coneixement i capacitat per dissenyar plans de desenvolupament integral sostenible de comarques forestals i el desenvolupament d'indicadors de gestió.

 • Capacitat per dissenyar i calcular plans de declaració i/o ordenació d'espais naturals protegits.

 • Planes d'Ordenació del Territori, àrees de Muntanya i Zones Costaneres.

 • Planificació hidrològica i lluita contra la desertificació.

 • Capacitat per al control de la contaminació del Mitjà Natural a causa de l'activitat industrial i la gestió de residus.

 • Millora genètica forestal.

 • Elaboració de sistemes de la qualitat forestal i d'auditoria ambiental.

 • Capacitat per analitzar i diagnosticar l'entorn i la pròpia empresa, elaboració i gestió de plans de negoci i realització d'estudis de rendibilitat d'inversions forestals.

 • Coneixement per a la racionalització dels processos productius i de mètodes de treball.

 • Coneixement de les eines per a l'anàlisi econòmica i financer i capacitat per a la gestió dels recursos econòmics.

 • Coneixement de les estratègies de màrqueting, estudis de mercat i polítiques de distribució.

 • Coneixement de les eines de comunicació, informació, motivació i gestió del personal.

 • Coneixement adequat dels problemes bàsics que afecten al disseny de les mesures de política forestal a escala autonòmica, estatal i internacional.

 • Estratègies mundials de protecció del mitjà natural. Sociologia forestal i del mitjà natural.

 • Realització, presentació i defensa d'un projecte integral d'Enginyeria de Muntanyes de naturalesa professional.


Competències Transversals:

 • Domini d'una llengua estrangera.

 • Domini de les Tecnologies de la informació i la comunicació.

 • Respectar els drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

 • Capacitat per treballar en equips multidisciplinaris, per exposar davant un públic (especialitzat o no especialitzat) projectes professionals, conclusions d'estudis d'investigació, etc., així com per publicar treballs científics.